8.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 66/37


SKLEP SVETA

z dne 21. februarja 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko, s katerim se na Dansko razširjajo določbe Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, in Uredbe Sveta (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije

(2006/188/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(1)(a) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Skupnosti izpogajala sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o razširitvi določb uredb Sveta (ES) št. 343/2003 (2) in (ES) št. 2725/2000 (3) na Dansko.

(2)

Sporazum je bil v imenu Skupnosti podpisan dne 13. marca 2005, s pridržkom njegove poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta z dne 13. junija 2005.

(3)

Združeno kraljestvo in Irska v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(4)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega Pogodbi EU in Pogodbi ES, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa ter je ta sklep ne zavezuje in se zanjo ne uporablja.

(5)

Ta sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko, s katerim se na Dansko razširjajo določbe Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, in Uredbe Sveta (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta pošlje uradno obvestilo iz člena 10(2) Sporazuma (4).

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. februarja 2006

Za Svet

Predsednica

K. GASTINGER


(1)  Mnenje podano dne 13.12.2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 50, 25.2.2003, str. 1.

(3)  UL L 316, 15.12.2000, str. 1.

(4)  The date of entry into force of the Agreement shall be the first day of the second month following notification by the contracting parties.8.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 66/38


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

na eni strani in

KRALJEVINA DANSKA, v nadaljnjem besedilu „Danska“,

na drugi strani

STA SE –

OB SKLICEVANJU na sodelovanje Danske v Konvenciji o določanju države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic Evropskih skupnosti, podpisani v Dublinu 15. junija 1990, v nadaljnjem besedilu „Dublinska konvencija“;

OB SKLICEVANJU na člen 12 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem;

OB UPOŠTEVANJU, da Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, v nadaljnjem besedilu „Uredba Dublin II“, nadomešča Dublinsko konvencijo;

OB ZAVEDANJU, da je bila 2. septembra 2003 sprejeta Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) No 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države;

OB UPOŠTEVANJU pomena Uredbe Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v nadaljnjem besedilu „Uredba Eurodac“ (na Uredbo Eurodac in Uredbo Dublin II se v nadaljnjem besedilu sklicuje kot na „Uredbi“);

OB ZAVEDANJU, da je Svet dne 28. februarja 2002 sprejel Uredbo (ES) št. 407/2002 o pravilih za izvedbo Uredbe Eurodac;

OB SKLICEVANJU na Protokol o stališču Danske, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Protokol o stališču Danske“), na podlagi katerega Uredba Dublin II in Uredba Eurodac za Dansko nista zavezujoči in se v njej ne uporabljata;

V ŽELJI, da bi se določbe Uredb, njune bodoče spremembe in izvedbeni ukrepi v zvezi z njima po mednarodnem pravu uporabljali za odnose med Skupnostjo in Dansko, ki je država članica s posebnim položajem glede naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;

OB POUDARJANJU pomembnosti ustreznega usklajevanja med Skupnostjo in Dansko glede pogajanj in sklenitve mednarodnih sporazumov, ki lahko vplivajo na področje uporabe Uredb ali ga spremenijo;

OB POUDARJANJU, da bi si morala Danska prizadevati, da bi pristopila k mednarodnim sporazumom, ki jih je sklenila Skupnost, v primeru, da je sodelovanje Danske v takih sporazumih pomembno zaradi skladne uporabe Uredb in tega sporazuma;

IZJAVLJAJOČ, da bi moralo biti Sodišče Evropskih skupnosti pristojno, da bi zagotovilo enotno uporabo in razlago tega sporazuma, vključno z določbami Uredb in katerih koli izvedbenih ukrepov Skupnosti, ki so del tega sporazuma;

OB SKLICEVANJU na pristojnost, ki jo Sodišču Evropskih skupnosti podeljuje člen 68(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, da odloča o predhodnih vprašanjih glede veljavnosti in razlage aktov institucij Skupnosti, ki temeljijo na naslovu IV Pogodbe, vključno z veljavnostjo in razlago tega sporazuma, in na okoliščino, da ta določba ne bo zavezujoča za Dansko in se v njej ne bo uporabljala, kot to izhaja iz Protokola o stališču Danske;

OB UPOŠTEVANJU, da bi moralo biti Sodišče Evropskih skupnosti pod enakimi pogoji pristojno za odločanje o predhodnih vprašanjih glede veljavnosti in razlage tega sporazuma, ki jih predloži dansko sodišče, in da bi morala torej danska sodišča v zvezi z razlago Uredb in njunih izvedbenih ukrepov zaprositi za predhodno odločanje pod enakimi pogoji kot sodišča drugih držav članic;

OB SKLICEVANJU na to, da lahko na podlagi člena 68(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti Svet Evropske unije, Evropska komisija in države članice zaprosijo Sodišče Evropskih skupnosti, da odloči o vprašanju razlage aktov institucij Skupnosti na podlagi naslova IV Pogodbe, vključno z razlago tega sporazuma, in na okoliščino, da ta določba ne bo zavezujoča za Dansko in se v njej ne bo uporabljala, kot to izhaja iz Protokola o stališču Danske;

OB UPOŠTEVANJU, da bi morali dati Danski možnost, da v zvezi z Uredbama in njunimi izvedbenimi ukrepi pod enakimi pogoji kot druge države članice zaprosi Sodišče Evropskih skupnosti za odločanje o vprašanjih razlage tega sporazuma;

OB POUDARJANJU, da bi morala danska sodišča po danskem pravu, kadar razlagajo ta sporazum, vključno z določbami Uredb in katerih koli izvedbenih ukrepov, ki so del tega sporazuma, glede določb Uredb in katerih koli izvedbenih ukrepov Skupnosti ustrezno upoštevati sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in sodišč držav članic Evropskih skupnosti;

OB UPOŠTEVANJU, da bi moralo biti omogočeno, da se Sodišče Evropskih skupnosti zaprosi za odločanje o vprašanjih v zvezi s spoštovanjem obveznosti iz tega sporazuma, v skladu z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki urejajo postopek pred Sodiščem;

KER v skladu s členom 300(7) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ta sporazum zavezuje države članice, je ustrezno, da se Danska lahko v primeru nespoštovanja s strani ene od držav članic obrne na Komisijo kot varuha Pogodbe;

OB UPOŠTEVANJU, da Danska v skladu s členom 3 Protokola o stališču Danske ne nosi finančnih posledic ukrepov, ki za Dansko niso zavezujoči in se v njej ne uporabljajo, razen administrativnih stroškov, in da je treba zato določiti prispevek Danske k operativnim stroškom, povezanim z vzpostavitvijo in delovanjem centralne enote v skladu s členom 3 „Uredbe Eurodac“;

OB POUDARJANJU, da bo odnose glede določb Uredbe Dublin II in Uredbe Eurodac med Islandijo in Norveško na eni strani ter Dansko na drugi strani uredil protokol v skladu s členom 12 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem;

V ŽELJI, da Evropska skupnost, Islandija in Norveška vsebino tega protokola določijo s soglasjem Danske in vzporedno s tem sporazumom –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Cilj

1.   Cilj tega sporazuma je uporaba določb Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države („Uredba Dublin II“), Uredbe Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije („Uredba Eurodac“) in njunih izvedbenih ukrepov za odnose med Skupnostjo in Dansko v skladu s členom 2(1) in (2).

2.   Cilj pogodbenic je doseganje enotne uporabe in razlage določb Uredb in njunih izvedbenih ukrepov v vseh državah članicah.

3.   Določbe členov 3(1), 4(1) in 5(1) tega sporazuma izhajajo iz Protokola o stališču Danske.

Člen 2

Uredba Dublin II in Uredba Eurodac

1.   Določbe Uredbe Dublin II, ki je priložena temu sporazumu in tvori njegov sestavni del, skupaj z njenimi izvedbenimi ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 27(2) Uredbe Dublin II, ter – v zvezi z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi po začetku veljavnosti tega sporazuma – prenesene s strani Danske kot to izhaja iz člena 4 tega sporazuma, se po mednarodnem pravu uporabljajo za odnose med Skupnostjo in Dansko.

2.   Določbe Uredbe Eurodac, ki je priložena temu sporazumu in tvori njegov sestavni del, skupaj z njenimi izvedbenimi ukrepi, sprejetimi na podlagi členov 22 ali 23(2) Uredbe Eurodac, ter – v zvezi z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi po začetku veljavnosti tega sporazuma – prenesene s strani Danske kot to izhaja iz člena 4 tega sporazuma, se po mednarodnem pravu uporabljajo za odnose med Skupnostjo in Dansko.

3.   Namesto datuma iz člena 29 Uredbe Dublin II in člena 27 Uredbe Eurodac se uporablja datum začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 3

Spremembe Uredbe Dublin II in Uredbe Eurodac

1.   Danska ne sodeluje pri sprejemanju sprememb Uredbe Dublin II in Uredbe Eurodac in te spremembe za Dansko niso zavezujoče in se v njej ne uporabljajo.

2.   Kadar koli se sprejmejo spremembe Uredb, Danska uradno obvesti Komisijo o svoji odločitvi, ali bo prenesla vsebino teh sprememb ali ne. Uradno obvestilo se opravi ob sprejetju sprememb ali v 30 dneh po sprejetju.

3.   Če se Danska odloči, da bo prenesla vsebino sprememb, v uradnem obvestilu navede, ali se lahko prenos opravi z upravnimi ukrepi ali je potrebna odobritev parlamenta.

4.   Če se v uradnem obvestilu navede, da je možen prenos z upravnimi ukrepi, je treba v uradnem obvestilu navesti tudi, da vsi potrebni upravni ukrepi začnejo veljati na dan začetka veljavnosti sprememb Uredb ali na dan uradnega obvestila, kar nastopi kasneje.

5.   Če se v uradnem obvestilu navede, da je za prenos na Danskem potrebna odobritev parlamenta, se uporabljajo naslednja pravila:

(a)

zakonodajni ukrepi na Danskem začnejo veljati na dan začetka veljavnosti sprememb Uredb ali v 6 mesecih po uradnem obvestilu, kar nastopi kasneje;

(b)

če zakonodajni ukrepi na Danskem ne začnejo veljati na dan, ko začnejo veljati spremembe Uredb, Danska, kolikor je to skladno z njenim nacionalnim pravom, začasno uporablja vsebino sprememb;

(c)

Danska Komisijo uradno obvesti o datumu, ko začnejo veljati ukrepi o prenosu, in o kakršnih koli posebnih ukrepih, sprejetih v zvezi z začasno uporabo.

6.   Dansko uradno obvestilo o prenosu vsebine sprememb na Danskem v skladu z odstavkoma 4 ali 5 ustvari med Dansko in Skupnostjo vzajemne obveznosti po mednarodnem pravu. Spremembe Uredb se nato štejejo za spremembe tega sporazuma in se štejejo za priložene le-temu.

7.   V primeru, da:

(a)

Danska poda uradno obvestilo, da ne bo prenesla vsebine sprememb; ali

(b)

Danska ne opravi uradnega obvestila v roku 30 dni iz odstavka 2; ali

(c)

zakonodajni ukrepi na Danskem ne začnejo veljati v rokih iz odstavka 5,

se šteje, da je ta sporazum prenehal veljati, razen če se pogodbenici v 90 dneh ne odločita drugače, ali če v situaciji pod (c), zakonodajni ukrepi na Danskem v tem roku začnejo veljati. Prenehanje veljavnosti začne učinkovati 3 mesece po izteku 90-dnevnega roka.

8.   Prenehanje veljavnosti Sporazuma po odstavku 7 ne vpliva na prošnje, vložene v skladu z Uredbo Dublin II pred datumom prenehanja veljavnosti Sporazuma.

Člen 4

Izvedbeni ukrepi

1.   Danska ne sodeluje pri sprejemanju mnenj odbora iz člena 27(2) Uredbe Dublin II in člena 23(2) Uredbe Eurodac ali pri sprejemanju izvedbenih ukrepov na podlagi člena 22 Uredbe Eurodac. Izvedbeni ukrepi na podlagi člena 27(2) Uredbe Dublin II ali na podlagi člena 23(2) Uredbe Eurodac ter izvedbeni ukrepi na podlagi člena 22 Uredbe Eurodac za Dansko niso zavezujoči in se v njej ne uporabljajo.

2.   Kadar koli se sprejmejo izvedbeni ukrepi na podlagi člena 27(2) Uredbe Dublin II in izvedbeni ukrepi na podlagi člena 22 ali 23(2) Uredbe Eurodac, se ti posredujejo Danski. Danska Komisijo uradno obvesti o svoji odločitvi, ali bo izvedla vsebino izvedbenih ukrepov ali ne. Uradno obvestilo se opravi po prejemu izvedbenih ukrepov ali v 30 dneh po njem.

3.   V uradnem obvestilu se navede, da vsi potrebni upravni ukrepi na Danskem začnejo veljati na dan začetka veljavnosti izvedbenih ukrepov ali na dan uradnega obvestila, kar nastopi kasneje.

4.   V Danskem uradnem obvestilu se navede, da prenosu vsebine izvedbenih ukrepov na Danskem, med Dansko in Skupnostjo ustvari vzajemne obveznosti po mednarodnem pravu. Izvedbeni ukrepi se nato štejejo za sestavni del tega sporazuma.

5.   V primeru, da:

(a)

Danska poda uradno obvestilo, da ne bo prenesla vsebine izvedbenih ukrepov; ali

(b)

Danska ne opravi uradnega obvestila v roku 30 dni iz odstavka 2,

se šteje, da je ta sporazum prenehal veljati, razen če se pogodbenici v 90 dneh ne odločita drugače. Prenehanje veljavnosti začne učinkovati 3 mesece po izteku 90-dnevnega roka.

6.   Prenehanje veljavnosti Sporazuma po odstavku 5 ne vpliva na prošnje, vložene v skladu z Uredbo Dublin II pred datumom prenehanja veljavnosti Sporazuma.

7.   Če je za prenos v izjemnih primerih na Danskem potrebna odobritev parlamenta, se v danskem uradnem obvestilu iz odstavka 2 to navede in se uporabljajo določbe člena 3(5) do (8).

Člen 5

Mednarodni sporazumi, ki vplivajo na Uredbo Dublin II in Uredbo Eurodac

1.   Mednarodni sporazumi, ki jih sklene Skupnost na podlagi pravil Uredbe Dublin II in Uredbe Eurodac, za Dansko niso zavezujoči in se v njej ne uporabljajo.

2.   Danska se vzdrži sklepanja mednarodnih sporazumov, ki lahko vplivajo ali spremenijo področje uporabe Uredb, priloženih temu sporazumu, in ki bi urejali določanje odgovornosti za obravnavanje prošenj za azil ali ukrepe v zvezi s primerjavo prstnih odtisov državljanov tretjih držav, ki jih zajema Uredba Eurodac, razen če to stori v soglasju s Skupnostjo in se predvidi zadovoljive ureditve za razmerje med tem sporazumom in zadevnim mednarodnim sporazumom.

3.   Danska bo, ko se bo pogajala o sklenitvi mednarodnih sporazumov, ki lahko vplivajo ali spremenijo področje uporabe Uredb, priloženih temu sporazumu, svoje stališče uskladila s Skupnostjo in se vzdržala kakršnih koli dejanj, ki bi ogrozila cilje stališča Skupnosti v okviru njenih pristojnosti v takih pogajanjih.

Člen 6

Pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti v zvezi z razlago Sporazuma

1.   Kadar se v postopku, ki teče pred danskim sodiščem, postavi vprašanje o veljavnosti ali razlagi tega sporazuma, to sodišče, kadar koli bi v enakih okoliščinah sodišče druge države članice Evropske unije v zvezi z Uredbo Dublin II in Uredbo Eurodac ter njunimi izvedbenimi ukrepi iz člena 2(1) in (2) to moralo storiti, zaprosi Sodišče, da o tem odloči.

2.   Ko sodišča na Danskem po danskem pravu razlagajo ta sporazum, ustrezno upoštevajo sodno prakso Sodišča v zvezi z določbami Uredbe Dublin II in Uredbe Eurodac ter njunih izvedbenih ukrepov.

3.   Tako kot Svet, Komisija in katera koli država članica lahko tudi Danska Sodišče zaprosi da odloči o vprašanju razlage tega sporazuma. Take odločitve sodišča se ne uporabljajo za sodbe sodišč držav članic, ki so že postale res iudicata.

4.   Danska lahko Sodišču predloži ugotovitve v zadevah, v katerih mu je sodišče države članice v predhodno odločanje predložilo vprašanje v zvezi z razlago katere koli določbe, na katero se sklicuje člen 2(1) in (2).

5.   Uporabljata se Protokol o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti in njegov poslovnik.

6.   Če se določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti glede odločanja Sodišča spremenijo tako, da to vpliva na odločanje v zvezi z Uredbo Dublin II in Uredbo Eurodac, lahko Danska uradno obvesti Komisijo, da teh sprememb za ta sporazum ne bo uporabljala. Uradno obvestilo se opravi ob začetku veljavnosti sprememb ali v 60 dneh po njem.

V tem primeru se šteje, da je sporazum prenehal veljati. Prenehanje veljavnosti začne učinkovati 3 mesece po uradnem obvestilu.

7.   Prenehanje veljavnosti Sporazuma po odstavku 6 ne vpliva na prošnje, vložene v skladu z Uredbo Dublin II pred datumom prenehanja veljavnosti Sporazuma.

Člen 7

Pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti v zvezi s spoštovanjem Sporazuma

1.   Komisija lahko proti Danski pred Sodiščem vloži tožbe v zvezi z nespoštovanjem katere koli obveznosti po tem sporazumu.

2.   Danska se lahko Komisiji pritoži v zvezi z nespoštovanjem obveznosti iz tega sporazuma s strani države članice.

3.   Uporabljajo se ustrezne določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki urejajo postopek pred Sodiščem, ter Protokol o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti in njegov poslovnik.

Člen 8

Teritorialna uporaba

Ta sporazum se uporablja na ozemljih iz člena 299 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter v skladu s členom 26 Uredbe Dublin II in členom 26 Uredbe Eurodac.

Člen 9

Finančni prispevki v zvezi z Eurodacom

Kar zadeva administrativne in operativne stroške, povezane z namestitvijo in delovanjem centralne enote Eurodaca, Danska k letnemu proračunu EU prispeva letni znesek, izračunan na podlagi dodeljenih proračunskih sredstev v ta namen in v skladu z odstotkom danskega bruto domačega proizvoda v razmerju do celotnega bruto domačega proizvoda vseh sodelujočih držav.

Ta določba se uporablja od leta povezave Danske na centralno enoto.

Prispevek Danske k začetni namestitvi centralne enote se odmeri v višini pavšalnega zneska, ki ustreza prispevku k splošnemu proračunu Evropske unije, ki je bil vrnjen Danski zaradi njenega začetnega nesodelovanja v Uredbi Eurodac.

Člen 10

Prenehanje veljavnosti Sporazuma

1.   Ta sporazum preneha veljati, če Danska uradno obvesti druge države članice, da se v skladu s členom 7 Protokola o stališču Danske ne želi več sklicevati na določbe dela I tega protokola.

2.   Ta sporazum lahko katera koli od pogodbenic odpove z uradnim obvestilom. Odpoved začne učinkovati šest mesecev po datumu takega obvestila.

3.   Odpoved Sporazuma po odstavkih 1 in 2 ne vpliva na prošnje, vložene v skladu z Uredbo Dublin II pred datumom odpovedi Sporazuma.

Člen 11

Začetek veljavnosti

1.   Sporazum pogodbenici sprejmeta v skladu z lastnimi postopki.

2.   Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po uradnem obvestilu pogodbenic o zaključku lastnih postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 12

Verodostojnost besedil

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.


PRILOGA

UREDBA SVETA (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države.

UREDBA SVETA (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije.