24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/30


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. januarja 2006

o posebnih pogojih za meso in mesne izdelke iz kopitarjev, uvoženih iz Mehike in namenjenih za prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 16)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/27/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 97/78/ES in Uredbo (ES) št. 178/2002 je treba sprejeti potrebne ukrepe za uvoz proizvodov iz tretjih držav, ki bi lahko resno ogrozili zdravje živali ali ljudi, ali iz države, v kateri se takšna nevarnost razširja.

(2)

Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (3) prepoveduje uvoz živali, mesa in mesnih izdelkov iz živali, na katerih so bile take snovi uporabljene, iz tretjih držav, razen pri uporabi za terapevtske namene ali zootehnične ukrepe.

(3)

Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (4) predvideva seznam snovi, ki se ne smejo uporabljati v proizvodnji mesa, in seznam snovi, za katere je najvišja vrednost ostankov določena. Prav tako predvideva seznam nekaterih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katere je bila določena najvišja mejna vrednost ostankov. Navedena zdravila utegnejo biti prisotna v mesu kopitarjev.

(4)

Zadnji inšpekcijski obisk Skupnosti v Mehiki je pokazal resne pomanjkljivosti v zmogljivostih mehiških organov pri opravljanju zanesljivih pregledov mesa kopitarjev, zlasti pri odkrivanju prisotnosti snovi, ki jih prepoveduje Direktiva 96/22/ES.

(5)

Navedeni inšpekcijski obisk je pokazal tudi resne pomanjkljivosti pri nadzoru veterinarskih zdravil, vključno z nedovoljenimi izdelki. Te pomanjkljivosti omogočajo, da se prepovedane snovi zlahka uporabljajo v proizvodnji konjskega mesa. Te snovi utegnejo zato biti prisotne v mesu in v izdelkih iz mesa kopitarjev, namenjenih prehrani ljudi. Prisotnost teh snovi v hrani pomeni možno resno tveganje za zdravje ljudi.

(6)

Države članice morajo opravljati ustrezne kontrole mesa in mesnih izdelkov iz kopitarjev, uvoženih iz Mehike, ob prihodu na mejo Skupnosti, zato da se prepreči, da bi bili meso in mesni izdelki iz kopitarjev, ki niso primerni za prehrano ljudi, dani na trg.

(7)

Uredba (ES) št. 178/2002 vzpostavlja sistem hitrega opozarjanja, ki bi se moral uporabljati za izvajanje zahteve vzajemnega obveščanja iz člena 22(2) Direktive 97/78/ES. Poleg tega morajo države članice Komisijo z občasnimi poročili sproti obveščati o vseh rezultatih analiz uradnih kontrol glede pošiljk mesa in mesnih izdelkov iz kopitarjev iz Mehike.

(8)

Ta odločba se bo pregledala ob upoštevanju zagotovil, ki jih dajo pristojni organi Mehike, in na podlagi rezultatov testov, ki jih opravijo države članice.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina

Ta odločba se uporablja za meso in mesne izdelke iz kopitarjev, uvoženih iz Mehike in namenjenih za prehrano ljudi („meso in mesni izdelki iz kopitarjev“).

Člen 2

Uradne kontrole

1.   Države članice z ustreznimi načrti za vzorčenje in metodami ugotavljanja zagotovijo v skladu z Direktivo 96/22/ES, da se na vsaki pošiljki mesa in mesnih izdelkov iz kopitarjev opravi uradna kontrola v zvezi s tveganjem, zlasti glede prisotnosti nekaterih snovi s hormonalnim delovanjem in beta agonistov, ki se uporabljajo za pospeševanje rasti.

2.   Države članice Komisiji vsake tri mesece predložijo poročilo o vseh rezultatih analiz uradnih kontrol pri pošiljkah proizvodov, zajetih v odstavku 1. To poročilo se predloži v mesecu, ki sledi vsakemu četrtletju (v aprilu, juliju, oktobru in januarju).

Člen 3

Zaračunavanje izdatkov

Vsi izdatki, nastali v zvezi z uporabo te odločbe, gredo v breme pošiljatelja, prejemnika ali njunih agentov.

Člen 4

Skladnost

Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o sprejetih ukrepih, potrebnih za uskladitev so to določbo.

Člen 5

Revizija

Ta odločba bo revidirana na podlagi zagotovil, ki jih bodo dali pristojni mehiški organi, in rezultatov uradnih kontrol iz člena 2.

Člen 6

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. januarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

(3)  UL L 125, 23.5.1996, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/74/ES (UL L 262, 14.10.2003, str. 17).

(4)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1518/2005 (UL L 244, 20.9.2005, str. 11).