30.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/9


UREDBA SVETA (ES) št. 2175/2005

z dne 21. decembra 2005

o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji, o dodatku k Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 (1) je uvedla nomenklaturo blaga, v nadaljevanju „kombinirana nomenklatura“, in določila konvencionalne stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

S Sklepom 2005/959/ES z dne 21. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji (2) je Svet v imenu Skupnosti odobril navedeni sporazum z namenom sklenitve pogajanj, začetih v skladu s členom XXIV:6 GATT 1994.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2658/87 je zato treba ustrezno dopolniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EGS) št. 2658/87 se Priloga 7 z naslovom Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti v Oddelku III Tretjega dela Priloge I dopolni s kvotami, kot so prikazane v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

B. BRADSHAW


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 347, 30.12.2005, str. 78.


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature velja, da je opis poimenovanja izdelkov zgolj okviren, saj so ugodnosti v okviru te priloge določene z oznakami KN, veljavnimi v času sprejetja te uredbe. Kadar so navedene oznake ex KN, se ugodnosti določi s hkratno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Drugi pogoji

Tarifna zaporedna številka

 

ex 0201 20 90

 

ex 0201 30 00

 

ex 0202 20 90

 

ex 0202 30

 

ex 0206 10 95 in

 

ex 0206 29 91

Govedina „visoke kvalitete“, „Izbrani, hlajeni ali zamrznjeni prvovrstni kosi govejega mesa živali, ki so bile vzrejene izključno na pašnikih, ki nimajo več kot štiri stalne sekalce, katere teža s kožo ob zakolu ne presega 325 kilogramov; meso je videti kompaktno in je svetle in enakomerne barve s primerno, a ne pretirano plastjo maščobe. Vsi kosi se zrakotesno zapakirajo in veljajo za visoko kakovostno goveje meso“

K dodeljeni količini se doda 1 000 ton

Tarifna zaporedna številka 0204

Kvota za ovčje meso, „meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“

K dodeljeni količini za Novo Zelandijo se doda 1 154 ton (masa trupov)

Tarifna zaporedna številka ex 0405 10

„Maslo s poreklom iz Nove Zelandije, staro najmanj 6 tednov, z vsebnostjo maščob ne manj kot 80 %, vendar manj kot 82 %, proizvedeno neposredno iz mleka ali smetane brez uporabe uskladiščenih proizvodov, v enem samem, zaprtem in neprekinjenem postopku“

K dodeljeni količini za Novo Zelandijo se doda 735 ton