29.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2172/2005

z dne 23. decembra 2005

o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji sta se Evropska skupnost in Švicarska konfederacija dogovorili o nadaljevanju prilagajanja tarifnih koncesij v okviru Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (2) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“). Prilagajanje teh tarifnih koncesij z Odločbo 3/2005 Skupnega odbora za kmetijstvo (3), ki spreminja prilogi I in II k Sporazumu, določa odprtje dajatev proste tarifne kvote Skupnosti za uvoz 4 600 glav živega goveda, težjega več kot 160 kg s poreklom iz Švice. Podrobna pravila bodo sprejeta za odpiranje in upravljanje te tarifne kvote na večletni osnovi.

(2)

Za dodelitev tarifne kvote je glede na zadevne proizvode primerno uporabljati metodo istočasnega pregleda iz druge alinee člena 32(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(3)

Za upravičenost do ugodnosti te tarifne kvote, mora živo govedo izvirati iz Švice v skladu s pravili iz člena 4 Sporazuma.

(4)

Da bi se preprečile špekulacije, morajo biti razpoložljive količine v okviru kvote dostopne tržnim udeležencem, ki lahko dokažejo, da se dejansko v pomembnem obsegu ukvarjajo s trgovino s tretjimi državami. Glede na to in da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje, se mora od zadevnih trgovcev zahtevati, da so v letu, pred navedenim obdobjem letne kvote, uvozili najmanj 50 živali, saj pošiljka 50 živali predstavlja normalen tovor. Izkušnje so pokazale, da nabava ene same pošiljke predstavlja najmanjšo zahtevo, da posel velja za realnega in donosnega.

(5)

Da bi se lahko preverjalo upoštevanje teh meril, je treba zahtevke predložiti v državi članici, v kateri je uvoznik vpisan v register DDV.

(6)

Da bi preprečili špekulacije, je treba uvoznikom, ki od 1. januarja pred začetkom navedenega obdobja letne kvote ne trgujejo več z živim govedom, zavrniti dostop do kvote. Zagotoviti je treba varstvo uvoznih pravic, dovoljenja ne smejo biti prenosljiva, uvozna dovoljenja pa je treba izdajati trgovcem izključno za količine, za katere so jim bile dodeljene uvozne pravice.

(7)

Da bi omogočili bolj enakovreden dostop do kvote, obenem pa zagotovili gospodarsko primerno število živali na zahtevek, je treba določiti največje in najmanjše število glav na zahtevek.

(8)

Treba je določiti, da se uvozne pravice dodelijo po času za presojo in po potrebi z določenim koeficientom dodeljevanja.

(9)

V skladu členom 29(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999, se mora upravljati s kontingenti ob uporabi uvoznih dovoljenj. V ta namen je treba določiti pravila za predložitev zahtevkov in podatke, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, po potrebi z dopolnilom ali odstopanjem od nekaterih določb Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4) in Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (5).

(10)

Da bi tržne udeležence prisilili, da vložijo zahtevek za uvozna dovoljenja za vse dodeljene uvozne pravice, je treba določiti, da taki zahtevki glede varovanja uvoznih pravic predstavljajo glavno zahtevo v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (6).

(11)

Izkušnje kažejo, da pravilno upravljanje kvot prav tako zahteva, da je imetnik dovoljenja tudi resnični uvoznik. Zato mora tak uvoznik dejavno sodelovati pri nabavi, prevozu in uvozu zadevnih živali. Predložitev dokaza o navedenih dejavnostih mora torej biti osnovna zahteva v zvezi z varščino za dovoljenja.

(12)

Da bi zagotovili strog statistični nadzor nad živalmi, ki so bile uvožene v okviru kvote, se ne sme uporabljati dovoljeno odstopanje iz člena 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dajatev prosta tarifna kvota Skupnosti je s tem odprta na večletni podlagi za obdobja od 1. januarja do 31. decembra za uvoz 4 600 glav živega goveda s poreklom iz Švice, ki je težje od 160 kg, z oznakami KN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ali 0102 90 79.

Ta tarifna kvota ima zaporedno številko 09.4203.

2.   Pravila o poreklu, ki se uporabljajo za proizvode iz prvega odstavka, so tista, ki so navedena v členu 4 Sporazuma.

Člen 2

1.   Upravičenci do kvote iz člena 1 so vlagatelji, ki morajo biti fizične ali pravne osebe, in morajo ob predložitvi svojih zahtevkov pristojnim organom zadevne države članice na zadovoljiv način dokazati, da so 12 mesecev pred rokom za predložitev zahtevka v skladu s členom 3(3) uvozili najmanj 50 živali z oznakami KN 0102 10 in 0102 90.

Vlagatelji morajo biti vpisani v državni register davčnih zavezancev.

2.   Za dokaz o uvozu veljajo izključno carinski dokumenti o sprostitvi v prosti promet, ki so jih carinski organi ustrezno potrdili in vsebujejo sklicevanje na zadevnega vlagatelja.

Države članice lahko sprejmejo kopije dokumentov iz prvega pododstavka, ki so jih potrdili pristojni organi. Kadar se take kopije sprejmejo, je treba o tem glede vsakega zadevnega vlagatelja obvestiti države članice iz člena 3(5).

3.   Tržni udeleženci, ki 1. januarja pred navedenim obdobjem letne kvote niso opravljali trgovinske dejavnosti s tretjimi državami v sektorju govejega in telečjega mesa, niso upravičeni do dodelitve.

4.   Podjetje, ki je nastalo z združitvijo podjetij, od katerih ima vsako referenčni uvoz v višini najnižje količine v skladu z odstavkom 1, lahko uporabi ta referenčni uvoz kot podlago za svoj zahtevek.

Člen 3

1.   Zahtevki za uvozne pravice se lahko vložijo le v državi članici, kjer je vlagatelj registriran za plačevanje davka na dodano vrednost.

2.   Vsak zahtevek za uvozne pravice se mora nanašati vsaj na 50 živali in ne sme predstavljati več kot 5 % razpoložljive količine.

Kjer zahtevki presegajo odstotek iz prvega pododstavka, se presežka ne upošteva.

3.   Zahtevki za uvozne pravice se vložijo najpozneje 1. decembra pred navedenim obdobjem letne kvote do 13. ure po bruseljskem času.

Vendar morajo biti za obdobje kvote od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2006 zahtevki za uvozne pravice predloženi najpozneje do 13. ure po bruseljskem času 10. delovni dan po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Vlagatelji lahko za vsako kvoto iz člena 1(1) vložijo samo en zahtevek. Če isti vlagatelj vloži več kot en zahtevek, veljajo vsi zahtevki tega vlagatelja za nesprejemljive.

5.   Po preverjanju predloženih dokumentov pošljejo države članice Komisiji najkasneje 10. delovni dan po koncu obdobja za predložitev zahtevkov seznam vlagateljev in njihove naslove ter zahtevane količine.

Vsa obvestila, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se pošljejo po telefaksu ali elektronski pošti, pri čemer se, vkolikor so bili zahtevki dejansko predloženi, uporabi vzorec iz Priloge I.

Člen 4

1.   Po obvestilu iz člena 3(5) se Komisija čim prej odloči, v kolikšnem obsegu se zahtevkom lahko ugodi.

2.   Če količine, navedene v zahtevkih iz člena 3, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enotni koeficient dodeljevanja, ki se uporabi za zahtevane količine.

Če zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja v skladu s prvim pododstavkom količina na zahtevek znaša manj kot 50 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 50 živali. Če znaša preostanek manj kot 50 živali, se posamezna uvozna pravica podeli za to količino.

Člen 5

1.   Varščina v zvezi z uvoznim dovoljenjem znaša 3 EUR na žival. Deponira se pri pristojnemu organu skupaj z zahtevkom za uvozne pravice.

2.   Vloge za izdajo uvoznih dovoljenj morajo biti izdelane za dodeljene količine. Ta obveza predstavlja osnovno zahtevo v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

3.   Če je zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja v skladu s členom 4(2) za dodelitev na voljo manj uvoznih pravic, kot je bilo zahtevanih, se položena varščina sprosti sorazmerno brez odloga.

Člen 6

1.   Za uvoz dodeljenih količin je treba predložiti eno ali več uvoznih dovoljenj.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo izključno v državi članici, kjer je vlagatelj zaprosil in pridobil uvozne pravice v okviru kvote.

Vsako izdajanje uvoznih dovoljenj ima za posledico ustrezno zmanjšanje pridobljenih uvoznih pravic.

3.   Uvozna dovoljenja se izdajo na zahtevek in na ime tržnega udeleženca, ki je pridobil uvozne pravice.

4.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo naslednje podatke:

(a)

v polju 8 državo izvora;

(b)

v polju 16 eno ali več od naslednjih oznak KN:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ali 0102 90 79;

(c)

v polju 20 zaporedno številko kvote (09.4203) in vsaj eno od navedb, predvidenih v Prilogi II.

Dovoljenja vsebujejo tudi obveznost, da se uvaža iz države, navedene v polju 8.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva in podeljujejo pravico do tarifnih kvot samo, če se glasijo na isto ime in naslov, kot sta ime in naslov prejemnika v priloženi carinski deklaraciji o sprostitvi v prosti promet.

2.   Nobeno uvozno dovoljenje za navedeno obdobje letne kvote ni veljavno po 31. decembru.

3.   Odobritev uvoznih dovoljenj je pogojena s plačilom varščine v višini 20 EUR na glavo živali, ki jo sestavlja:

(a)

varščina 3 EUR v skladu s členom 5(1); in

(b)

znesek 17 EUR, ki ga predlagatelj položi skupaj z zahtevkom za dovoljenje.

4.   Izdana dovoljenja veljajo povsod v Skupnosti.

5.   Na podlagi člena 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 bo dajatev skupne carinske tarife, veljavne na datum sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet, zbrana glede na vso uvoženo količino, ki presega količino na uvoznem dovoljenju.

6.   Ne glede na določbe oddelka 4 naslova III Uredbe (ES) št. 1291/2000 se varščina sprosti šele, ko se dokaže, da je imetnik dovoljenja komercialno in logistično odgovoren za nabavo, prevoz in odpremo zadevnih živali v prosti promet. Tak dokaz vsebuje vsaj:

(a)

originalni komercialni račun ali overjeno kopijo, ki jo je na ime imetnika izstavil prodajalec ali njegov predstavnik, ki morata oba imeti sedež v tretji državi izvoza, in dokazilo o plačilu s strani imetnika ali odprtje s strani imetnika nepreklicnega dokumentarnega akreditiva v korist prodajalca;

(b)

dokument o prevozu, izdan na ime imetnika za zadevne živali;

(c)

dokazilo, da je blago dovoljeno dati v prosti promet z navedbo imena in naslova imetnika dovoljenja kot prejemnika.

Člen 8

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata ob upoštevanju te uredbe.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(3)  UL L 346, 29.12.2005, str. 33.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1856/2005 (UL L 297, 15.11.2005, str. 7).

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

(6)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).


PRILOGA I

Telefaks ES: (32-2) 292 17 34

E-naslov: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Uporaba Uredbe (ES) št. 2172/2005

Image


PRILOGA II

Navedbe iz člena 6(4)(c)

:

v španščini

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

v grščini

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

v angleščini

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

v francoščini

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

v madžarščini

:

2172/2005/EK rendelet

:

v malteščini

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 2172/2005