25.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1916/2005

z dne 24. novembra 2005

o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (1) in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 dovoljuje uporabo sintetičnih vitaminov A, D in E za prežvekovalce v prehodnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2005.

(2)

Ker se pričakuje, da bodo trenutne regionalne razlike glede možnosti ekološko vzrejenih prežvekovalcev, da bi v krmilnih obrokih dobili potrebne bistvene vitamine A, D in E, glede na podnebje in razpoložljive vire krme, še vedno prisotne, je treba dovoliti uporabo sintetičnih vitaminov za prežvekovalce po navedenem datumu.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2092/91 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1567/2005 (UL L 252, 28.9.2005, str. 1).


PRILOGA

V delu D Priloge II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se točka 1.2 nadomesti z naslednjim:

„1.2

Vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s podobnim učinkom. V to kategorijo so vključene samo naslednje snovi:

Vitamini, odobreni z Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (1):

vitamini iz surovin, ki naravno obstajajo v krmi,

sintetični vitamini, ki so enaki naravnim vitaminom za monogastrične živali,

s predhodno odobritvijo pristojnih organov držav članic, sintetični vitamini A, D in E, ki so enaki naravnim vitaminom za prežvekovalce.


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.“