30.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/6


UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 1553/2005

z dne 7. septembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (2) določa skupni okvir za sistematično pripravljanje statistike Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih, ki obsega primerljive in aktualne presečne in longitudinalne podatke o dohodku ter o stopnji in strukturi revščine in socialne izključenosti na nacionalni in evropski ravni.

(2)

Zaradi pristopa novih držav članic k Evropski uniji 1. maja 2004 je potrebno razširiti Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1177/2003, ker navedena priloga opredeljuje za vsako državo članico najmanjšo efektivno velikost vzorcev v skladu s shemo EU-SILC.

(3)

Poleg tega se zdi, da večina novih držav članic in nekatere stare države članice potrebujejo več časa za prilagoditev svojih sistemov usklajenim metodam in opredelitvam, ki se uporabljajo pri pripravljanju statistik Skupnosti.

(4)

Uredbo (ES) št. 1177/2003 je zato treba ustrezno spremeniti —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1177/2003 se spremeni:

1.

v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko Češka, Nemčija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Slovaška in Združeno kraljestvo začnejo zbirati presečne in longitudinalne podatke leta 2005.

Pogoj za to odobritev je, da navedene države članice predložijo primerljive podatke za leto 2004 za skupne presečne kazalnike Evropske unije, ki jih je Svet sprejel pred 1. januarjem 2003 v okviru odprte metode koordinacije in ki se lahko pridobijo na podlagi instrumenta EU-SILC.“;

2.

v členu 13 se dodata naslednja odstavka:

„4.   Z odstopanjem od odstavka 1 prejme Estonija finančni prispevek Skupnosti za kritje stroškov dela, potrebnega za štiri leta zbiranja podatkov od leta 2005.

5.   Financiranje za leto 2007 se bo šele zagotovilo iz prihodnjega programa Skupnosti.“;

3.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 7. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

C. CLARKE


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 12. julija 2005.

(2)  UL L 165, 3.7.2003, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA II

NAJMANJŠA UČINKOVITA VELIKOST VZORCEV

 

Gospodinjstva

Osebe, stare 16 let ali več, ki se jih anketira

Presečna

Longitudinalna

Presečna

Longitudinalna

1

2

3

4

Države članice EU

Belgija

4 750

3 500

8 750

6 500

Češka

4 750

3 500

10 000

7 500

Danska

4 250

3 250

7 250

5 500

Nemčija

8 250

6 000

14 500

10 500

Estonija

3 500

2 750

7 750

5 750

Grčija

4 750

3 500

10 000

7 250

Španija

6 500

5 000

16 000

12 250

Francija

7 250

5 500

13 500

10 250

Irska

3 750

2 750

8 000

6 000

Italija

7 250

5 500

15 500

11 750

Ciper

3 250

2 500

7 500

5 500

Latvija

3 750

2 750

7 650

5 600

Litva

4 000

3 000

9 000

6 750

Luksemburg

3 250

2 500

6 500

5 000

Madžarska

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Nizozemska

5 000

3 750

8 750

6 500

Avstrija

4 500

3 250

8 750

6 250

Poljska

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugalska

4 500

3 250

10 500

7 500

Slovenija

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovaška

4 250

3 250

11 000

8 250

Finska

4 000

3 000

6 750

5 000

Švedska

4 500

3 500

7 500

5 750

Združeno kraljestvo

7 500

5 750

13 750

10 500

Države članice EU skupaj

121 000

90 750

250 150

186 850

Islandija

2 250

1 700

3 750

2 800

Norveška

3 750

2 750

6 250

4 650

Skupaj, vključno z Islandijo in Norveško skupaj

127 000

95 200

260 150

194 300

OPOMBA: Sklicuje se na učinkovito velikost vzorca, to je zahtevana velikost, če bi anketa temeljila na enostavnem naključnem vzorčenju (učinek vzorca v zvezi s spremenljivko ‚stopnja tveganja revščine‘ = 1,0). Dejanske velikosti vzorcev bodo morale biti večje, če učinki vzorca presegajo 1,0 in zaradi vseh vrst izpuščenega odgovora. Poleg tega se velikost vzorca nanaša na število veljavnih gospodinjstev, ki so gospodinjstva, za katera in za vse člane katerih so pridobljene vse ali skoraj vse potrebne informacije.“