10.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1300/2005

z dne 3. avgusta 2005

o spremembah Uredbe (ES) št. 27/2005 glede sleda, skuše, šura, morskega lista in plovil, ki se ukvarjajo z nezakonitim ribolovom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 27/2005 (2) določa ribolovne možnosti za leto 2005 in s tem povezane pogoje za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova.

(2)

Mednarodna komisija za ribištvo v Baltskem morju (IBSFC) je septembra 2004 sprejela priporočilo, da v letu 2004 poveča ribolovne možnosti za sled za 10 000 ton v upravni enoti 3, kar bi dalo Finski dodatnih 8 199 ton ribolovnih možnosti za sled. To priporočilo ni postalo del zakonodaje Skupnosti. Posledično je Finska v letu 2004 presegla svojo kvoto za 7 856 ton, ker ji niso bile dodeljene dodatne tone. V Uredbi Komisije (ES) št. 776/2005 z dne 19. maja 2005 o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2005 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (3) se je finska kvota za sled za leto 2005 zmanjšala za 7 856 ton zaradi prelova. Finsko kvoto za sled v razdelkih 30–31 je torej treba povečati za 7 856 ton, ker je bilo zmanjšanje posledica dejstva, da priporočilo IBSFC ni bilo izvedeno v zakonodaji Skupnosti. Ta sprememba ne bo povečala količine sleda, ki ga bo Finska ulovila v letu 2005.

(3)

Da bi se izognili napačnemu poročanju, bi moral skupni dovoljeni ulov (TAC), sprejet za skušo v upravljalnem območju IIa (vode izven ES), Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pokrivati vode ES in mednarodne vode Vb. Zato je treba ustrezno spremeniti upravljalno območje.

(4)

Da bi se izognili napačnemu poročanju, bi moral skupni dovoljeni ulov za šura v upravljalnem območju Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pokrivati vode ES in mednarodne vode Vb. Zato je treba ustrezno spremeniti upravljalno območje.

(5)

Glede na novo znanstveno mnenje, bi bil lahko TAC za morskega lista povečan do 900 ton v upravljanih območjih IIIa, IIIb, c, d (vode ES). Primerno s tem je potrebno spremeniti TAC.

(6)

Da bi omogočili tehtanje sleda, skuše in šura po prevozu iz pristanišča iztovarjanja, bi bilo treba v letu 2005 izvesti dopolnilne ukrepe.

(7)

V skladu s Potrjenim zapisnikom o sklepih posvetovanj o ribištvu med Evropsko skupnostjo in Norveško za leto 2005 imajo stranke v vodah druge stranke razdelkov IVa in IVb dostop do ulova v višini 50 000 ton njihove zadevne kvote ulova sleda v Severnem morju. Te količine se na prošnjo lahko povečajo za 10 000 ton. Norveška je zaprosila za tako povečanje s pismom z dne 29. junija 2005. Skupnost je dne 20. julija 2005 vložila podobno prošnjo. Primerno bi bilo sprejeti te spremembe v zakonodaji Skupnosti.

(8)

Maja 2005 je Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) pripravila priporočilo, da se nekatera plovila uvrstijo na seznam plovil, za katera je potrjeno, da so se ukvarjala z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom. Priporočilo o ukrepih, ki naj se uporabijo za taka plovila, je bilo sprejeto februarja 2004. Zagotoviti je treba izvajanje priporočil v pravnem redu Skupnosti.

(9)

Glede na nujnost zadeve je treba zagotoviti izjemo od šesttedenskega obdobja iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti.

(10)

Uredbo (ES) št. 27/2005 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge IA, IB in III k Uredbi (ES) št. 27/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1.

(3)  UL L 130, 24.5.2005, str. 7.


PRILOGA

Priloge k Uredbi (ES) št. 27/2005 se spremenijo, kakor sledi:

1.

V Prilogi IA:

Vnos za vrsto sled v coni podrazdelkov 30–31 se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Sled

Clupea harengus

Cona

:

Podrazdelka 30–31

HER/3D30.; HER/3D31

Finska

60 327

 

Švedska

11 529

 

ES

71 856

 

TAC

71 856

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se ne uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.“

2.

V Prilogi IB:

(a)

Vnos za vrsto sled v coni IV severno od 53° 30′ S se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Sled (1)

Clupea harengus

Cona

:

IV severno od 53° 30′ S

Danska

95 211

 

Nemčija

57 215

 

Francija

20 548

 

Nizozemska

56 745

 

Švedska

5 443

 

Združeno kraljestvo

70 395

 

ES

305 557

 

Norveška

60 000 (2)

 

TAC

535 000

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se ne uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode južno od 62° S

(HER/*04N-)

ES

60 000“;

(b)

Vnos za vrsto skuša v coni IIa (vode izven ES), Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Skuša

Scomber scombrus

Cona

:

IIa (vode izven ES), Vb (vode ES in mednarodne vode), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Nemčija

13 845

 

Španija

20

 

Estonija

115

 

Francija

9 231

 

Irska

46 149

 

Latvija

85

 

Litva

85

 

Nizozemska

20 190

 

Poljska

844

 

Združeno kraljestvo

126 913

 

ES

217 477

 

Norveška

8 500 (3)

 

Ferski otoki

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se ne uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina in le v obdobjih od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.

 

IVa (vode ES) MAC/*04A-C

Nemčija

4 175

Španija

0

Francija

2 784

Irska

13 918

Nizozemska

6 089

Združeno kraljestvo

38 274

ES

65 240

Norveška

8 500

Ferski otoki

1 002 ()

()  Severno od 59° N (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.“;

(c)

Vnos za vrsto morski list v conah IIIa, IIIb, c, d (vode ES) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Cona

:

IIIa, IIIbcd (vode ES)

SOL/3A/BCD

Danska

755

 

Nemčija

44

 

Nizozemska

73

 

Švedska

28

 

ES

900

 

TAC

900

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.“;

(d)

Vnos za vrsto šuri v coni Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Cona

:

Vb (vode ES in mednarodne vode), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Danska

12 088

 

Nemčija

9 662

 

Španija

13 195

 

Francija

6 384

 

Irska

31 454

 

Nizozemska

46 096

 

Portugalska

1 277

 

Združeno kraljestvo

13 067

 

ES

133 223

 

Ferski otoki

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

3.

V Prilogi III:

(a)

Točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.   Postopki iztovarjanja in tehtanja za sled, skušo in šura

9.1   Področje uporabe

9.1.1

Naslednji postopki se uporabljajo za iztovarjanje plovil Skupnosti in tretjih držav v Evropski skupnosti za količine, ki po posameznem iztovarjanju presegajo 10 ton sleda, skuše in šura ali njihove kombinacije, ki se ulovijo:

(a)

sled v podobmočjih ICES I, II, IV, VI in VII in razdelkih IIIa in Vb;

(b)

skuša in šur v podobmočjih ICES III, IV, VI in VII in v razdelku IIa.

9.2   Določena pristanišča

9.2.1

Iztovarjanja iz točke 9.1 so dovoljena le v določenih pristaniščih.

9.2.2

Vsaka zadevna država članica pošlje Komisiji spremembe seznama določenih pristanišč, predloženega v letu 2004, v katerih lahko poteka iztovarjanje sleda, skuše in šura, ter spremembe postopkov inšpekcije in nadzora za navedena pristanišča, vključno s pogoji za evidentiranje in sporočanje količin katere koli vrste in staleža iz točke 9.1.1 pri vsakem iztovarjanju. Navedene spremembe se pošljejo najmanj 15 dni pred začetkom njihove veljavnosti. Komisija pošlje te informacije skupaj z informacijami o pristaniščih, ki jih določijo tretje države, vsem zadevnim državam članicam.

9.3   Vstop v pristanišče

9.3.1

Poveljnik ribiškega plovila iz točke 9.1.1 ali njegov zastopnik najmanj štiri ure pred vstopom v pristanišče iztovarjanja zadevne države članice obvesti pristojne organe države članice, v kateri bo opravljeno iztovarjanje, o:

(a)

pristanišču, v katero namerava vstopiti, imenu plovila in njegovi registrski številki;

(b)

predvidenem času prihoda v navedeno pristanišče;

(c)

količini v kilogramih žive mase po vrstah, obdržanih na krovu;

(d)

upravljalnem območju, kjer je bil opravljen ulov v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

9.4   Raztovarjanje

9.4.1

Pristojni organi zadevne države članice ne dovolijo, da se raztovarjanje začne, preden je odobreno.

9.5   Ladijski dnevnik

9.5.1

Z odstopanjem od določb iz točke 4.2 Priloge IV k Uredbi (EGS) št. 2807/83 poveljnik ribiškega plovila predloži takoj po prihodu v pristanišče ustrezno stran ali strani ladijskega dnevnika, ki jih zahtevajo pristojni organi pristanišča iztovarjanja.

Količine iz točke 9.3.1(c), obdržane na krovu in sporočene pred iztovarjanjem, morajo biti enake količinam, ki so zabeležene v izpolnjenem ladijskem dnevniku.

Z odstopanjem od določb člena 5(2) Uredbe (EGS) št. 2807/83 je dovoljena meja odstopanja v ocenjeni količini rib v kilogramih, obdržanih na krovu plovila, ki je zabeležena v ladijskem dnevniku, 8 %.

9.6   Tehtanje svežih rib

9.6.1

Vsi kupci, ki kupujejo sveže ribe, zagotovijo, da se vse prejete količine stehtajo s sistemi, ki jih odobrijo pristojni organi. Tehtanje se izvede, preden se ribe razvrstijo, predelajo, uskladiščijo, odpeljejo iz pristanišča iztovarjanja ali ponovno prodajo. Masa, dobljena pri tehtanju, se uporabi pri izpolnjevanju deklaracij o iztovarjanju in potrdil o prodaji.

9.6.2

Pri določanju mase kakršno koli odštevanje vode ne sme presegati 2 %.

9.7   Tehtanje svežih rib po prevozu

9.7.1

Z odstopanjem od točke 9.6.1 lahko države članice dovolijo, da se sveže ribe stehtajo po prevozu iz pristanišča iztovarjanja, pod pogojem, da se ribe prepeljejo v namembni kraj na ozemlju države članice, ki ni oddaljen od pristanišča iztovarjanja več kakor 60 kilometrov, in da:

(a)

tanker, v katerem se prevažajo ribe, spremlja inšpektor od mesta iztovarjanja do mesta, kjer se tehtajo ribe, ali

(b)

pristojni organi na mestu iztovarjanja odobrijo prevoz rib na podlagi naslednjih določb:

(i)

tik preden tanker zapusti pristanišče iztovarjanja, kupec ali njegov zastopnik predloži pristojnim organom pisno izjavo z navedbo vrst rib in imena plovila, iz katerega se bodo raztovarjale, enotno identifikacijsko številko tankerja in podrobne podatke o namembnem kraju, kjer se bodo ribe tehtale, pa tudi ocenjeni čas prihoda tankerja v namembni kraj;

(ii)

kopijo izjave, navedene pod (i), med prevozom rib hrani voznik in jo v namembnem kraju izroči prejemniku rib.

9.8   Račun

9.8.1

Poleg obveznosti iz člena 9(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2847/93, predelovalec ali kupec iztovorjene količine svežih rib predloži pristojnim organom zadevne države članice kopijo računa ali dokumenta, ki ga nadomešča, kakor je navedeno v členu 22(3) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (9).

9.8.2

Vsak tak račun ali dokument vključuje podatke, ki jih zahteva člen 9(3) Uredbe (ES) št. 2847/93, ter ime in registrsko številko plovila, s katerega so bile ribe iztovorjene. Ta račun ali dokument se mora predložiti na zahtevo ali v 12 urah po končanem tehtanju.

9.9   Tehtanje zamrznjenih rib

9.9.1

Vsi kupci ali imetniki zamrznjenih rib zagotovijo, da se iztovorjene količine stehtajo, preden se ribe predelajo, uskladiščijo, prepeljejo iz pristanišča iztovarjanja ali ponovno prodajo. Vsaka tara, enaka masi zabojev, plastične ali druge embalaže, v kateri so pakirane ribe, ki se tehtajo, se lahko odšteje od mase iztovorjene količine.

9.9.2

Masa zamrznjenih rib, pakiranih v zaboje, pa se lahko določi tudi z množenjem povprečne mase reprezentativnega vzorca na podlagi tehtanja vsebine, vzete iz zaboja in brez plastične embalaže, po odmrzovanju ledu na površini rib ali ne. Države članice predložijo vse spremembe svoje metodologije vzorčenja, ki jo je Komisija odobrila leta 2004, v odobritev Komisiji. Vse spremembe odobri Komisija. Masa, dobljena pri tehtanju, se uporabi pri izpolnjevanju deklaracij o iztovarjanju in potrdil o prodaji.

9.10   Naprave za tehtanje

9.10.1

V primerih, ko se uporabljajo javne naprave za tehtanje, izda odgovorni za tehtanje rib kupcu potrdilo o tehtanju z navedbo datuma in časa tehtanja ter identifikacijske številke tankerja. Kopija potrdila o tehtanju se priloži računu, ki se predloži ustreznim organom, kakor je predvideno v točki 9.8.

9.10.2

V primerih, ko se uporabljajo zasebne naprave za tehtanje, sistem odobrijo, kalibrirajo in zapečatijo pristojni organi, sistem pa mora izpolnjevati naslednje določbe:

(a)

odgovorni za tehtanje rib vodijo dnevnik tehtanja z oštevilčenimi stranmi z navedbo:

(i)

imena in registrske številke plovila, iz katerega so bile ribe iztovorjene;

(ii)

identifikacijske številke tankerja v primerih, ko so bile ribe pred tehtanjem pripeljane iz pristanišča iztovarjanja;

(iii)

vrste rib;

(iv)

mase posameznega iztovarjanja;

(v)

datuma in časa začetka in konca tehtanja;

(b)

kadar se tehtanje izvaja na sistemu s transportnim trakom, mora biti nameščen vidni števec, ki beleži kumulativno skupno maso. Ta kumulativni rezultat se zabeleži v dnevnik tehtanja z oštevilčenimi stranmi, ki je naveden v točki (a);

(c)

dnevnik tehtanja in kopije pisnih izjav, predvidenih v točki 9.7.1 (b) (ii), se hranijo tri leta.

9.11   Dostop pristojnih organov

Pristojni organi imajo ves čas neomejen dostop do sistema tehtanja, dnevnikov tehtanja, pisnih izjav in vseh prostorov, kjer se predelujejo in hranijo ribe.

9.12   Navzkrižni pregledi

9.12.1

Pristojni organi izvajajo pri vseh iztovarjanjih uradna navzkrižna preverjanja med:

(a)

količinami po vrstah, ki so navedene v predhodnem obvestilu o iztovarjanju iz točke 9.3.1, in količinami, ki so zabeležene v dnevniku plovila;

(b)

količinami po vrstah, ki so zabeležene v dnevniku plovila, in v deklaraciji o iztovarjanju ali računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8;

(c)

količinami po vrstah, ki so zabeležene v deklaraciji o iztovarjanju in računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8.

9.13   Celoten inšpekcijski pregled

9.13.1

Pristojni organi države članice zagotovijo, da je najmanj 15 % količine iztovorjenih rib in vsaj 10 % iztovorov rib predmet celotnih inšpekcijskih pregledov, ki vključujejo najmanj naslednje:

(a)

spremljanje tehtanja ulova plovila po posamezni vrsti. Če se ulov iztovarja s črpanjem, se spremlja tehtanje celotnega iztovora s plovila, ki je predmet inšpekcije. Pri zamrzovalnih plovilih z vlečno mrežo se preštejejo vsi zaboji. Stehta se reprezentativen vzorec zabojev/palet, da se ugotovi povprečna masa zabojev/palet. Vzorčenje zabojev se izvede v skladu z odobreno metodologijo, da se ugotovi povprečna čista masa rib (brez embalaže in ledu);

(b)

dodatno poleg navzkrižnih preverjanj iz točke 9.12 tudi navzkrižno preverjanje med:

(i)

količinami po vrstah, ki so zabeležene v dnevniku tehtanja, in količinami po vrstah, ki so zabeležene v računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8;

(ii)

pisnimi izjavami, ki jih prejmejo pristojni organi na podlagi točke 9.7.1 (b) (i), in pisnimi izjavami, ki jih ima prejemnik rib v skladu s točko 9.7.1 (b) (ii);

(iii)

identifikacijskimi številkami tankerjev iz pisnih izjav iz točke 9.7.1 (b) (i) in dnevniki tehtanja.

(c)

če se raztovarjanje prekine, je za ponoven začetek raztovarjanja potrebna nova odobritev;

(d)

potrditev, da po koncu raztovarjanja na plovilu ni več nobene ribe.

9.13.2

Vse inšpekcijske dejavnosti iz točke 9, se dokumentirajo. Ta dokumentacija se hrani 3 leta.

(b)

Doda se naslednji del I:

„DEL I

SEVERO-VZHODNI ATLANTIK

Plovila, ki se ukvarjajo z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom

Plovila, ki jih je Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) uvrstila na seznam plovil, za katera je potrjeno, da so se ukvarjala z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom (plovila NNN), so našteta v Dodatku 5. Za ta plovila se uporabijo naslednji ukrepi:

(a)

plovila NNN, ki vstopijo v pristanišča, nimajo dovoljenja, da bi tam iztovarjala ali pretovarjala in jih inšpekcijsko pregledajo pristojni organi. Taki pregledi vključujejo dokumente plovila, ladijske dnevnike, ribolovno orodje, ulov na krovu in vse drugo v zvezi z dejavnostmi plovila v območju upravljanja NEAFC. Podatki o rezultatu inšpekcijskih pregledov se takoj pošljejo Komisiji;

(b)

ribiška plovila, spremljevalna plovila, plovila za oskrbo z gorivom, matične ladje in tovorna plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ne smejo na noben način pomagati plovilom NNN ali sodelovati pri kakršnem koli pretovarjanju ali skupnih ribolovnih aktivnostih s plovili na tem seznamu;

(c)

plovila NNN se v pristaniščih ne smejo oskrbeti z živežem, gorivom ali drugimi storitvami;

(d)

plovila NNN ne dobijo dovoljenja za ribarjenje v vodah Skupnosti in jih je prepovedano zakupiti;

(e)

uvoz rib, ki prihajajo s plovil NNN, je prepovedan;

(f)

države članice zavrnejo dodelitev svoje zastave plovilom NNN in spodbujajo uvoznike, prevoznike in druge zadevne sektorje, naj se vzdržijo pogajanj in pretovarjanja rib, ujetih s takimi plovili;

Komisija dopolni seznam v skladu s seznamom NEAFC, takoj ko sprejme NEAFC nov seznam.“

(c)

Doda se naslednji Dodatek 5:

„Dodatek 5 k Prilogi III

Seznam plovil, ki jih je NEAFC potrdil kot plovila, ki so se ukvarjala z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom

Ime plovila

Država zastave

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Zveza Dominika

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Zveza Dominika

OLCHAN

Zveza Dominika

OSTROE

Zveza Dominika

OSTROVETS

Zveza Dominika

OYRA

Zveza Dominika

OZHERELYE

Zveza Dominika“


(1)  Iztovorjen kot celoten ulov ali razvrščen iz ostanka ulova, države članice pa morajo obvestiti Komisijo o iztovarjanju sleda, ločeno za razdelka ICES IVa in IVb (coni HER/04A in HER/04B).

(2)  Ki se sme loviti v vodah ES. Ulov v okviru te kvote naj se odšteje od norveškega deleža celotnega dovoljenega ulova.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode južno od 62° S

(HER/*04N-)

ES

60 000“;

(3)  Se lahko lovi le v IIa, VIa (severno od 56° 30′ N), IVa, VIId, e, f, h.

(4)  Od tega se lahko 1 002 toni lovi v razdelku ICES IVa severno od 59° N (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra. Količina 2 763 ton lastne kvote Ferskih otokov se lahko vse leto lovi v razdelku ICES VIa (severno od 56° 30′ N) in/ali v razdelkih ICES VIIe, f, h in/ali v razdelku ICES IVa.

(5)  Celotni dovoljeni ulov, dogovorjen med ES, Norveško in Ferskimi otoki za severno območje.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina in le v obdobjih od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.

 

IVa (vode ES) MAC/*04A-C

Nemčija

4 175

Španija

0

Francija

2 784

Irska

13 918

Nizozemska

6 089

Združeno kraljestvo

38 274

ES

65 240

Norveška

8 500

Ferski otoki

1 002 ()

()  Severno od 59° N (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.“;

(6)  Severno od 59° N (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.“;

(7)  Ta kvota se sme loviti le v območjih ICES IV, VIa (severno od 56° 30′ N) in VIIe, f, h.

(8)  V okviru skupne kvote 6 500 ton za podobmočja ICES IV, VIa (severno od 56° 30′ N) in VIIe, f, h.“;

(9)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35)“