14.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/67


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1103/2005

z dne 13. julija 2005

o zahtevkih za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Egipta v okviru tarifne kvote za leto 2005, določene z Uredbo (ES) št. 955/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 955/2005 z dne 23. junija 2005 o odprtju uvozne kvote Skupnosti za riž s poreklom iz Egipta (2) in zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja za riž z oznako KN 1006, vloženi med 1. in 4. julijem 2005 do 13. ure in sporočeni Komisiji, se nanašajo na količino 59 135 ton, medtem ko je za uvoz največja količina 9 342 ton riža z oznako KN 1006 v skladu s Protokolom k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (3), ki je priložen k Sklepu Sveta 2005/89/ES (4).

(2)

Posledično je treba določiti odstotek znižanja za zahtevke za uvozna dovoljenja, oddane do 4. julija 2005 do 13. ure in upravičene do znižanja v višini 100 % pri carinah, izračunanih v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 1785/2003.

(3)

Prav tako se ne izda več uvoznih dovoljenj, ki dovoljujejo zmanjšanje carin za 100 % za leto 2005.

(4)

Zaradi svojega namena začne ta uredba veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za uvozna dovoljenja za riž z oznako KN 1006 v okviru kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 995/2005, ki so bili vloženi do 4. julija 2005 do 13. ure in sporočeni Komisiji, omogočajo izdajo dovoljenj za zahtevane količine, ovrednotene s koeficientom znižanja 84,202249 %.

Člen 2

Zahtevki za uvozna dovoljenja za riž z oznako KN 1006, vloženi od 4. julija 2005 po 13. uri do konca leta 2005, ne omogočajo več izdaje uvoznih dovoljenj v okviru kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 955/2005.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(2)  UL L 164, 24.6.2005, str. 5.

(3)  UL L 31, 4.2.2005, str. 31.

(4)  UL L 31, 4.2.2005, str. 30.