24.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/1


UREDBA SVETA (ES) št. 953/2005

z dne 21. junija 2005

o sklenitvi Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale, za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale (2) in pred iztekom veljavnosti protokola, priloženega k Sporazumu, pogodbenici začneta pogajanja, da bi z medsebojnim soglasjem določili vsebino protokola za naslednje obdobje in, če je potrebno, spremembe in dopolnitve Priloge.

(2)

Pogodbenici sta od 9. do 13. novembra 2003 v Abidžanu izpogajali nov protokol, ki določa možnosti ribolova in finančno nadomestilo. Ta protokol, ki zadeva obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007, je bil parafiran 3. marca 2004 v Bruslju.

(3)

Potrebno je potrditi razdelitveni ključ za možnosti ribolova med države članice in tudi njihovo obveznost, da prijavljajo svoj ulov.

(4)

Ta protokol je treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Protokol o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale, za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007 (3), se odobri v imenu Evropske skupnosti.

Člen 2

1.   S protokolom določene možnosti ribolova se med države članice porazdelijo na naslednji način:

(a)

pridneni ribolov:

Španija: 1 300 BT (bruto tonaža) na mesec, povprečno letno

(b)

ribolov tunov:

(i)

plovila za ribolov tunov s potegalkami:

Francija: 17 plovil

Španija: 17 plovil

(ii)

plovila s površinskim parangalom:

Španija: 6 plovil

Portugalska: 5 plovil

(iii)

plovila za ribolov tunov z ribiško palico:

Francija: 3 plovila.

2.   Če prošnje za dovoljenja iz teh držav članic ne izkoristijo vseh možnosti ribolova, določenih s Protokolom, lahko Komisija obravnava prošnje za dovoljenja vseh drugih držav članic.

Člen 3

Države članice, katerih plovila ribarijo na podlagi Protokola, obveščajo Komisijo o količinah vsakega staleža, ujetih v ribolovni coni Slonokoščene obale, v skladu s pravili, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 500/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (4).

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. junija 2005.

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  Mnenje podano dne 26. maja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 379, 31.12.1990, str. 3. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Protokolom o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale, za obdobje od 1. julija 2000 do 30. junija 2003 (UL L 102, 12.4.2001, str. 3).

(3)  UL L 76, 22.3.2005, str. 1.

(4)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.