18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/3


UREDBA SVETA (ES) št. 920/2005

z dne 13. junija 2005

o spremembi Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti, in Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo, in o uvedbi ukrepov za začasno odstopanje od teh uredb

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 290 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 190 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Irska vlada je zaprosila, da bi irskemu jeziku priznali enak status, kot je priznan državnim uradnim jezikom drugih držav članic, in da bi s tem namenom ustrezno spremenili Uredbo Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (1) in Uredbo Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo (2), ki se v nadaljnjem besedilu navajata kot „Uredba št. 1“.

(2)

Iz člena 53 Pogodbe o Evropski uniji in člena 314 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti izhaja, da je irski jezik eden od verodostojnih jezikov obeh pogodb.

(3)

Irska vlada poudarja, da je v skladu s členom 8 irske ustave irski jezik kot državni jezik prvi uradni jezik Irske.

(4)

Primerno je, da se prošnji irske vlade ugodi, Uredba št. 1 pa se temu ustrezno spremeni. Primerno pa je tudi odločiti, da iz praktičnih razlogov in na prehodni osnovi, institucije Evropske unije niso zavezane z obveznostjo sestaviti vse akte, vključno s sodbami Sodišča, v irskem jeziku in jih prevesti vanj. Prav tako je primerno predvideti, naj bo to odstopanje delno, tako da ne bo obsegalo uredb, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet, in pooblastiti Svet, da v roku štirih let po začetku veljavnosti te uredbe in zatem vsakih pet let soglasno ugotavlja, ali naj se odstopanje konča –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba št. 1 se spremeni na naslednji način:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Uradni jeziki in delovni jeziki institucij Evropske unije so angleščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.“;

2.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Uredbe in drugi dokumenti, ki se splošno uporabljajo, se sestavljajo v enaindvajsetih uradnih jezikih.“;

3.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Uradni list Evropske unije izhaja v enaindvajsetih uradnih jezikih.“.

Člen 2

Z odstopanjem od Uredbe št. 1 ter v obdobju petih let od dneva začetka veljavnosti te uredbe, institucij Evropske unije ne zavezuje obveznost sestaviti vse akte v irščini ter jih objaviti v tem jeziku v Uradnem listu Evropske unije, pri čemer se to obdobje lahko podaljša.

Ta člen se ne uporablja za uredbe, ki jih skupno sprejmeta Evropski parlament in Svet.

Člen 3

Svet najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti in zatem vsakih pet let pregleda delovanje člena 2 in soglasno ugotovi, ali naj se odstopanje iz tega člena konča.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 13. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL 17, 6.10.1958, str. 385/58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL 17, 6.10.1958, str. 401/58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.