2.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/1


UREDBA SVETA (ES) št. 837/2005

z dne 23. maja 2005

o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Odločbe 210/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 1996 o sprejetju akcijskega programa za carine v Skupnosti (Carine 2000) (2) je tranzitni sistem Skupnosti računalniško podprt. Sistem v celoti deluje v državah članicah od 1. julija 2003 in je dokazano zanesljiv, z njim pa so zadovoljne tako carinske uprave kakor tudi gospodarski subjekti.

(2)

Glede na navedeno ni več gospodarsko upravičeno dovoliti, da se formalnosti urejajo na podlagi pisne tranzitne deklaracije, katere uporaba od carinskih organov zahteva ročno vnašanje podatkov iz deklaracij v računalniško podprt sistem. Vse tranzitne deklaracije se morajo tako praviloma vložiti z uporabo tehnike računalniške obdelave podatkov.

(3)

Uporaba pisne tranzitne deklaracije je dovoljena le v izjemnih primerih, ko carinski računalniško podprti tranzitni sistem ali aplikacija glavnega zavezanca ne deluje, da bi se gospodarskim subjektom omogočilo, da vseeno opravijo tranzitne operacije.

(4)

Da bi se potnikom omogočilo, da opravijo tranzitne operacije, morajo carinski organi dovoliti uporabo pisnih tranzitnih deklaracij tam, kjer potniki nimajo neposrednega dostopa do računalniško podprtega tranzitnega sistema.

(5)

Ker morajo nekatere države članice še razviti in uvesti potrebna orodja in povezave, da bi vsem gospodarskim subjektom omogočile povezavo z računalniško podprtim tranzitnim sistemom, je treba predvideti prehodno obdobje, v katerem bo dovoljena uporabo pisnih tranzitnih deklaracij.

(6)

Carinski organi, ki sprejemajo pisne tranzitne deklaracije, morajo zagotoviti, razen v primerih, ko carinski računalniško podprti tranzitni sistem ali aplikacija glavnega zavezanca ne deluje, da se pri izmenjavi tranzitnih podatkov med carinskimi organi uporabljajo informacijska tehnologija in računalniška omrežja.

(7)

Ker Odbor za carinski zakonik ni podal mnenja, mora potrebne ukrepe sprejeti Svet.

(8)

Uredbo (EGS) št. 2454/93 (3) je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1.

člen 353 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 353

1.   Tranzitne deklaracije ustrezajo strukturi in podrobnostim, navedenim v Prilogi 37a, in so vložene pri uradu odhoda z uporabo tehnike računalniške obdelave podatkov.

2.   Carinski organi sprejemajo pisne tranzitne deklaracije na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Priloge 31, in v skladu s postopkom, ki ga opredelijo carinski organi v medsebojnem soglasju, in sicer v naslednjih primerih:

(a)

kadar ne deluje računalniško podprti tranzitni sistem carinskih organov;

(b)

kadar ne deluje aplikacija glavnega zavezanca.

3.   Uporaba pisne tranzitne deklaracije po odstavku 2(b) je mogoča s soglasjem carinskega organa.

4.   Kadar blago prevažajo potniki, ki nimajo neposrednega dostopa do carinskega računalniško podprtega tranzitnega sistema in tako nimajo možnosti za vložitev tranzitne deklaracije pri uradu odhoda z uporabo tehnike računalniške obdelave podatkov, carinski organi dovolijo uporabo pisne tranzitne deklaracije na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Priloge 31.

V tem primeru carinski organi zagotovijo, da se pri izmenjavi tranzitnih podatkov med carinskimi organi uporabljajo informacijska tehnologija in računalniška omrežja.“;

2.

člen 354 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Vendar lahko carinski organi najdlje do 31. decembra 2006 še naprej sprejemajo pisne tranzitne deklaracije.

Če se carinski organi odločijo sprejemati pisne tranzitne deklaracije po 1. juliju 2005, o tej odločitvi pred 1. julijem 2005 pisno obvestijo Komisijo. V tem primeru carinski organi teh držav članic zagotovijo, da se pri izmenjavi tranzitnih podatkov med carinskimi organi uporabljajo informacijska tehnologija in računalniška omrežja.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. maja 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 33, 4.2.1997, str. 24. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 105/2000/ES (UL L 13, 19.1.2000, str. 1).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).