25.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 781/2005

z dne 24. maja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu z Uredbo (ES) št. 2320/2002 sprejeti ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva po vsej Evropski skupnosti. Uredba Komisije (ES) št. 622/2003 z dne 4. aprila 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) je bila prvi zakon, ki je zajemal take ukrepe.

(2)

Obstaja potreba po ukrepih, ki bi podrobno določali skupne osnovne standarde.

(3)

V skladu z Uredbo (ES) št. 2320/2002 in z namenom preprečevanja nezakonitih dejanj ukrepi iz Priloge k Uredbi (ES) št. 622/2003 ostanejo tajni in se ne objavijo. Isto pravilo se prav tako uporablja za vse spremembe zakona.

(4)

Uredbo (ES) št. 622/2003 je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Priloga k Uredbi (ES) št. 622/2003 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3 navedene uredbe se uporablja glede zaupne narave te priloge.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2005

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1.

(2)  UL L 89, 5.4.2003, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 68/2004 (UL L 10, 16.1.2004, str. 14.)


PRILOGA

V skladu s členom 1 je Priloga tajna in se ne objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.