14.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 95/1


UREDBA SVETA (ES) št. 560/2005

z dne 12. aprila 2005

o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60, 301 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/852/SZVP z dne 13. decembra 2004 o omejevalnih ukrepih zoper Slonokoščeno obalo (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet ZN je v svoji Resoluciji 1572 (2004) z dne 15. novembra 2004, skladno s poglavjem VII Listine Združenih narodov in ob upoštevanju ponovnega izbruha sovražnosti v Slonokoščeni obali ter ponavljajočih se kršitev sporazuma o premirju z dne 3. maja 2003, sklenil uvesti nekatere omejevalne ukrepe zoper Slonokoščeno obalo.

(2)

Skupno stališče 2004/852/SZVP predvideva izvajanje ukrepov iz Resolucije Varnostnega sveta ZN 1572 (2004), vključno z zamrznitvijo sredstev in gospodarskih virov oseb, ki po mnenju pristojnega Odbora za sankcije ZN predstavljajo nevarnost za mir in proces nacionalne sprave v Slonokoščeni obali, zlasti tistih, ki ovirajo izvajanje Sporazumov Linas-Marcoussis in Akra III, katere koli druge osebe, za katero je bilo na podlagi ustreznih informacij ugotovljeno, da je odgovorna za hujše kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v Slonokoščeni obali, katere koli druge osebe, ki javno spodbuja sovraštvo in nasilje, in katere koli druge osebe, za katero je Odbor ugotovil, da krši embargo na orožje, uveden z Resolucijo 1572 (2004).

(3)

Ti ukrepi sodijo na področje uporabe Pogodbe in zato se morajo, da bi se izognili kakršnemu koli izkrivljanju konkurence, izvajati v zakonodaji Skupnosti, kolikor to zadeva Skupnost samo. Za namene te uredbe se šteje, da ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, v katerih se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„Odbor za sankcije“ pomeni odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 14 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1572 (2004);

2.

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, vključno z, vendar ne omejeno na:

(a)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(c)

javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati za vrednostne papirje, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, garancijami, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih vrednotnicah;

(d)

obresti, dividende ali druge dohodke od sredstev ali vrednosti, ki izhajajo iz ali so ustvarjene s sredstvi;

(e)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(f)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(g)

dokumente o izkazanem interesu na premoženjskih sredstvih ali finančnih virih;

(h)

vse druge instrumente izvoznega financiranja;

3.

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe, dostopa do ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, kar bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posesti, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo takih sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

4.

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste premoženja, materialnega ali nematerialnega, premičnega ali nepremičnega, ki niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

5.

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno z, vendar ne omejeno na njihovo prodajo, najem ali hipoteko.

Člen 2

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb ali subjektov, naštetih v Prilogi I, se zamrznejo.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno dajati fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom, naštetim v Prilogi I, na voljo ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3.   Prepovedana je zavestna in namerna udeležba v dejavnostih, katerih cilj ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.

Člen 3

1.   Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na člen 2 in pod pogojem, da so uradno obvestili Odbor za sankcije o nameravani odobritvi dostopa do takih sredstev in gospodarskih virov in od Odbora za sankcije v dveh delovnih dneh po takem uradnem obvestilu niso prejeli negativnega odgovora, dovolijo sprostitev ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod primernimi pogoji, potem ko so ugotovili, da so sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davkov, zavarovalnih premij in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov.

2.   Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na člen 2 dovolijo sprostitev ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko so ugotovili, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, pod pogojem, da so o navedeni odločitvi uradno obvestili Odbor za sankcije, ki je odločitev odobril v skladu s pogoji iz odstavka 14(e) Resolucije Varnostnega sveta ZN 1572 (2004).

Člen 4

Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na člen 2 dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega pred 15. novembrom 2004, ali pred tem datumom izdane pravne, upravne ali arbitražne odločbe;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšnim zasegom ali s to odločbo priznane kot veljavne, v mejah veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takšnimi terjatvami;

(c)

zaseg ali odločba nista v korist osebe, subjekta ali organa iz Priloge I;

(d)

priznavanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice;

(e)

pristojni organi so uradno obvestili Odbor za sankcije o zasegu ali odločbi.

Člen 5

Ustrezni pristojni organ obvesti pristojne organe drugih držav članic in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi členov 3 ali 4.

Člen 6

Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na te račune; ali

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko je za te račune začela veljati ta uredba,

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1).

Člen 7

Člen 2(2) finančnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje stranke prenesejo na račune oseb ali subjektov iz Priloge I, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se kakršen koli tak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančna institucija o takih transakcijah nemudoma obvesti pristojne organe.

Člen 8

1.   Ne glede na pravila, ki se uporabljajo v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poslovno skrivnostjo in določbe člena 284 Pogodbe, fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a)

nemudoma pošljejo pristojnim organom držav članic iz Priloge II, v katerih imajo sedež ali kjer prebivajo, vse informacije, ki bi olajšale izpolnjevanje obveznosti po tej uredbi, na primer račune in zneske, zamrznjene v skladu s členom 2, in pošljejo takšne informacije neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi iz Priloge II pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo pristojnim organom zadevne države članice.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabijo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 9

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja s sredstvi ali gospodarskimi viri v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, nima za posledico nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta, njegovih direktorjev ali uslužbencev, ki izvajajo to uredbo, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 10

Komisija in države članice se nemudoma medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih po tej uredbi, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti informacije o kršitvah, težavah v zvezi z izvrševanjem in sodbah, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 11

Komisija je pooblaščena za:

(a)

spremembe Priloge I na podlagi odločitev Odbora za sankcije; in

(b)

spremembe Priloge II na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice.

Člen 12

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo zaradi kršitev določb te uredbe in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 13

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za katero koli pravno osebo, skupino ali subjekt, registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice;

(e)

za katero koli pravno osebo, skupino ali subjekt, ki posluje v Skupnosti.

Člen 14

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 12. aprila 2005

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 368, 15.12.2004, str. 50.

(2)  Mnenje z dne 24. februarja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


PRILOGA I

Seznam fizičnih ali pravnih oseb ali subjektov iz členov 2, 4 in 7


PRILOGA II

Seznam pristojnih organov iz členov 3, 4, 5, 7 in 8

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEŠKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NEMČIJA

Za zamrznitev sredstev:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Za tehnično podporo:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

GRČIJA

A.

Zamrznitev sredstev

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Omejitve za uvoz-izvoz

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

ŠPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

IRSKA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ITALIJA

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CIPER

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LITVA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

MADŽARSKA

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

NIZOZEMSKA

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

AVSTRIJA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

POLJSKA

Glavni pristojni organ:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Organ pristojen za koordinacijo:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVENIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVAŠKA

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDSKA

Členi 3, 4 in 5

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Člena 7 in 8

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ZDRUŽENO KRALJESTVO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

EVROPSKA SKUPNOST

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63