9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 387/2005

z dne 8. marca 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 831/97 o določitvi standardov trženja za avokado

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delovna skupina za standardizacijo pokvarljivih proizvodov in izboljšanje kakovosti pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo (ZN/ECE) je nedavno spremenila standard FFV-42 v zvezi s trženjem in kontrolo tržne kakovosti avokada. Zaradi jasnosti in mednarodne preglednosti je treba upoštevati te spremembe v Uredbi Komisije (ES) št. 831/97 (2).

(2)

Dozorelost in razvitost avokadov se lahko ocenita po njihovi vsebnosti suhe snovi. Da bi izključili plodove, ki ne morejo dozoreti, je treba uvesti zahtevo glede minimalne vsebnosti suhe snovi.

(3)

Trgovina z malimi avokadi Hass narašča in zadošča povpraševanju določenih potrošnikov. Zato je treba zmanjšati najmanjšo velikost avokadov za to sorto.

(4)

Uredbo (ES) št. 831/1997 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 831/1997 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 119, 8.5.1997, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 907/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 50).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 831/1997 se spremeni:

1.

Naslov II (Določbe, ki se nanašajo na kakovost) se spremeni:

(a)

v točki A (Minimalne zahteve) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Avokado mora biti čvrst in skrbno obran.“

(b)

Vstavi se naslednja točka Aa:

„Aa.   Dozorelost

Razvitost mora dosegati tako fiziološko stopnjo, da je zagotovljeno nadaljevanje procesa zorenja do zaključka.

Plod mora imeti naslednjo minimalno vsebnost suhe snovi, ki se meri s sušenjem do konstantne mase:

21 % za sorto Hass,

20 % za sorte Fuerte, Pinkerton, Reed in Edranol,

19 % za druge sorte, razen za antilske sorte, ki imajo lahko nižjo vsebnost suhe snovi.

Zrel plod ne sme biti grenak.“

2.

Naslov III (Določbe o velikosti) se spremeni:

(a)

V preglednici se v prvem pododstavku doda naslednja vrstica:

„80 do 125 (samo sorta Hass)

S (1)

(b)

Drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Najmanjša masa avokadov ne sme biti manj od 125 g, razen za avokade sorte Hass, ki ne sme biti manjša od 80 g.“


(1)  Razlika med najmanjšim in največjim plodom v pakiranju ne sme presegati 25 g.