3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 182/2005

z dne 2. februarja 2005

o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim za kvoto za živa goveda s težo, ki presega 160 kg, in s poreklom iz Švice, predvideno z Uredbo (ES) št. 2124/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2124/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih tarifnih kvot za živa goveda s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1922/2004 (2), in zlasti prve alinee člena 4(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 2124/2004 določa, da je 4 600 glav količina v okviru kvote, na podlagi katere lahko uvozniki iz Skupnosti predložijo zahtevek za uvozne pravice, v skladu s členom 3 te uredbe.

(2)

Ker zaprošeno število za uvozne pravice presega razpoložljivo količino iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 2124/2004, je treba določiti enoten odstotek znižanja za zaprošene količine.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozne pravice, vloženemu v skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 2124/2004, se ugodi v višini 13,10541 % zaprošenih uvoznih pravic.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. februarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 368, 15.12.2004, str. 3.