2.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/3


UREDBA SVETA (ES) št. 173/2005

z dne 24. januarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih glede podaljšanja trajanja programa PEACE in dodelitve novih odobrenih pravic za prevzem obveznosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 161 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (3) v okviru Cilja 1 vzpostavlja program v podporo mirovnemu procesu na Severnem Irskem (PEACE) za obdobje štirih let od 2000 do 2004 v korist Severne Irske in mejnih območij Irske.

(2)

17. in 18. junija 2004 je Evropski svet v Bruslju pozval Komisijo k preučitvi možnosti uskladitve ukrepov v okviru programa PEACE in Mednarodnega sklada za Irsko z ukrepi iz drugih programov v okviru Strukturnih skladov, ki se bodo iztekli leta 2006, da se vključijo njihove finančne posledice.

(3)

Utrditev mirovnega procesa na Severnem Irskem, h kateremu je do sedaj program PEACE izvirno in pomembno prispeval, zahteva stalno finančno podporo Skupnosti, ki bo namenjena zadevnim regijam, in podaljšanje programa PEACE za dodatni dve leti.

(4)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1260/1999 spremeniti tako, da se izvajanje programa PEACE podaljša za dve leti, s čimer bo trajanje tega programa sovpadalo s programskim obdobjem za Strukturne sklade –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1260/1999 se spremeni:

1.

prvi pododstavek člena 7(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   V okviru Cilja 1 se vzpostavi program PEACE za obdobje 2000 do 2006 v podporo mirovnemu procesu na Severnem Irskem v korist Severne Irske in mejnih območij Irske.“;

2.

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  Privolitev z dne 11. januarja 2005 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 16. decembra 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1105/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 3).


PRILOGA

„PRILOGA I

STRUKTURNI SKLADI

Letna razporeditev odobrenih pravic za prevzem obveznosti za obdobje 2000–2006

(iz člena 7(1))

(v milijonih EUR, cene iz leta 1999)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660“