26.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 22/1


UREDBA SVETA (ES) št. 111/2005

z dne 22. decembra 2004

o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Konvencija Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi, sprejeta na Dunaju 19. decembra 1988, v nadaljnjem besedilu „Konvencija Združenih narodov“, je del svetovnih prizadevanj za boj proti prepovedanim drogam. Skupnost je v okviru svojih pristojnosti sodelovala pri pogajanjih in sklenila Konvencijo v imenu Skupnosti s Sklepom Sveta 90/611/EGS (1).

(2)

Člen 12 Konvencije Združenih narodov se nanaša na trgovino s snovmi, ki se pogosto uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog in psihotropnih snovi. Ker določbe o trgovini s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge vplivajo na pravila Skupnosti s področja carin, je primerno, da se določijo pravila Skupnosti o trgovini med Skupnostjo in tretjimi državami.

(3)

Člen 12 Konvencije Združenih narodov zahteva sistem nadzora mednarodne trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, upoštevajoč dejstvo, da je trgovina s temi snovmi načeloma zakonita. Zato so bili sprejeti ukrepi za vzpostavitev primernega ravnotežja med željo po uporabi vseh možnih sredstev za preprečevanje tega, da predhodne sestavine za prepovedane droge pridejo v roke proizvajalcem prepovedanih drog, ter komercialnimi potrebami kemične industrije in drugih gospodarskih subjektov.

(4)

Za izvajanje zahtev iz člena 12 Konvencije Združenih narodov in upoštevajoč poročilo Projektne skupine za kemično delovanje, je Uredba Sveta (EGS) št. 3677/90 z dne 13. decembra 1990 o določitvi ukrepov, sprejetih za preprečevanje zlorabe nekaterih snovi za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi (2), vzpostavila sistem poročanja o sumljivih poslih. Učinkovitost tega sistema, ki temelji na tesnem sodelovanju z izvajalci, povečujejo ukrepi, kot so dokumentiranje in označevanje, izdajanje dovoljenj in registracija izvajalcev kakor tudi postopki in zahteve, ki urejajo izvoz.

(5)

Sledeč Akcijskemu načrtu Evropske unije o prepovedanih drogah 2000–2004, ki ga je junija 2000 potrdil Evropski svet v Feiri, je Komisija organizirala presojo kontrolnega sistema Skupnosti za trgovino s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge z namenom, da sprejme sklepe v zvezi z izvajanjem zakonodaje Skupnosti na tem področju.

(6)

V skladu s to presojo in za izboljšanje kontrolnih mehanizmov, katerih cilj je preprečevanje zlorab predhodnih sestavin za prepovedane droge, je treba razširiti zahteve po nadzoru izvajalcev s sedežem na območju Skupnosti, ki olajšujejo trgovino med tretjimi državami, uvesti pristop Skupnosti v zvezi s postopki za izdajanje dovoljenj in okrepiti zahteve po nadzoru v primeru odložnih carinskih postopkov.

(7)

Postopki in zahteve za izvoz se morajo še nadalje krepiti tako, da usmerijo in osredotočijo kontrolo na najbolj občutljive predhodne sestavine za prepovedane droge, ter istočasno znižujejo pretirano upravno obremenitev s poenostavljanjem postopkov za izvoz snovi v velikih količinah. Čeprav je učinkovitost in uporabnost predhodnih obvestil o izvozu splošno priznana, je treba razviti posebno strategijo za najboljši možni izkoristek tega sistema.

(8)

Da bi se usmerili na povečano skrb zaradi proizvodnje amfetaminskih poživil, je treba še nadalje krepiti mehanizme za kontrolo glavnih sintetičnih predhodnih sestavin za prepovedane droge s skupnimi postopki in zahtevami, ki omogočajo izvajanje kontrol na posameznih pošiljkah.

(9)

Da bi omogočili izvajalcem izpolnjevanje teh zahtev, je treba v kar največji možni meri uskladiti določbe, ki urejajo zunanjo trgovino s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, s tistimi, ki urejajo trgovino znotraj Skupnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, ki so v Skupnosti v celoti pridobljene ali proizvedene ali so sproščene v prosti promet.

(10)

Upoštevajoč zahteve notranjega trga in zaradi učinkovitosti te uredbe je treba zagotoviti enotno uporabo določb s tem, da države članice sprejmejo primerljive in konvergentne ukrepe za delovanje.

(11)

Okrepiti je treba medsebojno pomoč med državami članicami ter med državami članicami in Komisijo, zlasti z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (3).

(12)

V skladu z načelom sorazmernosti je za doseganje osnovnega cilja, to je preprečevanja zlorab predhodnih sestavin za prepovedane droge za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, potrebno in primerno, da se določijo pravila za temeljit nadzor trgovine s temi snovmi med Skupnostjo in tretjimi državami. Ta uredba v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev.

(13)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(14)

Uredbo (EGS) št. 3677/90 je potrebno razveljaviti.

(15)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Ta uredba določa pravila za nadzor trgovine med Skupnostjo in tretjimi državami z določenimi snovmi, ki se pogosto uporabljajo za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog in psihotropnih snovi (v nadaljevanju „predhodne sestavine za prepovedane droge“), z namenom, da bi se preprečilo preusmerjanje takšnih snovi. Ta uredba se porablja za uvoz, izvoz in posredniške dejavnosti.

Ta uredba ne posega v posebna pravila na drugih področjih blagovne menjave med Skupnostjo in tretjimi državami.

Člen 2

Za namene te uredbe veljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„snov s seznama“ pomeni vsako snov, ki je navedena v Prilogi, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki to snov vsebujejo, izključena pa so zdravila, kot jih opredeljuje Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/83/ES (5), farmacevtski pripravki, zmesi, naravni proizvodi in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, sestavljene na tak način, da teh snovi ni mogoče na enostaven način uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini;

(b)

„snov, ki ni na seznamu“ pomeni vsako snov, ki je prepoznana kot že uporabljena v nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi;

(c)

„uvoz“ pomeni vsak vnos na carinsko območje Skupnosti snovi s seznama, ki ima status blaga, ki ni iz Skupnosti, vključno z začasno hrambo, vnosom v prosto cono ali prosto skladišče, vnosom v odložni postopek in sprostitvijo v prosti promet v smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (6);

(d)

„izvoz“ pomeni vsak iznos snovi s seznama iz carinskega območja Skupnosti, vključno z iznosom snovi s seznama, za katerega je potrebna carinska deklaracija, in iznosom snovi s seznama po njihovem skladiščenju v prosti coni kontrolne vrste I ali prostem skladišču v smislu Uredbe (EGS) št. 2913/92;

(e)

„posredniške dejavnosti“ pomenijo vsako dejavnost dogovarjanja nakupa in prodaje ali dobave snovi s seznama, ki jo izvaja katera koli fizična ali pravna oseba, ki poskuša doseči sporazum med stranema ali zastopa vsaj eno od teh strani brez priposestvovanja teh snovi ali prevzema nadzora nad izvršitvijo takega posla; ta opredelitev obsega tudi vsako dejavnost, ki jo izvaja fizična ali pravna oseba, s sedežem v Skupnosti, in ki vključuje nakup in prodajo ali dobavo snovi s seznama, ne da bi bile te snovi vnesene na carinsko območje Skupnosti;

(f)

„izvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki sodeluje pri uvozu in izvozu snovi s seznama ali pri zadevnih posredniških dejavnostih, vključno z osebami, ki opravljajo dejavnost izdajanja carinskih deklaracij za stranke kot samozaposlene osebe, bodisi kot svojo glavno dejavnost bodisi kot dodatno dejavnost v povezavi z neko drugo dejavnostjo.

(g)

„izvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki nosi glavno odgovornost za izvozne dejavnosti zaradi gospodarskega ali pravnega odnosa do snovi s seznama, in do prejemnika, in ki, po potrebi, vloži carinsko deklaracijo ali v imenu katerega je carinska deklaracija vložena;

(h)

„uvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki nosi glavno odgovornost za uvozne dejavnosti zaradi gospodarskega ali pravnega odnosa do r snovi s seznama, in do pošiljatelja, in ki vloži carinsko deklaracijo ali v imenu katerega je carinska deklaracija vložena;

(i)

„končni prejemnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki so ji dostavljene snovi s seznama; ta oseba je lahko druga, kot je končni uporabnik;

(j)

„postopek odbora“ pomeni postopek iz člena 30(2);

(k)

„Mednarodni svet za nadzor drog“ pomeni svet, ki je bil ustanovljen z Enotno konvencijo Združenih narodov o drogah, 1961, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1972.

POGLAVJE II

NADZOR TRGOVINE

ODDELEK 1

Dokumentacija in označevanje

Člen 3

Vsak uvoz, izvoz in posredniško dejavnost, ki vključuje snovi s seznama, izvajalci dokumentirajo s carinsko in poslovno dokumentacijo, kot so skupne deklaracije, carinske deklaracije, računi, tovorni manifesti, vozni listi in druge odpremne listine.

Ti dokumenti vsebujejo naslednje podatke:

(a)

ime snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in ime vsake snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod, temu imenu pa sledi izraz „DRUG PRECURSORS“;

(b)

količino in težo snovi s seznama ter, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, količino, težo in, če je ta podatek na razpolago, odstotek vsebnosti vsake snovi s seznama; in

(c)

imena in naslove izvoznika, uvoznika, končnega prejemnika in – kjer je to primerno – osebe, ki sodeluje v posredniških dejavnosti.

Člen 4

Izvajalci hranijo dokumentacijo iz člena 3 še tri leta od konca koledarskega leta, v katerem je bil postopek izveden. Dokumentacija mora biti v elektronski ali papirnati obliki urejena tako, da je na zahtevo pristojnih organov takoj na razpolago za pregled. Dokumentacija se lahko priskrbi v obliki slikovnega ali kakšnega drugega podatkovnega zapisa pod pogojem, da se podatki, ko so v berljivi obliki, ujemajo z dokumentacijo v obliki in vsebini, da so na razpolago ob vsakem času, da so takoj berljivi in da se lahko analizirajo z avtomatskimi sredstvi.

Člen 5

Izvajalci zagotovijo, da so nalepke pritrjene na vsako embalažo, ki vsebuje snovi s seznama, in da označujejo njihovo ime, kot je navedeno v Prilogi, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in ime vsake snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod, kot je navedeno v Prilogi.Izvajalci lahko dodatno pritrdijo svoje običajne nalepke.

ODDELEK 2

Izdajanje licenc in registracija izvajalcev

Člen 6

1.   Izvajalci s sedežem v Skupnosti, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar nastopajo samo v tej vlogi, pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključujejo snovi s seznama, navedene v skupini 1 Priloge, morajo imeti licenco. Licenco izda pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

Pri presojanju o dodelitvi licence, pristojni organ upošteva usposobljenost in neoporečnost prosilca.

Postopek odbora se uporabi za določitev določb, ki določajo primere, v katerih licenca ni potrebna, opredeljujejo dodatne pogoje za dodelitev licenc in določajo vzorec za licence. Te določbe jamčijo sistematično in dosledno kontrolo in nadzor izvajalcev.

2.   Pristojni organ lahko licenco začasno prekliče ali razveljavi, ko pogoji, pod katerimi je bila izdana, niso več izpolnjeni ali ko obstajajo upravičeni razlogi za sum, da obstaja nevarnost preusmerjanja snovi s seznama.

Člen 7

1.   Izvajalci s sedežem v Skupnosti, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar nastopajo samo v tej vlogi pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključujejo snovi s seznama, navedene v skupini 2 Priloge, ali ki izvažajo snovi s seznama, navedene v skupini 3 Priloge, se takoj registrirajo in po potrebi ažurirajo naslove prostorov, v katerih izvajajo te dejavnosti. Ta obveznost se izpolni pri pristojnem organu v državi članici, v kateri ima izvajalec sedež.

2.   Postopek odbora se uporabi za določitev pogojev za izvzetje kontrole določenih kategorij operaterjev izvajalcev in izvajalcev, ki izvažajo majhne količine snovi s seznama, navedenih v skupini 3. Ti pogoji zagotavljajo, da se čim bolj zmanjša nevarnost preusmerjanja snovi s seznama.

Člen 8

1.   Ko so snovi s seznama vnesene na carinsko območje Skupnosti zaradi raztovarjanja ali pretovarjanja, za začasno hrambo, za njihovo skladiščenje v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču ali za njihovo predložitev v zunanji tranzitni postopek Skupnosti, mora izvajalec na zahtevo pristojnega organa izkazati zakonite namene.

2.   S postopkom odbora se opredelijo merila za določitev izkazovanja zakonitih namenov posla zato, da se pristojnim organom omogoči spremljanje vseh gibanj snovi s seznama na carinskem območju Skupnosti in da se čim bolj zmanjša nevarnost preusmerjanja.

ODDELEK 3

Zagotavljanje podatkov

Člen 9

1.   Izvajalci s sedežem v Skupnosti pristojne organe takoj uradno obvestijo o vseh okoliščinah, kot so nenavadna naročila in posli, ki vključujejo snovi s seznama, pri katerih se kaže, da bi take snovi, namenjene uvozu, izvozu ali posredniškim dejavnostim, lahko bile preusmerjene za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

2.   Izvajalci pristojnim organom posredujejo podatke o svojih izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnostih v obliki zbirnega poročila. Postopek odbora se uporabi za določitev podatkov, ki jih zahtevajo pristojni organi, zato da se jim omogoči nadzor nad temi dejavnostmi.

Člen 10

1.   Da bi se olajšalo sodelovanje med pristojnimi organi držav članic, izvajalci s sedežem v Skupnosti in kemično industrijo, zlasti glede snovi, ki niso na seznamu, Komisija v sodelovanju z državami članicami sestavi smernice in jih posodablja.

2.   Te smernice zagotavljajo zlasti:

(a)

podatke o tem, kako prepoznati in uradno sporočiti sumljive posle;

(b)

redno ažuriran seznam snovi, ki niso na seznamu, da se omogoči industriji, da na prostovoljni osnovi nadzoruje trgovino s takimi snovmi.

3.   Pristojni organi zagotovijo, da se smernice redno razpošiljajo v skladu s cilji teh smernic.

ODDELEK 4

Predhodno uradno obvestilo o izvozu

Člen 11

1.   Za vsak izvoz snovi s seznama, navedenih v skupini 1 Priloge, in izvoz snovi s seznama, navedenih v skupinah 2 in 3 Priloge, v določene namembne države je potrebno predhodno uradno obvestilo o izvozu, ki ga pošljejo pristojni organi v Skupnosti pristojnim organom namembne države v skladu s členom 12(10) Konvencije Združenih narodov. Postopek odbora se uporabi za določitev seznama namembnih držav z namenom, da se čim bolj zmanjša nevarnost preusmerjanja z zagotovitvijo sistematičnega in doslednega nadzora izvoza snovi s seznama v te države.

Namembni državi se prizna rok za odgovor 15 delovnih dni; po izteku tega roka pristojni organi izvozne države članice lahko dovolijo izvozni posel, če ne prejmejo nobenega obvestila pristojnih organov namembne države, da bi ta izvozni posel lahko bil namenjen nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

2.   V primeru snovi s seznama, ki jih je potrebno prijaviti v skladu z odstavkom 1, pristojni organi zadevne države članice pred izvozom takih snovi pristojnim organom namembne države posredujejo podatke iz člena 13(1).

Organ, ki predloži take podatke, od organov prejemnikov teh podatkov v tretji državi zahteva, da obravnavajo kot zaupne vse trgovinske, poslovne, trgovske ali strokovne tajnosti ali vsak poslovni proces, naveden v teh podatkih.

3.   Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke predhodnega uradnega obveščanja o izvozu, kadar so prepričani, da iz tega ne izhaja nobena nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama. Postopek odbora se uporabi za določitev teh postopkov in za opredelitev splošnih meril, ki jih uporabljajo pristojni organi.

ODDELEK 5

Izvozno dovoljenje

Člen 12

1.   Izvozno dovoljenje je potrebno za izvoz snovi s seznama, za katerega se zahteva carinska deklaracija, vključno z izvozom snovi s seznama, ki zapuščajo carinsko območje Skupnosti potem, ko so bile uskladiščene v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču za obdobje najmanj 10 dni.

Izvozno dovoljenje ni potrebno, če se snovi s seznama ponovno izvozi v roku 10 dni od dneva, ko so bile dane v odložni postopek ali vnesene v prosto cono kontrolne vrste II.

Vendar pa je za izvoz snovi s seznama, navedenih v skupini 3 Priloge, izvozno dovoljenje potrebno samo v primeru, ko se za njih zahteva predhodno uradno obvestilo o izvozu ali ko se te snovi izvažajo v določene namembne države, ki se jih določi v skladu s postopkom odbora zato, da se zagotovi ustrezna raven kontrole.

2.   Izvozno dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

Člen 13

1.   Vloga za izvozno dovoljenje iz člena 12 vsebuje najmanj naslednje:

(a)

imena in naslove izvoznika, uvoznika v tretji državi, vseh drugih izvajalcev, udeleženih v izvoznem poslu ali prevozu, in končnega prejemnika;

(b)

ime snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime z 8-mestno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife ter ime vsake snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod;

(c)

količino in težo snovi s seznama ter, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, količino, težo in, če je ta podatek na razpolago, odstotek vsebnosti vsake snovi s seznama v zmesi ali naravnem proizvodu;

(d)

podrobnosti o prevozu, kot so pričakovani datum odpreme, način prevoza, ime carinskega urada, kjer se bo pripravila carinska deklaracija in, če je taka informacija v tej fazi na razpolago, določitev prevoznih sredstev, itinerar, pričakovani kraj izstopa iz carinskega območja Skupnosti in kraj vstopa v državo uvoznico;

(e)

v primerih iz člena 17 kopijo uvoznega dovoljenja, ki ga izda namembna država; in

(f)

številko licence ali registracije iz členov 6 in 7.

2.   Odločitev o vlogi za izvozno dovoljenje se sprejme v roku 15 delovnih dni od dneva, ko pristojni organ oceni, da je spis popoln.

Ta rok se podaljša, če morajo v primerih iz člena 17 pristojni organi opraviti dodatna poizvedovanja po drugem pododstavku navedenega člena.

Člen 14

1.   Če se podrobnosti o itinerarju in prevoznih sredstvih v vlogi ne predložijo, se v izvoznem dovoljenju navede, da mora izvajalec te podatke posredovati carinskemu uradu izstopa ali drugemu pristojnemu organu na kraju izstopa s carinskega območja Skupnosti pred fizičnim odhodom pošiljke. V takih primerih se izvozno dovoljenje ob izdaji ustrezno označi.

Izvoznik na zahtevo priskrbi overjene delne ali celotne prevode podatkov, ki jih vsebuje izvozno dovoljenje, če se to dovoljenje predloži carinskemu uradu v državi članici, ki ni država organa izdaje.

2.   Izvozno dovoljenje se predloži carinskemu uradu ob vložitvi carinske deklaracije ali, v primeru, da ni carinske deklaracije, carinskemu uradu izstopa ali drugim pristojnim organom na kraju izstopa iz carinskega območja Skupnosti. Dovoljenje spremlja pošiljko v namembno tretjo državo.

Carinski urad izstopa ali drugi pristojni organi na kraju izstopa iz carinskega območja Skupnosti v dovoljenje vstavi potrebne podrobnosti iz člena 13(1)(d) in nanj odtisnejo svoj žig.

Člen 15

Brez poseganja v ukrepe, sprejete v skladu s členom 26(3), se izdaja izvoznega dovoljenja zavrne, če:

(a)

so podrobnosti, posredovane v skladu s členom 13(1) nepopolne;

(b)

obstajajo razlogi za sum, da so podrobnosti, posredovane v skladu z odstavkom 13(1), lažne ali nepravilne;

(c)

se v primerih iz odstavka 17 ugotovi, da pristojni organi namembne države niso ustrezno potrdili uvoza snovi s seznama; ali če

(d)

obstajajo razlogi za sum, da so zadevne snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Člen 16

Pristojni organi lahko izvozno dovoljenje začasno prekličejo ali razveljavijo, ko obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Člen 17

Kadar se po dogovoru med Skupnostjo in tretjo državo izvoz snovi ne dovoli, razen če pristojni organi te tretje države ne izdajo uvoznega dovoljenja za zadevne snovi, Komisija pristojnim organom držav članic sporoči ime in naslov pristojnega organa tretje države, skupaj z vsemi koristnimi podatki, pridobljenimi od tretje države.

Pristojni organi v državah članicah se prepričajo o verodostojnosti takega uvoznega dovoljenja, če je potrebno tako, da zahtevajo potrditev od pristojnega organa tretje države.

Člen 18

Rok veljavnosti izvoznega dovoljenja, v katerem mora blago zapustiti carinsko območje Skupnosti, ne presega šest mesecev od datuma izdaje izvoznega dovoljenja. V izjemnih okoliščinah se veljavnost na zahtevo lahko podaljša.

Člen 19

Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke za izdajo izvoznega dovoljenja, kadar so prepričani, da iz tega ne izhaja nobena nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama. Postopek odbora se uporabi za določitev teh postopkov in za opredelitev splošnih meril, ki jih uporabljajo pristojni organi.

ODDELEK 6

Uvozno dovoljenje

Člen 20

Za uvoz snovi s seznama, navedenih v skupini 1 Priloge, je potrebno uvozno dovoljenje. Uvozno dovoljenje se lahko izda samo izvajalcu, ki ima sedež v Skupnosti. Uvozno dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

Uvozno dovoljenje pa se ne zahteva, če so snovi iz pododstavka 1 raztovorjene ali pretovorjene, skladiščene v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču ali dane v tranzitni postopek Skupnosti.

Člen 21

1.   Vloga za uvozno dovoljenje iz člena 20 vsebuje najmanj naslednje:

(a)

imena in naslove uvoznika, izvoznika iz tretje države, vseh drugih udeleženih izvajalcev, in končnega prejemnika;

(b)

ime snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime z 8-mestno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife ter ime vsake snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod;

(c)

količino in težo snovi s seznama ter, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, količino, težo in, če je ta podatek na razpolago, odstotek vsebnosti vsake snovi s seznama v zmesi ali naravnem proizvodu;

(d)

če so na razpolago, podrobnosti o prevozu, kot so datum in kraj predvidenih uvoznih dejavnosti, načini in sredstva prevoza; in

(e)

številko licence ali registracije iz členov 6 in 7.

2.   Odločitev o vlogi za uvozno dovoljenje se sprejme v roku 15 delovnih dni od dneva, ko pristojni organ oceni, da je spis popoln.

Člen 22

Uvozno dovoljenje spremlja pošiljko od mesta vstopa na carinsko območje Skupnosti do prostorov uvoznika ali končnega prejemnika.

Uvozno dovoljenje se predloži carinskemu uradu, ko se snovi s seznama prijavi v carinski postopek.

Izvoznik na zahtevo priskrbi overjene delne ali celotne prevode podatkov, ki jih vsebuje uvozno dovoljenje, če se to dovoljenje predloži carinskemu uradu v državi članici, ki ni država organa izdaje.

Člen 23

Brez poseganja v ukrepe, sprejete v skladu s členom 26(3), se izdaja uvoznega dovoljenja zavrne, če:

(a)

so podrobnosti, posredovane v skladu s členom 21(1) nepopolne;

(b)

obstajajo razlogi za sum, da so podrobnosti v vlogi, posredovane v skladu s členom 21(1), lažne ali nepravilne; ali če

(c)

obstajajo razlogi za sum, da so snovi s seznama namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Člen 24

Pristojni organi lahko uvozno dovoljenje začasno prekličejo ali razveljavijo, ko obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Člen 25

Rok veljavnosti uvoznega dovoljenja, v katerem morajo snovi s seznama vstopiti na carinsko območje Skupnosti, ne presega šest mesecev od datuma izdaje uvoznega dovoljenja. V izjemnih okoliščinah se veljavnost na zahtevo lahko podaljša.

POGLAVJE III

POOBLASTILA PRISTOJNIH ORGANOV

Člen 26

1.   Brez poseganja v določbe členov 11 do 25 ter odstavkov 2 in 3 tega člena, pristojni organi vsake države članice lahko prepovejo vnos snovi s seznama na carinsko območje Skupnosti ali iznos snovi iz tega območja, če obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

2.   Pristojni organi zadržijo ali začasno ustavijo sprostitev snovi s seznama in sicer tako dolgo, kot je potrebno za preverjanje istovetnosti snovi s seznama ali spoštovanja pravil te uredbe.

3.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, potrebne za to, da se pristojnim organom omogoči zlasti:

(a)

pridobivanje informacij o vseh naročilih ali o poslih, ki vključujejo snovi s seznama;

(b)

vstop v poslovne prostore izvajalca z namenom zbiranja dokazov o nepravilnostih;

(c)

ugotovitev, da je prišlo do preusmeritve ali poskusa preusmerjanja snovi s seznama.

4.   Z namenom preprečevanja specifičnih tveganj preusmerjanja v prostih conah in na drugih občutljivih območjih, kot so na primer carinska skladišča, države članice zagotovijo, da se nad dejavnostmi na teh območjih izvaja učinkovita kontrola v vsaki fazi teh dejavnosti in da ta kontrola ni nič manj stroga od tiste, ki se izvaja v drugih delih carinskega območja.

5.   Pristojni organi lahko od izvajalcev zahtevajo plačilo pristojbine za izdajo licenc, registracij in dovoljenj. Te pristojbine se odmerjajo brez diskriminacije in ne presegajo približnega stroška obravnavanja vloge.

POGLAVJE IV

UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 27

Za namene uporabe te uredbe in brez poseganja v člen 30 se smiselno uporabijo določbe Uredbe (ES) št. 515/97. Vsaka država članica sporoči drugim državam članicam in Komisiji imena pristojnih organov, imenovanih za delovanje kot pristojni organi v skladu s členom 2(2) omenjene uredbe.

POGLAVJE V

IZVEDBENI UKREPI IN SPREMEMBE

Člen 28

Poleg izvedbenih ukrepov iz te uredbe odbor določi, kjer je to potrebno, podrobna pravila za zagotovitev učinkovitega nadzora trgovine predhodnih sestavin za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami z namenom, da se prepreči preusmerjanje teh snovi, predvsem v zvezi s pripravo in uporabo obrazcev za izvozna in uvozna dovoljenja.

Člen 29

Postopek odbora se uporabi za prilagoditev Priloge k tej uredbi, da se upoštevajo kakršne koli spremembe Priloge Konvencije Združenih narodov.

Člen 30

1.   Komisiji pomaga Odbor za predhodne sestavine prepovedanih drog (v nadaljevanju „Odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 31

Države članice določijo pravila glede sankcij, ki veljajo pri kršitvah določb te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihove uporabe. Predpisane sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 32

Pristojni organi v vsaki državi članici najmanj enkrat letno Komisiji posredujejo vse primerne podatke o uporabi ukrepov nadzorovanja iz te uredbe in o snoveh s seznama, uporabljenih za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi ter o načinih njihovega preusmerjanja in nezakonite proizvodnje, kakor tudi o dovoljeni trgovini z njimi, dovoljeni uporabi in potrebah po njih.

Na osnovi teh podatkov Komisija, ob posvetovanju z državami članicami, oceni učinkovitost te uredbe in v skladu s členom 12(12) Konvencije Združenih narodov pripravi letno poročilo, ki se predloži Mednarodnemu svetu za nadzor drog.

Komisija poroča Svetu o delovanju te uredbe do konca avgusta 2008.

Člen 33

Komisija je pooblaščena, da v imenu Skupnosti sprejme stališče, da soglaša s spremembami Tabel I in II Priloge Konvencije Združenih narodov, ki so v skladu s Prilogo te uredbe.

Člen 34

Uredba (EGS) št. 3677/90 se z učinkom od 18. avgusta 2005 razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 35

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 18. avgusta 2005. Členi 6(1), 7(2), 8(2), 9(2), 11(1) in (3), 12(1), 19, 28 in 30 pa se uporabljajo od dneva začetka veljavnosti te uredbe, da bi se omogočilo sprejetje ukrepov, predvidenih v teh členih. Ti ukrepi ne začnejo veljati pred 18. avgustom 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

C. VEERMAN


(1)  UL L 326, 24.11.1990, str. 56.

(2)  UL L 357, 20.12.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1232/2002 (UL L 180, 10.7.2002, str. 5).

(3)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremnjena z Direktivo 2004/27/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 34).

(6)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


PRILOGA

Razvrščene snovi, Skupina 1

Snov

Poimenovanje po KN

(če je različno)

Oznaka KN (1)

Št. CAS (2)

1-fenil-2-propanon

Fenilaceton

2914 31 00

103-79-7

N-acetilantranilna kislina

2-Acetamidobenzojska kislina

2924 23 00

89-52-1

Izosafrol (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-Metilendioksifenilpropan-2-on

1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-on

2932 92 00

4676-39-5

Piperonal

 

2932 93 00

120-57-0

Safrol

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrin

 

2939 41 00

299-42-3

Psevdoefedrin

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrin

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrin

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamin

 

2939 62 00

113-15-5

Lizergična kislina

 

2939 63 00

82-58-6

Stereoizomerne oblike snovi, razvrščenih v to skupino, ki niso katin (3), ko je obstoj takih oblik možen.

Soli snovi, razvrščenih v to skupino, če soli obstajajo.


Skupina 2

Snov

Poimenovanje po KN

(če je različno)

Oznaka KN (4)

Št. CAS (5)

Anhidrid ocetne kisline

 

2915 24 00

108-24-7

Fenilocetna kislina

 

2916 34 00

103-82-2

Antranilna kislina

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidin

 

2933 32 00

110-89-4

Kalijev permanganat

 

2841 61 00

7722-64-7

Soli snovi, razvrščenih v to skupino, če soli obstajajo.


Skupina 3

Snov

Poimenovanje po KN

(če je različno)

Oznaka KN (6)

Št. CAS (7)

Klorovodikova kislina

Klorovodik

2806 10 00

7647-01-0

Žveplova kislina

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluen

 

2902 30 00

108-88-3

Etil eter

Dietil eter

2909 11 00

60-29-7

Aceton

 

2914 11 00

67-64-1

Metil etil keton

Butanon

2914 12 00

78-93-3

Soli snovi, razvrščenih v to skupino, če soli obstajajo.


(1)  UL L 290, 28.10.2002, str. 1.

(2)  Št. CAS je registrska številka „Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov (Chemical Abstracts Service)“, ki je enotna številčna označba za vsako snov in njeno sestavo. Vsak izomer in vsaka sol vsakega izomera ima posebno št. CAS. Treba je vedeti, da bodo številke CAS za soli zgoraj naštetih snovi drugačne od navedenih.

(3)  Imenovan tudi (+)-norpseudoefedrin, oznaka KN 2939 43 00, št. CAS 492-39-7.

(4)  UL L 290, 28.10.2002, str. 1.

(5)  Št. CAS je registrska številka „Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov (Chemical Abstracts Service)“, ki je enotna številčna označba za vsako snov in njeno sestavo. Vsak izomer in vsaka sol vsakega izomera ima posebno št. CAS. Treba je vedeti, da bodo številke CAS za soli zgoraj naštetih snovi drugačne od navedenih.

(6)  UL L 290, 28.10.2002, str. 1.

(7)  Št. CAS je registrska številka „Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov (Chemical Abstracts Service)“, ki je enotna številčna označba za vsako snov in njeno sestavo. Vsak izomer in vsaka sol vsakega izomera ima posebno št. CAS. Treba je vedeti, da bodo številke CAS za soli zgoraj naštetih snovi drugačne od navedenih.