21.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 91/2005

z dne 20. januarja 2005

o uporabi koeficienta znižanja za potrdila o nadomestilu za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, iz člena 8(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o tržni ureditvi za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določitev višine takih nadomestil (2), ter zlasti člena 8(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uradna obvestila držav članic po členu 8(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 navajajo, da celotni znesek prejetih vlog dosega 220 145 448 EUR, medtem ko razpoložljivi znesek za tranšo potrdil o nadomestilu, kakor je navedeno v členu 8(4) Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000, znaša 71 047 745 EUR.

(2)

Koeficient znižanja se izračuna na podlagi člena 8(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1520/2000. Tak koeficient je treba uporabiti za zneske, zahtevane v obliki potrdil o nadomestilih za uporabo od 1. februarja 2005, kakor je bilo določeno v členu 8(6) Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zneski za zahtevke za potrdila o nadomestilih za uporabo od 1. februarja 2005 se znižajo po koeficientu 0,678.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 177, 15.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 886/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 14).