13.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/39


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. decembra 2005

o oprostitvi Cipra in Malte obveznosti uporabe Direktive Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4756)

(Besedili v grškem in malteškem jeziku sta edini verodostojni)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/886/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (1), in zlasti člena 30a Direktive,

ob upoštevanju zahtev, ki sta jih predložila Ciper in Malta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/54/ES postavlja določene zahteve za trženje semena pese. Ta direktiva določa tudi, da so države članice pod določenimi pogoji lahko v celoti ali delno oproščene obveznosti uporabe te direktive.

(2)

Seme pese se običajno ne proizvaja ali trži na Cipru in Malti. Poleg tega je gojenje pese v navedenih državah minimalnega gospodarskega pomena.

(3)

Dokler veljajo ti pogoji, morajo biti ustrezne države članice oproščene obveznosti uporabe določb Direktive 2002/54/ES za zadevni material.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ciper in Malta sta s tem oproščena obveznosti uporabe Direktive 2002/54/ES z izjemo člena 20.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Ciper in Republiko Malto.

V Bruslju, 9. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).