13.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/35


ODLOČBA SVETA

z dne 2. decembra 2005

o določitvi učinkov pristopa Češke republike in Republike Poljske na udeležbo Evropske skupnosti v Konvenciji o Mednarodni komisiji za varstvo Odre in Konvenciji o Mednarodni komisiji za varstvo Labe

(2005/884/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2003 in zlasti člena 57 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Udeležba Evropske skupnosti v Konvenciji o Mednarodni komisiji za varstvo Odre (1) in Konvenciji o Mednarodni komisiji za varstvo Labe (2) (v nadaljnjem besedilu „Konvenciji o Odri in Labi“) je bila potrebna, ker sta bili Konvenciji sklenjeni s tretjimi državami in sta obravnavali vprašanja s področja okoljske politike Skupnosti.

(2)

Od 1. maja 2004, po pristopu Češke republike in Republike Poljske k Evropski uniji, so vse pogodbenice Konvencij o Odri in Labi postale države članice Evropske unije. Zaradi tega ni podlage za soglasje Skupnosti o tem, da sta zanjo Konvenciji zavezujoči. Od tega datuma udeležba Skupnosti ni več potrebna oziroma upravičena.

(3)

Širitev Evropske unije je poleg tega korenito spremenila pravna razmerja med pogodbenicami. Zaradi pristopa je možno doseči osnovne cilje politike Konvencij o Odri in Labi na podlagi ukrepov, določenih v zakonodaji Skupnosti.

(4)

Akt o pristopu iz leta 2003 ne vsebuje posebnih določb za tak primer in je zato treba sprejeti zahtevane ukrepe v skladu z njegovim členom 57, ki omogoča da se take opustitve popravijo.

(5)

Zato je treba jasno navesti, da od datuma pristopa Skupnost ni več pogodbenica Konvencij o Odri in Labi in da bo morda treba sprejeti prehodne ukrepe –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Od 1. maja 2004 Evropska skupnost ni več pogodbenica Konvencije o Mednarodni komisiji za varstvo Odre in Konvencije o Mednarodni komisiji za varstvo Labe.

2.   Če je primerno, se Komisija z Republiko Poljsko, Češko republiko in Zvezno republiko Nemčijo dogovori o reševanju morebitnih prehodnih težav, ki bi lahko nastopili zaradi prenehanja udeležbe Skupnosti v Konvencijah o Odri in Labi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Poljsko.

V Bruslju, 2. decembra 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  Sklep 1999/257/ES (UL L 100, 15.4.1999, str. 20).

(2)  Sklep 91/598/EGS (UL L 321, 23.11.1991, str. 24).