4.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 117/20


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA št. 649/2005/ES

z dne 13. aprila 2005

o spremembi Sklepa št. 1419/1999/ES o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropska prestolnica kulture za leta 2005 do 2019

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 151 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen Sklepa št. 1419/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropska prestolnica kulture za leta 2005 do 2019 (3) je poudarjanje bogastva, raznolikosti in skupnih značilnosti evropskih kultur ter prispevanje k izboljšanju medsebojnega poznavanja med evropskimi državljani.

(2)

Priloga I k Sklepu št. 1419/1999/ES določa kronološki vrstni red, po katerem lahko države članice predložijo nominacije za ta dogodek. Ta priloga je omejena na države članice v času sprejetja Sklepa 25. maja 1999.

(3)

Člen 6 Sklepa št. 1419/1999/ES določa, da se ta sklep lahko revidira, zlasti zaradi prihodnje širitve Evropske unije.

(4)

V luči širitve 2004 je pomembno, da lahko tudi nove države članice v bližnji prihodnosti predložijo nominacije v okviru dogodka Evropska prestolnica kulture, ne da bi se pri tem spremenil vrstni red za druge države članice, in sicer tako da se lahko od leta 2009 do zaključka tekoče aktivnosti Skupnosti vsako leto izbereta dve mesti v državah članicah.

(5)

Sklep št. 1419/1999/ES je zato treba spremeniti —

SKLENILA:

Člen 1

Sklep št. 1419/1999/ES se spremeni:

1.

Ustavi se naslednja uvodna izjava:

„(12a)

Treba je upoštevati finančne posledice tega sklepa tako, da se zagotovi ustrezno in primerno financiranje skupnosti za imenovanje dveh Evropskih prestolnic kulture.“.

2.

Člen 2(1) se nadomesti z:

1.   „Mesta v državah članicah se imenujejo za Evropsko prestolnico kulture izmenično, kakor je določeno v seznamu iz Priloge I. Do vključno leta 2008 se imenovanje nanaša na eno mesto države članice, navedene na seznamu. Od leta 2009 naprej se imenovanje nanaša na eno mesto vsake od držav članic, navedenih na seznamu. Kronološki vrstni red iz Priloge I se lahko spremeni z medsebojnim sporazumom med zadevnimi državami članicami. Vsaka država članica predloži svojo nominacijo enega ali več mest Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Odboru regij. Ta nominacija se predloži najpozneje štiri leta pred začetkom zadevnega dogodka in lahko je predložena skupaj s priporočilom zadevne države članice.“.

3.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

V Strasbourgu, 13. aprila 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  UL C 121, 30.4.2004, str. 15.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. aprila. 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 21. oktobra 2004 (UL C 25 E, 1.2.2005, str. 41) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. februarja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 166, 1.7.1999, str. 1.


PRILOGA

VRSTNI RED KROGA UPRAVIČENCEV PRI NOMINIRANJU ZA „EVROPSKO PRESTOLNICO KULTURE“

2005

Irska

 

2006

Grčija (1)

 

2007

Luksemburg

 

2008

Združeno Kraljestvo

 

2009

Avstrija

Litva

2010

Nemčija

Madžarska

2011

Finska

Estonija

2012

Portugalska

Slovenija

2013

Francija

Slovaška

2014

Švedska

Latvija

2015

Belgija

Češka

2016

Španija

Poljska

2017

Danska

Ciper

2018

Nizozemska (1)

Malta

2019

Italija

 


(1)  Svet za kulturno/avdiovizualno področje se je na svojem zasedanju 28. maja 1998 seznanil z zamenjavo mest med Grčijo in Nizozemsko v skladu s členom 2(1) Sklepa št. 1419/1999/ES.