16.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/30


SKLEP SVETA

z dne 12. julija 2005

o imenovanju britanskega nadomestnega člana Odbora regij

(2005/507/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga britanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. januarja 2002 sprejel Sklep 2002/60/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2002 do 25. januarja 2006.

(2)

Po izteku mandata g. Williama SPEECHLEYJA se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2006, se imenuje naslednji nadomestni član Odbora regij:

 

g. David PARSONS

Councillor

Leicestershire County Council

ki zamenja g. Williama SPEECHLEYJA.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati začne na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. julija 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


(1)  UL L 24, 26.1.2002, str. 38.