4.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/30


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. junija 2005

o pooblastilu Malti, da namesto statističnih raziskav o govedu uporabi sistem, predviden v naslovu I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1588)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/415/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/24/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v govedoreji (1), in zlasti člena 1(2) in (3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Naslov I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 (2) določa sistem za identifikacijo in registracijo govedi.

(2)

Odločba Komisije 2004/588/ES priznava polno delovanje malteške podatkovne baze za govedo (3).

(3)

V skladu z Direktivo 93/24/EGS se države članice na podlagi njihove zahteve lahko pooblasti, da uporabijo upravne vire informacij namesto raziskav o govedu, v kolikor izpolnjujejo obveznosti navedene direktive.

(4)

Za utemeljitev zahteve z dne 11. marca 2005 je Malta posredovala tehnično dokumentacijo o strukturi in posodobitvi podatkovne baze iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000 ter o metodah izračunavanja statističnih podatkov.

(5)

Malta je zlasti predlagala metode izračunavanja za pridobitev statističnih podatkov za kategorije iz člena 3(1) Direktive 93/24/EGS, ki niso neposredno na voljo v podatkovni bazi iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000. Malta bi morala sprejeti vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da te metode izračunavanja zagotavljajo natančnost statističnih podatkov.

(6)

Na podlagi pregleda tehnične dokumentacije, ki so jo posredovali malteški organi, je treba zahtevi ugoditi.

(7)

Ta odločba je v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko, ustanovljenega s Sklepom Sveta 72/279/EGS (4)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Malto se pooblasti, da raziskave o govedu, predvidene z Direktivo Sveta 93/24/EGS, nadomesti s sistemom za identifikacijo in registracijo govedi iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000 z namenom pridobitve vseh zahtevanih statističnih podatkov za izpolnitev obveznosti iz navedene direktive.

Člen 2

Če sistem iz člena 1 ne bo več operativen ali če njegova vsebina ne bo več dopuščala pridobivanja zanesljivih statističnih podatkov za vse ali za nekatere kategorije goveda, bo Malta za oceno goveda ali zadevnih kategorij ponovno uporabila sistem statističnih raziskav.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Malto.

V Bruslju, 1. junija 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 149, 21.6.1993, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 257, 4.8.2004, str. 8.

(4)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.