1.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 83/48


ODLOČBA SVETA

z dne 16. marca 2005

o vzpostavitvi varnega spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav članic za migracije

(2005/267/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Celovit načrt Sveta za boj proti nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi z dne 28. februarja 2002, ki temelji na Sporočilu Komisije z dne 15. novembra 2001 Evropskemu parlamentu in Svetu o skupni politiki glede nezakonitega priseljevanja, je pozval k oblikovanju varne, spletno podprte intranetne strani, ki naj omogoči varno in hitro izmenjavo informacij med državami članicami o nedovoljenih ali nezakonitih migracijskih tokovih in drugih pojavih.

(2)

Primerno je, da se razvoj in upravljanje omrežja zaupa Komisiji.

(3)

Dostop do spletno podprte intranetne strani mora biti omejen na v skladu z določenimi pogoji, postopki in varnostnimi ukrepi pooblaščene uporabnike.

(4)

Ker cilja te odločbe, in sicer varne in hitre izmenjave informacij med državami članicami, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta odločba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(5)

Ta odločba spoštuje temeljne pravice in načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije kot splošna načela prava Skupnosti.

(6)

V zvezi s spletno podprto intranetno stranjo je treba upoštevati Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(7)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te odločbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(8)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe ter zato zanjo ni zavezujoča niti se v njej ne uporablja. Ker ta odločba predstavlja nadgraditev schengenskega pravnega reda na podlagi določb naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, razen kolikor vzpostavlja izmenjavo informacij o problemih, povezanih z vračanjem državljanov tretjih držav, ki ne spadajo med tiste, ki ne izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo več pogojev za kratkoročno bivanje, ki se uporabljajo na ozemlju države članice na podlagi določb schengenskega pravnega reda, se Danska v skladu s členom 5 prej omenjenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te odločbe s strani Sveta odloči, ali jo bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

(9)

Glede Republike Islandije in Kraljevine Norveške predstavlja ta odločba razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega 18. maja 1999 med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), razen kolikor vzpostavlja izmenjavo informacij o problemih, povezanih z vračanjem državljanov tretjih držav, ki ne spadajo med tiste, ki ne izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo več pogojev za kratkoročno bivanje, ki se uporabljajo na ozemlju države članice na podlagi določb schengenskega pravnega reda, ki spadajo v področja iz točk A, B, C in E člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma (6).

(10)

Glede Švice predstavlja ta odločba razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7), razen kolikor vzpostavlja izmenjavo informacij o problemih, povezanih z vračanjem državljanov tretjih držav, ki ne spadajo med tiste, ki ne izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo več pogojev za kratkoročno bivanje, ki se uporabljajo na ozemlju države članice na podlagi določb schengenskega pravnega reda, ki spadajo v področja iz točk A, B, C in E člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 4(1) Sklepa Sveta 2004/849/ES z dne 25. oktobra 2004 (8) in Sklepa Sveta 2004/860 z dne 25. oktobra 2004 (9) o podpisu tega sporazuma v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti ter začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma.

(11)

Predvideti je treba ureditev, ki bo predstavnikom Islandije, Norveške in Švice omogočala, da sodelujejo pri delu odbora, ki Komisiji v skladu s to odločbo pomaga pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil glede določb, ki predstavljajo razvoj schengenskega pravnega reda.

(12)

V skladu s členom 5 Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije in v skladu s členom 8(2) Sklepa Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (10), kolikor ukrepi te odločbe razvijajo določbe schengenskega pravnega reda proti organiziranju nezakonitega priseljevanja, v katerih Združeno kraljestvo sodeluje, ter v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, po tem ko je uradno izrazilo željo za sodelovanje pri sprejetju in uporabi te odločbe, Združeno kraljestvo sodeluje v tej odločbi.

(13)

Irska sodeluje v tej odločbi v skladu s členom 5 Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, in s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti ter v skladu s členom 6(2) Sklepa Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (11), kolikor ukrepi te odločbe razvijajo določbe schengenskega pravnega reda proti organiziranju nezakonitega priseljevanja, v katerih Irska sodeluje.

(14)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter brez poseganja v člen 4 omenjenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča niti se v njej ne uporablja, kolikor ukrepi te odločbe ne razvijajo določb schengenskega pravnega reda proti organiziranju nezakonitega priseljevanja, v katerih Irska sodeluje –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba vzpostavlja varno spletno podprto informacijsko in usklajevalno omrežje za izmenjavo informacij o nedovoljenih migracijah, nezakonitem vstopanju in priseljevanju ter vračanju oseb, ki bivajo nezakonito.

Člen 2

1.   Komisija je odgovorna za razvoj in upravljanje omrežja, vključno za njegovo strukturo in vsebino ter za elemente za izmenjavo informacij.

2.   Elementi za izmenjavo informacij vsebujejo vsaj naslednje:

(a)

sistem zgodnjega opozarjanja o nezakonitem priseljevanju in o mrežah tihotapcev oseb;

(b)

mrežo uradnikov za zvezo na področju priseljevanja;

(c)

informacije o tem, katere vizume, meje in potne listine se je uporabilo za nezakonito priseljevanje;

(d)

vprašanja v zvezi z vračanjem.

3.   Omrežje vključuje vsa ustrezna orodja, katerih zaupnost se določi v skladu s postopkom iz člena 6(2).

4.   Komisija uporabi obstoječo tehnično platformo v okviru, ki je namenjen Skupnosti v čezevropskem telematskem omrežju za izmenjavo podatkov med upravami.

Člen 3

Komisija v skladu s postopkom iz člena 6(2):

(a)

določi pogoje in postopke za odobritev neomejenega ali omejenega dostopa do omrežja;

(b)

določi pravila in smernice za pogoje uporabe sistema, vključno s pravili o zaupnosti, prenosu, hrambi, arhiviranju in izbrisu informacij ter o standardiziranih obrazcih.

Člen 4

1.   Države članice omogočijo dostop do omrežja v skladu z ukrepi, ki jih sprejme Komisija v skladu s členom 3.

2.   Države članice imenujejo nacionalne kontaktne točke in o tem uradno obvestijo Komisijo.

Člen 5

1.   Vnos podatkov v omrežje ne vpliva na lastništvo zadevnih informacij. Za informacije so odgovorni le pooblaščeni uporabniki, ki so te informacije posredovali, in morajo zagotoviti, da je njihova vsebina popolnoma v skladu z obstoječim pravom Skupnosti in nacionalnim pravom.

2.   Posredovane informacije so strogo omejene na pooblaščene uporabnike omrežja in se brez predhodnega dovoljenja lastnika informacij ne smejo razkriti tretjim osebam, razen če so informacije označene kot javne.

3.   Države članice sprejmejo potrebne varnostne ukrepe, s katerimi:

(a)

se nepooblaščenim osebam prepreči dostop do omrežja;

(b)

zagotovijo, da imajo pooblaščene osebe pri uporabi omrežja dostop le do tistih podatkov, za katere so pristojne;

(c)

nepooblaščenim osebam preprečijo branje, kopiranje, spreminjanje ali izbris informacij iz omrežja.

4.   Brez poseganja v odstavek 3 Komisija nadaljnje varnostne ukrepe sprejme v skladu s postopkom iz člena 6(2).

Člen 6

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Odločbo Sveta 2002/463/ES z dne 13. junija 2002 o sprejetju akcijskega programa za upravno sodelovanje na področju zunanjih meja, vizumov, azila in priseljevanja (program ARGO) (12).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 7

1.   Kadar je to potrebno zaradi razvoja omrežja, Komisija sklene sporazume z organi javnega prava, ustanovljenimi s Pogodbami o ustanovitvi Evropskih skupnosti ali ustanovljenimi v okviru Evropske unije.

2.   Komisija obvešča Svet o napredku pri pogajanjih o morebitnih takih sporazumih.

Člen 8

Ta odločba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. marca 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Mnenje z dne 20. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(4)  UL 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(6)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(7)  Dokument Sveta 13054/04, dostopen na http://register.consilium.eu.int

(8)  UL L 368, 15.12.2004, str. 26.

(9)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.

(10)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(11)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(12)  UL L 161, 19.6.2002, str. 11.