9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/20


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja v Češki republiki

(2005/185/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Češke republike,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju; ta določba se uporablja tudi za države članice, za katere velja odstopanje, torej za vse države, ki so se 1. maja 2004 pridružile EU.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje novih delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja; Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, določa nadaljnje predpise za izvajanje postopka v primeru čezmernega primanjkljaja. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1), določa podrobna pravila in opredeljuje pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v državi članici obstaja čezmeren primanjkljaj ali bi do njega lahko prišlo. Po preučitvi vseh upoštevanih pomembnih dejavnikov v svojem poročilu, v skladu s členom 104(3), in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora, v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 zaključila, da v Češki republiki obstaja čezmeren primanjklaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice, preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmeren primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih zaključkov. Javnofinančni primanjkljaj je leta 2003 v Češki republiki dosegel 12,9 % BDP (5,9 % BDP brez pripisanih državnih garancij) in je tako presegel referenčno vrednost 3 % BDP, določeno s Pogodbo. Javnofinančni primanjkljaj ni presegel referenčne vrednosti zaradi kakega nenavadnega dogodka zunaj nadzora čeških organov, niti ni bil posledica hudega gospodarskega nazadovanja v smislu Pakta za stabilnost in rast. Javnofinančni primanjkljaj bo v letu 2004 verjetno še naprej presegal 3 % BDP. Pomladanska napoved Komisije za leto 2004 zlasti predvideva, da bo primanjklaj leta 2004 znašal 5,9 % BDP, medtem ko konvergenčni program Češke republike predvideva primanjkljaj v višini 5,3 % BDP. Delež dolga, ki je leta 2003 znašal 37,6 %, bo v letu 2004 verjetno ostal pod vrednostjo 60 % BDP, določeno s Pogodbo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da v Češki republiki obstaja čezmeren primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23.).