21.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/75


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. decembra 2004

o dodelitvi dodatnih dni Nizozemski, ko je plovilo lahko odsotno iz pristanišča, v skladu s Prilogo V k Uredbi Sveta (ES) št. 2287/2203

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5269)

(Besedilo v nizozemščini je edino verodostojno)

(2005/38/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19. decembra 2003 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2004 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), in zlasti odstavka 6(c) Priloge V,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odstavek 6(a) Priloge V Uredbe (ES) št. 2287/2003 določa število dni od 1. februarja 2004 do 31. decembra 2004, ko je plovilo lahko odsotno iz pristanišča na določenem območju, določenem v odstavku 2 navedene priloge.

(2)

Odstavek 6(c) navedene priloge omogoča Skupnosti na podlagi doseženih rezultatov programov razgradnje od 1. januarja 2002 za ribiška plovila, ki jih zadevajo določbe navedene priloge, določiti dodatno število dni, ko je plovilo lahko odsotno iz pristanišča, medtem ko na krovu prevaža katero koli orodje iz odstavka 4 navedene priloge.

(3)

Nizozemska je predložila podatke o razgradnji ribiških plovil v letu 2002 in 2003, ki so na krovu prevažala vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa enako ali večjo od 80 mm.

(4)

Ob upoštevanju predloženih podatkov je treba Nizozemski dodeliti dodatno število dni za ribiška plovila, ki na krovu prevažajo taka ribolovna orodja, kot jih določa odstavek 4(b) Priloge V k Uredbi (ES) št. 2287/2003.

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Nizozemski se poleg dni, navedenih v odstavku 6(a) Priloge V k Uredbi (ES) št. 2287/2003, dodelita dva dodatna dneva za vsak koledarski mesec za plovila, ki na krovu prevažajo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa enako ali večjo od 80 mm.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Nizozemsko.

V Bruslju, 27. decembra 2004

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 344, 31.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1928/2004 (UL L 332, 6.11.2004, str. 5).