27.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/42


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 12. aprila 2005

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2003, Oddelek IV – Sodišče Evropskih skupnosti

(2005/533/ES)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2003 (1),

ob upoštevanju poročila o prihodkih in odhodkih ter bilance stanja za proračunsko leto 2003 (C6-0017/2005),

ob upoštevanju Letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2003, skupaj z odgovori institucij (2),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki jo na podlagi člena 248 Pogodbe ES (3) predloži Računsko sodišče,

ob upoštevanju členov 272(10), 275 in 276 Pogodbe ES,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4), zlasti členov 50, 86(4), 145, 146 in 147 te uredbe,

ob upoštevanju Finančne uredbe z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5),

ob upoštevanju člena 71 in Priloge V k svojemu Poslovniku,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0066/2005),

1.

podeli sodnemu tajniku Sodišča Evropskih skupnosti razrešnico glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2003;

2.

navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropskemu varuhu človekovih pravic ter besedili objavi v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Josep BORRELL FONTELLES

Predsednik

Julian PRIESTLEY

Generalni sekretar


(1)  UL L 54, 28.2.2003, str. 1.

(2)  UL C 293, 30.11.2004, str. 1.

(3)  UL C 294, 30.11.2004, str. 99.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(5)  UL L 356, 31.12.1977, str. 1.


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2003, Oddelek IV – Sodišče Evropskih skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2003 (1),

ob upoštevanju poročila o prihodkih in odhodkih ter bilance stanja za proračunsko leto 2003 (C6-0017/2005),

ob upoštevanju Letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2003, skupaj z odgovori institucij (2),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki jo na podlagi člena 248 Pogodbe ES (3) predloži Računsko sodišče,

ob upoštevanju členov 272(10), 275 in 276 Pogodbe ES,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4), zlasti členov 50, 86(4), 145, 146 in 147 Uredbe,

ob upoštevanju Finančne uredbe z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5),

ob upoštevanju člena 71 in Priloge V k svojemu Poslovniku,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0066/2005),

Letno poročilo Evropskega računskega sodišča

1.

ugotavlja, da je Sodišče Evropskih skupnosti upravljalo s proračunom v višini 150 599 614 EUR, v okviru katerega je do 31. decembra 2003 bilo 99,34 % (149 598 960,09 EUR) prevzetih obveznosti in 93,32 % (146 842 346,23 EUR) porabljenih sredstev;

2.

pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče prvič ločeno ocenilo kontrolna okolja vseh institucij in svoje ugotovitve objavilo v posebnem delu;

3.

ugotavlja, da nekatere najpomembnejše določbe iz Finančne uredbe (najmanjši standardi kontrole, statuti finančnih akterjev, obseg mandata notranjega revizorja) v letu 2003 še niso bile v celoti izvršene;

4.

v zvezi s tem ugotavlja, da je Sodišče januarja 2003 kljub temu sprejelo nove notranje finančne predpise in sklenilo določiti natančnejše določbe in statute šele po pridobitvi nekaterih izkušenj z delovanjem novega sistema; dokumenti, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče, so bili sprejeti marca 2004;

5.

izraža zaskrbljenost zaradi izjave Sodišča, da „je imela institucija za uporabo novih določb na voljo le omejeno število oseb z dobrim poznavanjem finančnih sistemov in okvirov“;

6.

prav tako izraža zaskrbljenost, ker notranji revizor ni mogel izvesti svojega delovnega programa za leto 2003 zaradi pomanjkanja osebja; pozdravlja pripravljenost Sodišča, da pošlje kopijo delovnega programa notranjega revizorja za leto 2004; poziva Sodišče, da nemudoma odpravi pomanjkanje osebja in to glede na dodeljena proračunska sredstva; meni, da predstavlja zmogljivost notranje revizije naraven in obvezen sestavni del vsake razumne uprave;

7.

opaža, da sta v skladu z ugotovitvami Računskega sodišča funkciji preverjanja in revizije na Sodišču ločeni;

8.

ugotavlja, da se je Sodišče pogajalo o nakupu licenc za uporabo programske opreme na podlagi omejenega postopka brez predhodne objave obvestila ter s tem kršilo trenutno veljavne zakonske določbe; Sodišče je priznalo napako;

Nadaljnja obravnava postopka podelitve razrešnice za leto 2002

9.

ostaja zaskrbljen zaradi naraščajočih sodnih zaostankov v letu 2003, čeprav prvi podatki Sodišča za leto 2004 kažejo na manjše izboljšanje (6):

Sodišče Evropskih skupnosti:

 

2000

2001

2002

2003

2004

Cases completed

526

434

513

494

665

New cases

503

504

477

561

531

Cases pending

873

943

907

974

840

Glavna področja zadev: okolje in varstvo potrošnikov, kmetijstvo, prilagajanje zakonodaje, socialna politika in obdavčevanje; obravnava zadeve je povprečno trajala dve leti;

Sodišče prve stopnje

 

2000

2001

2002

2003

2004

Cases completed

344

340

331

339

361

New cases

398

345

411

466

536

Cases pending

786

792

872

999

1 174

Glavna področja zadev: ničnostne tožbe, tožbe s področja delovnih sporov in intelektualne lastnine; obravnava zadeve je povprečno trajala leto in pol;

Pozdravlja naslednje izboljšave:

sodbe so izrekali manjši senati,

zmanjšalo se je število mnenj generalnih pravobranilcev,

ustanovitev Sodišča za uslužbence Evropske unije (26 % vseh zadev Sodišča prve stopnje),

poenostavitev poročil za obravnavo, ki jih pripravijo sodniki-poročevalci;

Pričakuje, da bo Sodišče določilo ciljne zmogljivosti in pripravilo akcijski načrt za njihovo dosego ter v prihodnjih letih skrajšalo obdobje, potrebno za zaključek nerešenih zadev;

10.

bo to vprašanje postavil za eno osrednjih točk postopka podelitve razrešnice za leto 2004;

11.

pozdravlja ukrepe Sodišča glede uporabe službenih vozil za svoje člane, kot je določeno v upravnem sklepu z dne 31. marca 2004; priznava, da so nove določbe pregledne in predstavljajo izboljšanje razmer; ugotavlja, da za zmanjšanje upravnega bremena Sodišče tudi krije stroške za dodatnih 15 000 km, poleg poti, odobrenih s potnim nalogom, in da je poklicna uporaba vozila zabeležena v voznikovem dnevniku;

12.

ugotavlja, da člen 6 zgoraj omenjenega sklepa določa, da, če člani uporabljajo službena vozila za potovanja, ki niso navedena v členu 5 (tj. potovanja med opravljanjem službenih dolžnosti s potnim nalogom ali potovanja po standardni stopnji 15 000 km na leto), so odgovorni za vse stroške, povezane s takšnimi potovanji (pristojbine, stroške goriva in kakršne koli dodatni stroški najemnine zaradi kilometrine, ki presega 45 000 km na leto, kot je določeno v okvirni pogodbi); meni, da zasebna uporaba službenega vozila predstavlja nerazkrite koristi v naravi, ki jih ima Parlament za neprimerne;

Letno poročilo o delu odredbodajalca in letno poročilo notranjega revizorja

13.

je seznanjen z odgovorom sodnega tajnika Sodišča, v skladu s katerim le-ta ni mogel posredovati poročila iz člena 86(4) ali poročila notranjega revizorja, saj notranje revizijsko poročilo ni bilo zaključeno (7); bo zato namenil posebno pozornost tema dvema dokumentoma v postopku podelitve razrešnice za leto 2004;

14.

ugotavlja, da je bilo letno poročilo o delu odredbodajalca za leto 2003 predloženo šele julija 2004 in da ne vsebuje izjave o zanesljivosti; meni, da bi moralo biti letno poročilo o delu pripravljeno pravočasno za revizijo Računskega sodišča in vsebovati podpisano izjavo o zanesljivosti kot viden znak finančne odgovornosti;

Ostale pripombe

15.

čestita Sodišču za obsežno pripravljalno delo, izvedeno v letu 2003 na podlagi priprav na širitev in predstavljeno v poročilu delovne skupine; bo spremljal izvajanje sprejetih ukrepov v poročilu o razrešnici za leto 2004;

16.

poziva Sodišče, da presodi vpliv nove Finančne uredbe na njegovo upravno in sodno delovanje pravočasno glede na ponovni pregled uredbe v letu 2005/2006, ki ga je treba posredovati Evropskemu parlamentu v obravnavo;

17.

opaža, da je Sodišče med razpravo 19. januarja 2005 privolilo, da odgovori na številna dodatna vprašanja pisno in pravočasno, da bodo lahko odgovori obravnavani med postopkom podelitve razrešnice za leto 2003.


(1)  UL L 54, 28.2.2003, str. 1.

(2)  UL C 293, 30.11.2004, str. 1.

(3)  UL C 294, 30.11.2004, str. 99.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(5)  UL L 356, 31.12.1977, str. 1.

(6)  Podatki iz letnega poročila za leto 2003; podatki za leto 2004 so predhodni in jih je posredovala uprava Sodišča.

(7)  Odgovor na vprašanje 3.