16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/49


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2140/2004

z dne 15. decembra 2004

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1245/2004 glede zahtevkov za dovoljenje za ribolov v vodah, ki so v izključni ekonomski coni Grenlandije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1245/2004 z dne 28. junija 2004 o sklenitvi Protokola o spremembi Četrtega protokola o pogojih v zvezi z ribolovom, opredeljenih v Sporazumu o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani (1), in zlasti drugega pododstavka člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1245/2004 določa, da lastniki ribiških plovil Skupnosti, ki dobijo dovoljenje za plovilo Skupnosti, pooblaščeno za ribolov v vodah, ki so v izključni ekonomski coni Grenlandije, plačajo licenčnino v skladu s členom 11(5) Četrtega protokola.

(2)

Člen 11(5) Četrtega protokola določa, da se tehnična pravila za izvajanje dodelitve dovoljenja za ribolov določijo v okviru dogovora o izvajanju med strankami.

(3)

Vlada Grenlandije in Skupnost sta izvedli pogajanja za določitev uradnih postopkov v zvezi z zahtevkom za dovoljenje ter njegovo izdajo in rezultat teh pogajanj je bilo parafiranje dogovora o izvajanju 30. septembra 2004.

(4)

Treba je uporabiti ukrepe iz tega dogovora o izvajanju.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uradni postopki v zvezi z zahtevkom za dovoljenje za ribolov in njegovo izdajo iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1245/2004 se določijo s sporazumom o izvajanju iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2004

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 237, 8.7.2004, str. 1.


PRILOGA

Upravni dogovor o dovoljenjih med Evropsko komisijo, Kraljevino Dansko in lokalno vlado Grenlandije

Pogoji za izvajanje ribolovnih dejavnosti s plovili Skupnosti na ribolovnem območju Grenlandije

A.   FORMALNOSTI V ZVEZI Z ZAHTEVKOM ZA DOVOLJENJE IN IZDAJO DOVOLJENJA

1.

Lastniki ladij do 1. marca ali trideset dni pred začetkom ribolovnega potovanja prek nacionalnih organov pri Evropski komisiji vložijo zahtevek za vsako plovilo, s katerim želijo ribariti v skladu s Sporazumom. Zahtevki se izpišejo na formularjih, ki jih je v ta namen oblikovala Grenlandija in katerih vzorec je priložen (Dodatek 1). Vsakemu zahtevku za dovoljenje se priloži dokazilo o plačilu pristojbine za obdobje veljavnosti dovoljenja. Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, povezane z dostopom do ribolovnih dejavnosti. Ribolovni organi Grenlandije bodo zaračunali upravni strošek v višini enega odstotka licenčnine.

Evropska komisija predloži Ribolovnim organom Grenlandije zahtevek, ki ga je izpolnil lastnik ladje, za vsako plovilo, s katerim želi ribariti, v skladu s Sporazumom.

2.

Ribolovni organi Grenlandije sporočijo pred začetkom veljavnosti upravnega dogovora vse podatke o bančnih računih, ki se uporabljajo za plačilo pristojbine.

3.

Dovoljenja se izdajo za specifična plovila in so neprenosljiva – ob upoštevanju določb odstavka 4. Dovoljenja navedejo največjo količino, ki se jo sme ujeti in obdržati na krovu. Kakršno koli največjo količino, navedeno na dovoljenju, je mogoče spremeniti ob predložitvi novega zahtevka za dovoljenje. V primeru, da plovilo prekorači največjo količino, navedeno na dovoljenju, plača pristojbino za prekoračeno količino od največje količine, navedene na svojem dovoljenju. Temu plovilu se novega dovoljenja ne izda, dokler ni plačana pristojbina za prekoračeno količino. Pristojbina se izračuna v skladu z delom B 3.

4.

Vendar pa se v primeru višje sile in na zahtevo Komisije Evropskih skupnosti dovoljenje za plovilo lahko nadomesti z novim za drugo plovilo s podobnimi značilnostmi, kot jih je imelo prvo plovilo. Novo dovoljenje navaja:

datum izdaje,

dejstvo, da razveljavlja in nadomešča dovoljenje prejšnjega plovila.

5.

V primeru celotne ali delne „menjave“ največjih količin, navedenih na dovoljenju, se izdajo nova dovoljenja, staro pa odvzame. V tem primeru se ne zahteva licenčnine.

6.

Ribolovni organi Grenlandije prenesejo dovoljenja Komisiji Evropskih skupnosti v 15 delovnih dneh po prejemu zahtevka.

7.

Originalno dovoljenje ali kopija mora biti ves čas na krovu in na vpogled, če to zahtevajo zadevni organi Grenlandije.

B.   VELJAVNOST DOVOLJENJ IN PLAČILO

1.

Dovoljenja so veljavna od datuma izdaje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo dovoljenje izdano. Izdajo se v 15 delovnih dneh od prejema zahtevka po plačilu zahtevane letne licenčnine za vsako plovilo.

Kar zadeva ribolov kapelina, se dovoljenja izdajajo od 20. junija do 31. decembra in od 1. januarja do 30. aprila.

2.

Licenčnina je osnovana na naslednjem:

2005: 2 % cene na tono vrste rib

2006: 3 % cene na tono vrste rib

3.

Licenčnine za 2005 so osnovane na Prilogi VI k Protokolu in so naslednje:

Vrsta

EUR na tono

Rdeči okun

28

Grenlandska morska plošča

51

Kozica

42

Navadni jezik

56

Kapelin

2

Okroglonosi repak

12

Snežni pajek

81

Celotna licenčnina (največja količina, za katero se dovoli ribolov, pomnožena s ceno na tono) se poveča s provizijo grenlandske uprave, ki znaša en odstotek licenčnine.

Kadar se ne ulovi največje dovoljene količine, se pristojbine za to največjo dovoljeno količino lastniku ladij ne povrne.

4.

Licenčnine za 2006 bodo določene novembra 2005 s Prilogo k temu upravnemu dogovoru na osnovi Priloge VI k Protokolu.

5.

Ribolovni organ Grenlandije bo pripravil poročilo o pristojbinah v zvezi s preteklim koledarskim letom na osnovi dovoljenj, izdanih plovilom Skupnosti, in drugih podatkov, ki jih ima Ribolovni organ Grenlandije.

Poročilo bo poslano Komisiji pred 5. januarjem naslednjega leta.

C.   NAČINI PLAČILA FINANČNEGA NADOMESTILA, NAVEDENEGA V ČLENU 11 PROTOKOLA

1.

Ob sklicevanju na člen 11(1) Protokola se finančno nadomestilo plačuje letno na začetku vsakega ribolovnega leta.

Ob sklicevanju na člen 11(5) Protokola je finančno nadomestilo z revizijo sestavljeno iz dveh delov: finančno nadomestilo ES in licenčnina lastnikov ladij.

Zneski, ki naj bi jih Grenlandija dobila z licenčninami s strani lastnikov ladij, se bodo odšteli od finančnega nadomestila ES.

2.

Po koncu ribolovnega leta se pregleda znesek, ki so ga plačali lastniki ladij, ter se razliko med rezultatom polne uporabe in plačilom licenčnin čimprej pošlje organom Grenlandije poleg finančnega nadomestila ES za prihodnja leta.

D.   DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Ta upravni dogovor začne veljati 1. januarja 2005.

Dodatek 1

Zahtevek za dovoljenje v vodah Grenlandije

1

Državljanstvo

 

2

Ime plovila

 

3

Številka iz ladijskega registra Skupnosti

 

4

Zunanje identifikacijske črke in številka

 

5

Pristanišče registracije

 

6

Radijski klicni znak

 

7

Številka Inmarsat (telefon, teleks, E-naslov) (1)

 

8

Leto izdelave

 

9

Vrsta plovila

 

10

Vrsta ribolovnega orodja

 

11

Ciljne vrste in količina

 

12

Ribolovno območje (ICES/NAFO)

 

13

Obdobje veljavnosti dovoljenja

 

14

Lastniki, naslov, telefon, teleks, E-naslov

 

15

Upravljavec plovila

 

16

Ime kapitana

 

17

Število članov posadke

 

18

Moč motorja (KW)

 

19

Dolžina (LOA)

 

20

Tonaža, izražena v GT

 

21

Zastopnik na Grenlandiji

Ime in naslov

 

22

Naslov, kamor naj se pošlje dovoljenje, faks

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, faks +32 2 296 23 38


(1)  Lahko se sporoči naknadno, po odobritvi zahtevka.