13.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/64


Popravek Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004 z dne 16. novembra 2004 o spremembah Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

( Uradni list Evropske unije L 352 z dne 27. novembra 2004 )

1.

Stran 4, točka 5(f) (nadomestitev člena 10(4) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000), drugi stavek:

besedilo:

„Vendar pa osnova za sredstva iz DDV-vira posamezne države članice, za katero se ta stopnja uporablja, ne sme presegati odstotka njenega BNP, določenega v členu 2(1) Sklepa št. 2000/597/ES, Euratom v skladu s prvim stavkom odstavka 7 tega člena.“

se glasi:

„Vendar pa osnova za sredstva iz DDV-vira posamezne države članice, za katero se ta stopnja uporablja, ne sme presegati odstotka njenega BNP, določenega v členu 2(1)(c) Sklepa št. 2000/597/ES, Euratom v skladu s prvim stavkom odstavka 7 tega člena.“

2.

Stran 5, točka 7 (nadomestitev člena 11 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000), prvi pododstavek odstavka 2:

besedilo:

„2.

Če je država članica v ekonomski in monetarni uniji, je uporabljena obrestna mera enaka meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo uporablja Evropska centralna banka za refinanciranje glavnice in ki velja na prvi koledarski dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, povečana za dve odstotni točki.

Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.

3.

Če država članica ni v ekonomski in monetarni uniji, je uporabljena obrestna mera enaka meri, ki jo uporabljajo centralne banke za refinanciranje glavnice in ki velja na prvi koledarski dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki; ali za države članice, za katere obrestna mera centralne banke ni na voljo, najbolj enakovredna mera, ki velja na denarnem trgu te države članice na prvi dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki. Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.“

se glasi:

„2.

Če je država članica v ekonomski in monetarni uniji, je uporabljena obrestna mera enaka meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja in ki velja na prvi koledarski dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, povečana za dve odstotni točki.

Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.

3.

Če država članica ni v ekonomski in monetarni uniji, je uporabljena obrestna mera enaka meri, ki jo uporabljajo centralne banke za operacije glavnega refinanciranja in ki velja na prvi koledarski dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki; ali za države članice, za katere obrestna mera centralne banke ni na voljo, najbolj enakovredna mera, ki velja na denarnem trgu te države članice na prvi dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki. Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.“

3.

Stran 7, točka 16 (vstavitev naslova IX s členom 21a v Uredbo (ES, Euratom) št.1150/2000):

besedilo:

„Člen 21a

Obrestna mera iz člena 11 te uredbe se še naprej uporablja za izračun zamudnih obresti za zakasnela plačila, če je predpisani datum pred koncem meseca, v katerem začne veljati Uredba Sveta (ES) št. 2028/2004 z dne 16. novembra 2004 o spremembah Uredbe (ES, Euratom) št.1150/2000 o izvajanju Odločbe 94/728/ES, Euratom o sistemu lastnih virov (1) Skupnosti.

se glasi:

„Člen 21a

Obrestna mera iz člena 11 različice te uredbe, preden je začela veljati Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004 z dne 16. novembra 2004 o spremembah Uredbe (ES, Euratom) št.1150/2000 o izvajanju Sklepa 94/728/ES, Euratom o sistemu lastnih virov Skupnosti (2), se še naprej uporablja za izračun zamudnih obresti za zakasnela plačila, če predpisani datum nastopi pred koncem meseca, v katerem začne veljati omenjena Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2028/2004.


(1)  UL L 352, 27.11.2004, str. 1.“

(2)  UL L 352, 27.11.2004, str. 1.“