25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2007/2004

z dne 26. oktobra 2004

o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 62(2)(a) in 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj politike Skupnosti na področju zunanjih meja je integrirano upravljanje, ki zagotavlja enotno in visoko raven kontrole in nadzora, kar je nujna posledica prostega gibanja oseb znotraj Evropske unije in temeljni sestavni del območja svobode, varnosti in pravice. V ta namen je predvidena določitev skupnih pravil o standardih in postopkih za nadzor zunanjih meja.

(2)

Za učinkovito izvajanje skupnih pravil je treba okrepiti usklajevanje operativnega sodelovanja med državami članicami.

(3)

Upoštevajoč izkušnje Skupne enote strokovnjakov za zunanje meje, ki deluje v okviru Sveta, je treba torej ustanoviti specializiran organ, katerega naloga bo izboljšanje usklajevanja operativnega sodelovanja med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja, in sicer kot Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, (v nadaljevanju „Agencije“).

(4)

Za kontrolo in nadzor zunanjih meja so odgovorne države članice. Agencija mora olajšati izvajanje obstoječih in bodočih ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja s pomočjo usklajevanja dejavnosti držav članic pri izvajanju navedenih ukrepov.

(5)

Učinkovita kontrola in nadzor zunanjih meja je za države članice izjemnega pomena ne glede na njihovo zemljepisno lego. Temu ustrezno je treba spodbujati solidarnost med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja. Ustanovitev Agencije za pomoč državam članicam pri izvajanju operativnih vidikov upravljanja zunanjih meja, vključno z vračanjem državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic, pomeni pomemben korak v tej smeri.

(6)

Agencija mora na podlagi skupnega celovitega modela analize tveganja izvajati analize tveganja, da poda Skupnosti in državam članicam ustrezne informacije, ki omogočajo sprejetje primernih ukrepov ali obravnavo ugotovljenih groženj in tveganj z namenom izboljšanja celovitega upravljanja zunanjih meja.

(7)

Agencija mora nacionalnim inštruktorjem mejne straže zagotoviti usposabljanje na evropski ravni ter uradnikom pristojnih nacionalnih služb dodatno usposabljanje in seminarje v zvezi s kontrolo in nadzorom na zunanjih mejah ter odstranitvijo državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic. Agencija lahko v sodelovanju z državami članicami na njihovem ozemlju organizira izobraževanje in usposabljanje.

(8)

Agencija mora upoštevati razvoj znanstvenega raziskovanja, ki je pomembno za njeno področje, informacije v zvezi s tem pa posredovati Komisiji in državam članicam.

(9)

Agencija vodi sezname tehnične opreme, ki jo zagotovijo države članice, in s tem prispeva k „zbiranju“ materialnih virov.

(10)

Poleg tega nudi Agencija podporo državam članicam v okoliščinah, ki zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah.

(11)

Operativni vidiki vračanja državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic, so v večini držav članic v pristojnosti organov, ki so odgovorni za kontrolo zunanjih meja. Glede na to, da nastane pri izvajanju teh nalog na evropski ravni nedvomno dodana vrednost, mora Agencija temu ustrezno v skladu s politiko Skupnosti na področju vračanja zagotoviti pomoč, potrebno za organizacijo skupnih operacij vrnitve držav članic, ter opredeliti najboljšo prakso za pridobitev potnih listin in odstranitev državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic.

(12)

Agencija lahko za namene opravljanja svojih nalog in kolikor je to potrebno za njihovo izpolnitev, sodeluje z Europolom, pristojnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, ki so pristojne za vprašanja, zajeta v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe. Agencija mora olajšati operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami v okviru politike zunanjih odnosov Evropske unije.

(13)

Na podlagi izkušenj Skupne enote strokovnjakov za zunanje meje ter operativnih centrov in centrov za usposabljanje, ki so specializirani za različne vidike kontrole in nadzora kopenske, zračne oziroma morske meje in so jih ustanovile države članice, lahko Agencija sama vzpostavi specializirane podružnice, odgovorne za upravljanje kopenskih, zračnih in morskih mej.

(14)

Agencija mora biti neodvisna glede tehničnih vprašanj ter pravno, upravno in finančno avtonomna. V ta namen je potrebno in ustrezno, da je ta organ Skupnosti pravna oseba in da izvaja izvedbena pooblastila, ki mu jih podeljuje ta uredba.

(15)

Za učinkovit nadzor dejavnosti Agencije morajo biti v upravnem odboru prisotni predstavniki Komisije in držav članic. Odbor po možnosti sestavljajo operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za vodenje mejne straže, oziroma njihovi predstavniki. Odbor mora imeti potrebna pooblastila za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejetje ustreznih finančnih predpisov, oblikovanje preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije ter imenovanje izvršnega direktorja in njegovega namestnika.

(16)

Za zagotovitev popolne avtonomije in neodvisnosti Agencije je slednji treba zagotoviti avtonomni proračun, katerega prihodki se stekajo zlasti iz prispevkov Skupnosti. Proračunski postopek Skupnosti se uporablja v zvezi s prispevkom Skupnosti in vsemi drugimi denarnimi podporami v breme splošnega proračuna Evropske unije. Revizijo računov opravlja Računsko sodišče.

(17)

Podobno se za Agencijo brez omejitev uporablja Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1073/1999 z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (3), Agencija pa naj pristopi k Med-institucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o internih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (4).

(18)

Za Agencijo se uporablja Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (5) z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

(19)

Pri obdelavi osebnih podatkov s strani Agencije se uporablja Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6).

(20)

Za razvoj politike in zakonodaje o kontroli in nadzoru zunanjih meja so še naprej pristojne institucije EU, in zlasti Svet. Treba je zagotoviti tesno usklajevanje med Agencijo in temi institucijami.

(21)

Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, namreč vzpostavitve celovitega upravljanja in operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, in se jih zato lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

(22)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in jih izraža Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.

(23)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta odločba dalje razvija tiste določbe schengenskega pravnega reda v smislu sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi teh dveh držav pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki spadajo v področje iz točke A člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (7) o določenih podrobnostih uporabe tega sporazuma. Posledično morata delegaciji Republike Islandije in Kraljevine Norveške sodelovati kot članici upravnega odbora Agencije, čeprav z omejeno glasovalno pravico. Skupnost ter Republika Islandija in Kraljevina Norveška se morajo dogovoriti o prihodnji ureditvi, da se določijo nadaljnje podrobnosti, ki bi tema državama omogočile, da se v celoti udeležijo dejavnosti Agencije.

(24)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije ter Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja. Ker ta uredba predstavlja nadgraditev schengenskega pravnega reda na podlagi naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 omenjenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te odločbe s strani Sveta odloči, če bo to uredbo prenesla v svoje notranje pravo ali ne.

(25)

Ta uredba dalje razvija določbe schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (8); Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zanj ni zavezujoča niti se zanj ne uporablja.

(26)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (9); Irska zato ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča niti se zanjo ne uporablja.

(27)

V skladu s podrobnostmi, o katerih odloča upravni odbor za vsak primer posebej, mora Agencija olajšati organizacijo operativnih dejanj, pri katerih lahko države članice koristijo strokovno znanje in izkušnje ter objekte in naprave, ki bi jih Irska in Združeno kraljestvo bila pripravljena ponuditi. V ta namen je treba predstavnike Irske in Združenega kraljestva povabiti, da se udeležijo vseh zasedanj upravnega odbora; tako imajo možnost, da v celoti sodelujejo pri razpravah za pripravo takšnih operativnih dejanj.

(28)

Med Kraljevino Španijo in Združenim kraljestvom obstaja spor o določitvi mej Gibraltarja.

(29)

Začasna odložitev uporabe te uredbe za meje Gibraltarja ne pomeni spremembe v stališčih zadevnih držav –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET

Člen 1

Ustanovitev Agencije

1.   Zaradi izboljšanja celovitega upravljanja zunanjih meja držav članic Evropske unije se ustanovi Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah („Agencija“).

2.   Ob upoštevanju dejstva, da so za kontrolo in nadzor zunanjih meja odgovorne države članice, Agencija poskrbi za lažje in učinkovitejše izvajanje že obstoječih in bodočih ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja z zagotavljanjem usklajevanja dejavnosti držav članic pri izvajanju teh ukrepov in s tem prispeva k učinkoviti, visoki in enotni ravni kontrole ljudi in nadzora zunanjih meja držav članic Evropske unije.

3.   Agencija zagotovi Komisiji in državam članicam tudi potrebno tehnično podporo ter strokovno znanje in izkušnje na področju upravljanja zunanjih meja ter spodbuja solidarnost med državami članicami.

4.   V tej uredbi pomenijo zunanje meje držav članic kopenske in morske meje držav članic ter njihova letališča in morska pristanišča, za katere se uporabljajo določbe prava Skupnosti o prehodu zunanjih meja s strani oseb.

POGLAVJE II

NALOGE

Člen 2

Glavne naloge

1.   Agencija opravlja naslednje naloge:

(a)

usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja;

(b)

državam članicam pomaga pri usposabljanju nacionalne mejne straže, vključno s postavitvijo skupnih standardov usposabljanja;

(c)

izvaja analize tveganja;

(d)

upošteva razvoj na področju raziskav, ki so pomembne za kontrolo in nadzor zunanjih meja;

(e)

državam članicam nudi podporo v okoliščinah, ki zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah;

(f)

državam članicam zagotovi pomoč, potrebno pri organizaciji skupnih operacij vrnitve.

2.   Brez poseganja v pristojnosti Agencije lahko države članice na operativni ravni še naprej sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami na zunanjih mejah, v kolikor takšno sodelovanje dopolnjuje dejavnost Agencije.

Države članice se vzdržijo vsakršne dejavnosti, ki bi lahko ogrožala delovanje Agencije ali izpolnitev njenih ciljev.

Agenciji poročajo o teh operativnih zadevah na zunanjih mejah, ki se odvijajo izven njenega okvira.

Člen 3

Skupne operacije in poskusni projekti na zunanjih mejah

1.   Agencija oceni, odobri in uskladi predloge za skupne operacije in poskusne projekte držav članic.

Agencija lahko sama in v soglasju z zadevno(-imi) državo(-ami) članico(-ami) sproži pobude za skupne operacije in poskusne projekte v sodelovanju z državami članicami.

Lahko se tudi odloči dati na razpolago svojo tehnično opremo državam članicam, ki se udeležijo skupnih operacij ali poskusnih projektov.

2.   Agencija lahko za praktično organizacijo skupnih operacij in poskusnih projektov uporabi svoje specializirane podružnice iz člena 16.

3.   Agencija oceni izide skupnih operacij in poskusnih projektov ter sestavi izčrpno primerjalno analizo teh izidov z namenom zvišanja kakovosti, skladnosti in učinkovitosti bodočih operacij in projektov; analizo vključi v svoje splošno poročilo iz člena 20(2)(b).

4.   Agencija se lahko v skladu s finančnimi pravili, ki se zanjo uporabljajo, odloči za sofinanciranje operacij in projektov iz odstavka 1 prek nepovratnih sredstev iz lastnega proračuna.

Člen 4

Analiza tveganja

Agencija razvije in uporablja skupen in celovit model analize tveganja. Pripravi splošne in prilagojene analize tveganja, ki jih predloži Svetu in Komisiji.

Agencija pri oblikovanju skupnega osnovnega učnega načrta za usposabljanje mejne straže iz člena 5 upošteva rezultate skupnega in celovitega modela analize tveganja.

Člen 5

Usposabljanje

Agencija ustanovi in dalje oblikuje skupni osnovni učni načrt za usposabljanje mejne straže in inštruktorjem nacionalne mejne straže držav članic zagotovi usposabljanje na evropski ravni.

Poleg tega ponuja Agencija uradnikom pristojnih nacionalnih služb držav članic dodatne tečaje usposabljanja in seminarje o vprašanjih, ki se tičejo kontrole in nadzora na zunanjih mejah ter vračanja državljanov tretjih držav.

Agencija lahko v sodelovanju z državami članicami na njihovem ozemlju organizira izobraževanje in usposabljanje.

Člen 6

Upoštevanje raziskav

Agencija upošteva razvoj na področju raziskav, ki so pomembne za kontrolo in nadzor zunanjih meja, Komisiji in državam članicam pa posreduje informacije o tem.

Člen 7

Upravljanje tehnične opreme

Agencija vzpostavi in vodi centralizirano evidenco tehnične opreme za kontrolo in nadzor zunanjih meja držav članic; če posamezna država članica to zahteva, so si to opremo pripravljene začasno in prostovoljno dati na razpolago, po tem ko Agencija opravi analizo potreb in tveganja.

Člen 8

Podpora državam članicam v okoliščinah, ki zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah

1.   Brez poseganja v člen 64(2) Pogodbe lahko ena ali več držav članic v primeru soočanja z okoliščinami, ki pri izpolnjevanju njihovih obveznosti glede kontrole in nadzora zunanjih meja zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah, zaprosi pomoč Agencije. Agencija lahko organizira ustrezno tehnično in operativno pomoč za državo(-e) članico(-e), ki to zahteva(-jo).

2.   V okoliščinah iz odstavka 1 lahko Agencija:

(a)

pomaga pri vprašanjih usklajevanja med dvema ali več državami članicami z namenom reševanja težav, ki nastanejo na zunanjih mejah;

(b)

za ustrezno obdobje razporedi svoje izvedence za podporo pristojnim nacionalnim organom zadevnih(-e) držav(-e) članic(-e).

3.   Agencija lahko nabavi tehnično opremo za kontrolo in nadzor zunanjih meja, ki jo uporabijo njeni izvedenci za trajanje njihove odprave v zadevni(-h) državi(-ah) članici(-ah).

Člen 9

Sodelovanje na področju vračanja

1.   Agencija v skladu s politiko vračanja Skupnosti zagotovi pomoč, potrebno za organizacijo skupnih operacij vrnitve držav članic. Agencija lahko uporabi finančna sredstva Skupnosti, ki so na voljo za področje vračanja.

2.   Agencija opredeli najboljšo prakso za pridobitev potnih listin in odstranitev državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic.

Člen 10

Izvrševanje izvršilnih pooblastil

Osebje Agencije in izvedenci držav članic, ki delujejo na ozemlju druge države članice, se pri izvrševanju svojih izvršilnih pooblastil podrejajo nacionalni zakonodaji navedene države članice.

Člen 11

Sistem izmenjave informacij

Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami.

Člen 12

Sodelovanje z Irsko in Združenim kraljestvom

1.   Agencija olajša operativno sodelovanje držav članic z Irsko in Združenim kraljestvom pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog iz člena 2(1).

2.   Podpora, ki jo nudi Agencija v skladu s členom 2(1)(f), vključuje organizacijo skupnih operacij vrnitve držav članic, ki se jih udeležuje tudi Irska ali Združeno kraljestvo oziroma obe državi.

3.   Uporaba te uredbe za meje Gibraltarja se začasno odloži do datuma, ko bo dosežen sporazum o področju uporabe ukrepov, ki zadevajo prehod oseb prek zunanjih meja držav članic.

Člen 13

Sodelovanje z Europolom in mednarodnimi organizacijami

Agencija lahko sodeluje z Europolom in mednarodnimi organizacijami, ki so pristojne za vprašanja, zajeta v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi telesi v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe in določbami o pristojnostih teh teles.

Člen 14

Olajšanje operativnega sodelovanja s tretjimi državami in s odelovanja s pristojnimi organi tretjih držav

Agencija v okviru politike zunanjih odnosov Evropske unije pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami.

Agencija lahko sodeluje z organi tretjih držav, ki so pristojni za vprašanja, zajeta v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi organi v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe.

POGLAVJE III

STRUKTURA

Člen 15

Pravni status in sedež

Agencija je organ Skupnosti. Je pravna oseba.

Agencija ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

Je neodvisna glede tehničnih vprašanj.

Agencijo zastopa njen izvršni direktor.

Svet soglasno odloča o sedežu Agencije.

Člen 16

Specializirane podružnice

Upravni odbor Agencije oceni potrebo po specializiranih podružnicah in njihovi ustanovitvi v državah članicah na podlagi privolitve slednjih in upoštevajoč dejstvo, da imajo prednost že ustanovljeni operativni centri in centri za usposabljanje, specializirani za različne vidike kontrole in nadzora kopenske, zračne oziroma morske meje.

Specializirane podružnice Agencije razvijejo najboljšo prakso, kar zadeva posebne vrste zunanjih meja, za katere so odgovorne. Agencija zagotovi usklajenost in enotnost najboljše prakse.

Vsaka specializirana podružnica predloži izvršnemu direktorju Agencije podrobno letno poročilo o svojih dejavnostih in posreduje vsakršne vrste informacij, ki zadevajo usklajevanje operativnega sodelovanja.

Člen 17

Osebje

1.   Za osebje Agencije se uporabljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti zaradi uporabe teh predpisov in pogojev za zaposlitev.

2.   Agencija v zvezi s svojim osebjem izvaja pooblastila, ki jih kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev dodeljujejo organom za imenovanje.

3.   Osebje Agencije sestavlja zadostno število uradnikov in nacionalnih izvedencev s področja kontrole in nadzora zunanjih meja, ki jih države članice dodelijo za opravljanje vodstvenih dolžnosti. Ostalo osebje sestavljajo zaposleni, ki jih Agencija pridobi glede na potrebe za opravljanje svojih nalog.

Člen 18

Privilegiji in imunitete

Za agencijo se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 19

Odgovornost

1.   Za pogodbeno odgovornost Agencije velja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

2.   Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule v pogodbah, ki jih sklene agencija.

3.   V primeru nepogodbene odgovornosti Agencija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, poravna kakršno koli škodo, ki so jo povzročile njene službe ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.

4.   V odškodninskih sporih iz odstavka 3 je pristojno Sodišče.

5.   Za osebno odgovornost uslužbencev do Agencije se uporabljajo določbe kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

Člen 20

Pooblastila upravnega odbora

1.   Agencija ima upravni odbor.

2.   Upravni odbor:

(a)

imenuje izvršnega direktorja na predlog Komisije v skladu s členom 26;

(b)

vsako leto pred 31. marcem sprejme splošno poročilo Agencije za preteklo leto in ga do 15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Računskemu sodišču. Poročilo se objavi;

(c)

vsako leto pred 30. septembrom in po prejemu mnenja Komisije sprejme s tričetrtinsko večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja, delovni program Agencije za naslednje leto in ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji; ta program sprejme v skladu z letnim proračunskim postopkom Skupnosti in zakonodajnim programom Skupnosti za področja, ki se nanašajo na upravljanje zunanjih meja;

(d)

določi postopke za sprejemanje odločitev izvršnega direktorja glede operativnih nalog Agencije;

(e)

opravlja svoje naloge v zvezi s proračunom Agencije v skladu s členi 28, 29(5), (9) in (11), 30(5) ter 32;

(f)

izvršuje disciplinsko oblast nad izvršnim direktorjem in, v dogovoru z izvršnim direktorjem, nad namestnikom direktorja;

(g)

sprejme svoj poslovnik;

(h)

določa organizacijsko strukturo Agencije in sprejme kadrovsko politiko Agencije.

3.   Za predloge sklepov o izvajanju določenih dejavnosti na zunanji meji katere koli države članice ali v njeni neposredni bližini se zahteva glas člana upravnega odbora, predstavnika navedene države članice, ki je za sprejetje tega predloga.

4.   Upravni odbor lahko svetuje izvršnemu direktorju pri katerem koli vprašanju, ki je tesno povezano z razvojem operativnega upravljanja zunanjih meja, vključno glede upoštevanja razvoja na področju raziskav, kakor je določeno v členu 6 te uredbe.

5.   Upravni odbor odloča na zahtevo Irske in/ali Združenega kraljestva o njunem sodelovanju pri dejavnostih Agencije.

Upravni odbor odloča za vsak primer posebej z absolutno večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja. Upravni odbor pri svojih odločitvah oceni, ali bi udeležba Irske in/ali Združenega kraljestva prispevala k izpolnitvi zadevne dejavnosti. Na podlagi te odločitve se določi finančni prispevek Irske in/ali Združenega kraljestva za dejavnost, o kateri je bila podana prošnja za udeležbo.

6.   Organu, pristojnemu za proračun, letno posreduje vse informacije, ki so pomembne za izid postopkov ocenjevanja.

7.   Upravni odbor lahko ustanovi izvršni odbor, ki njemu in izvršnemu direktorju pomaga pri pripravljanju odločitev, programov in dejavnosti, ki jih mora sprejeti upravni odbor, in ki po potrebi in zaradi nujnosti sprejema nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora.

Člen 21

Sestava upravnega odbora

1.   Brez poseganja v odstavek 3 sestavljajo upravni odbor po en predstavnik vsake države članice in dva predstavnika Komisije. V ta namen vsaka država članica imenuje člana upravnega odbora in namestnika, ki bo člana predstavljal v njegovi odsotnosti. Komisija imenuje dva člana in njuna namestnika. Mandat traja štiri leta. Lahko se enkrat podaljša.

2.   Člane odbora se imenuje na podlagi visoke ravni njihovih izkušenj in strokovnega znanja na področju operativnega sodelovanja pri upravljanju meja.

3.   Države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo pri dejavnostih Agencije. Vsaka ima v upravnem odboru svojega predstavnika in njegovega namestnika. V skladu z ustreznimi določbami njihovih pridružitvenih sporazumov se bodo pripravili ukrepi, ki bodo med drugim določali naravo, obseg in podrobna pravila za udeležbo teh držav pri delu Agencije, vključno z določbami o finančnih prispevkih in osebju.

Člen 22

Predsedovanje upravnemu odboru

1.   Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Namestnik po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti.

2.   Mandat predsednika in namestnika predsednika poteče s prenehanjem njunega članstva v upravnem odboru. Ob upoštevanju te določbe mandat predsednika ali namestnika predsednika traja dve leti. Mandat se lahko podaljša enkrat.

Člen 23

Seje

1.   Sejo upravnega odbora skliče njegov predsednik.

2.   Izvršni direktor Agencije sodeluje v razpravah.

3.   Upravni odbor ima redno sejo najmanj dvakrat letno. Poleg tega se sestane na zahtevo predsednika ali na zahtevo najmanj tretjine svojih članov.

4.   Irska in Združeno kraljestvo sta vabljena, da se udeležita zasedanj upravnega odbora.

5.   Upravni odbor lahko povabi katero koli osebo, katere mnenje utegne biti zanimivo, da se kot opazovalka udeleži njegovih zasedanj.

6.   Članom upravnega odbora lahko ob upoštevanju določb poslovnika pomagajo svetovalci ali izvedenci.

7.   Sekretariat za upravni odbor zagotovi Agencija.

Člen 24

Glasovanje

1.   Brez poseganja v člena 20(2)(c) in (5) ter 26(2) in (4) upravni odbor odloča z absolutno večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja.

2.   Vsak član ima en glas. Izvršni direktor Agencije ne glasuje. V odsotnosti člana je do glasovalne pravice upravičen njegov namestnik.

3.   Poslovnik določa podrobnejši način glasovanja, zlasti pogoje, v katerih član nastopa v imenu drugega člana, po potrebi pa tudi vse zahteve v zvezi s sklepčnostjo.

Člen 25

Naloge in pooblastila izvršnega direktorja

1.   Agencijo vodi njen izvršni direktor, ki je popolnoma samostojen pri izvajanju svojih nalog. Brez poseganja v ločene pristojnosti Komisije, upravnega odbora in izvršnega odbora izvršni direktor ne sme zahtevati ali sprejemati nobenih navodil vlade ali drugega organa.

2.   Evropski parlament ali Svet lahko izvršnega direktorja Agencije povabita, da poroča o izvajanju svojih nalog.

3.   Izvršni direktor ima naslednje naloge in pooblastila:

(a)

pripravi in izvršuje odločitve, programe in dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor Agencije v okviru omejitev, ki jih določajo ta uredba, njeni izvedbeni predpisi in katerikoli veljavni predpis;

(b)

stori vse potrebno, vključno s sprejetjem notranjih upravnih navodil in objavo obvestil, da zagotovi delovanje Agencije v skladu z določbami te uredbe;

(c)

vsako leto pripravi osnutek delovnega programa in poročilo o dejavnostih ter ju predloži upravnemu odboru;

(d)

izvršuje pooblastila v zvezi z osebjem po členu 17(2);

(e)

pripravlja ocene prihodkov in izdatkov Agencije v skladu s členom 29 in izvršuje proračun po členu 30;

(f)

prenaša svoja pooblastila na druge člane, zaposlene v Agenciji, ob upoštevanju predpisov, ki jih je treba sprejeti po postopku iz člena 20(2)(g).

4.   Izvršni direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru.

Člen 26

Imenovanje visokih uradnikov

1.   Komisija predlaga kandidate za mesto izvršnega direktorja na podlagi seznama, nastalega po objavi mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih straneh.

2.   Izvršnega direktorja Agencije imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj na področju upravljanja zunanjih meja. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja.

Izvršnega direktorja lahko razreši upravni odbor po istem postopku.

3.   Izvršnemu direktorju pomaga namestnik izvršnega direktorja. Če je izvršni direktor odsoten ali zadržan, ga nadomesti namestnik izvršnega direktorja.

4.   Namestnika izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj na področju upravljanja zunanjih meja na predlog izvršnega direktorja. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja.

Namestnika izvršnega direktorja lahko razreši upravni odbor po istem postopku.

5.   Mandata izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja trajata pet let. Upravni odbor ju lahko podaljša enkrat za obdobje največ pet let.

Člen 27

Prevodi

1.   Za Agencijo se uporabljajo določbe Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (10).

2.   Brez poseganja v odločitve, sprejete na podlagi člena 290 Pogodbe, sta splošno poročilo o dejavnostih in delovni program iz člena 20(2)(b) in (c) napisana v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

3.   Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center organov Evropske Unije.

Člen 28

Preglednost in objave

1.   Šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe Agencija pri obravnavi vlog za dostop do dokumentov, ki jih ima, uporablja Uredbo (ES) št. 1049/2001.

2.   Agencija lahko na lastno pobudo objavi sporočila s področja svojih nalog. Zlasti zagotovi, da javnosti in vsem zainteresiranim strankam poleg objav iz člena 20(2)(b) hitro daje tudi objektivne, zanesljive in razumljive informacije o svojem delu.

3.   Upravni odbor določi praktične podrobnosti za uporabo odstavkov 1 in 2.

4.   Vse pravne ali fizične osebe se lahko pisno obrnejo na Agencijo v katerem koli jeziku, navedenem v členu 314 Pogodbe. Navedene osebe imajo pravico do odgovora v istem jeziku.

5.   Na odločitve, ki jih sprejme Agencija v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, je možna pritožba pri varuhu človekovih pravic ali pred Sodiščem Evropskih skupnosti, v skladu s členom 195 ali 230 Pogodbe.

POGLAVJE IV

FINANČNE ZAHTEVE

Člen 29

Proračun

1.   Ne glede na druge vrste prihodkov sestavljajo prihodke Agencije:

pomoč Skupnosti, predvidena v splošnem proračunu Evropske Unije (del za Komisijo);

prispevek držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda;

nadomestilo za opravljene storitve;

vsakršni prostovoljni prispevki držav članic.

2.   Odhodki Agencije zajemajo kadrovske, upravne in operativne stroške ter stroške za infrastrukturo.

3.   Izvršni direktor pripravi načrt prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje finančno leto in ga skupaj z organizacijsko shemo pošlje upravnemu odboru.

4.   Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

5.   Upravni odbor vsako leto najpozneje do 31. marca sprejme predlog načrta z začasno organizacijsko shemo in okvirnim programom dela ter ga pošlje Komisiji in državam, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

6.   Komisija predloži načrt skupaj s predhodnim predlogom proračuna Evropske unije Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljevanju „organ, pristojen za proračun“).

7.   Komisija na podlagi finančnega načrta sredstva, ki so po njenem mnenju potrebna za organizacijsko shemo, ter znesek pomoči v breme splošnega proračuna, vključi v predhodni predlog splošnega proračuna Evropske unije, ki ga predloži organu, pristojnemu za proračun, v skladu s členom 272 Pogodbe.

8.   Organi, pristojni za proračun, odobrijo proračunska sredstva za subvencijo Agenciji. Organi, pristojni za proračun, potrdijo organizacijsko shemo Agencije.

9.   Upravni odbor potrdi proračun Agencije. Ta je dokončen, ko je dokončno sprejet splošni proračun Evropske unije. Po potrebi se ustrezno prilagodi.

10.   Pri vseh spremembah proračuna, vključno z organizacijsko shemo, se ravna po enakih postopkih.

11.   Upravni odbor čim prej obvesti organ, pristojen za proračun, o tem, da namerava izvesti projekt, ki ima lahko znatne finančne posledice za financiranje proračuna, predvsem o kakršnem koli projektu, ki se nanaša na premoženje, kot je najem ali nakup zgradb. O tem obvesti Komisijo in države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Če del organa, pristojnega za proračun, sporoči, da namerava podati svoje mnenje, slednje posreduje upravnemu odboru v roku šestih tednov od datuma prijave projekta.

Člen 30

Izvrševanje in nadzor proračuna

1.   Proračun Agencije izvršuje izvršni direktor.

2.   Najkasneje 1. marca po koncu vsakega proračunskega leta posreduje računovodja Agencije začasne računovodske izkaze računovodji Komisije, skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem poslovodenju za to proračunsko leto. Računovodja Komisije združi te začasne računovodske izkaze institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun ES (11), v nadaljevanju „splošna finančna uredba“.

3.   Najkasneje do 31. marca po koncu vsakega proračunskega leta posreduje finančni nadzornik Komisije začasne računovodske izkaze Agencije Računskemu sodišču, skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem poslovodenju za to proračunsko leto. Poročilo o proračunskem in finančnem poslovodenju za zadevno proračunsko leto se posreduje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.   Po prejemu ugotovitev Računskega sodišča o začasnih računovodskih izkazih Agencije v skladu s členom 129 splošne finančne uredbe izvršni direktor na lastno odgovornost oblikuje dokončne računovodske izkaze Agencije in jih predloži v mnenje upravnemu odboru.

5.   Upravni odbor poda mnenje o dokončnih računovodskih izkazih Agencije.

6.   Izvršni direktor pošlje najkasneje do 1. julija naslednjega leta Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu parlamentu in Svetu ter državam, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, dokončne računovodske izkaze skupaj z mnenjem upravnega odbora.

7.   Dokončni računovodski izkazi se objavijo.

8.   Direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove ugotovitve najkasneje do 30. septembra. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

9.   Na priporočilo Sveta Evropski parlament pred 30. aprilom tistega leta, ko je bila dana razrešnica +2, da razrešnico izvršnemu direktorju Agencije glede izvrševanja proračuna za leto, ko je bila dana razrešnica.

Člen 31

Boj proti goljufijam

1.   V boju proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim se uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 1073/1999 brez omejitev.

2.   Agencija pristopi k Med-institucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 in brez odlašanja izda ustrezne predpise, ki se uporabljajo za vse zaposlene v Agenciji.

3.   Odločitve o financiranju ter iz njih izhajajoči sporazumi in instrumenti za njihovo izvajanje izrecno določajo, da lahko Računsko sodišče in OLAF po potrebi na kraju samem izvajata nadzor nad prejemniki sredstev Agencije in zastopniki, ki so odgovorni za njihovo dodelitev.

Člen 32

Finančna določba

Po posvetovanju s Komisijo upravni odbor sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za Agencijo. Odstopanje od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 (12) o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 splošne finančne uredbe je mogoče le, če to terjajo posebnosti delovanja Agencije in s predhodnim soglasjem Komisije.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 33

Ocena

1.   V treh letih po začetku izvajanja nalog Agencije in nato vsako peto leto upravni odbor naroči neodvisno zunanjo oceno izvajanja te uredbe.

2.   Pri ocenjevanju se preveri učinkovitost Agencije pri izpolnjevanju njenih nalog. Oceni se tudi vpliv Agencije in njen način dela. Pri oceni se upoštevajo stališča vseh interesnih skupin na evropski, pa tudi nacionalni ravni.

3.   Upravni odbor prejme rezultate ocenjevanja in predloži priporočila v zvezi s spremembami te uredbe, Agencije in njenega načina dela Komisiji, ki jih skupaj z lastnim mnenjem in ustreznimi predlogi pošlje Svetu. Po potrebi vključi delovni načrt s časovnim razporedom. Rezultati in priporočila z ocenjevanja se objavijo.

Člen 34

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Agencija začne izvajati svoje naloge 1. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Luxembourgu, 26. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

R. VERDONK


(1)  Mnenje z dne 9. marca 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 108, 30.4.2004, str. 97.

(3)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

(4)  UL L 136, 31.5.1999, str. 15.

(5)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(7)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(8)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(9)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(10)  UL 17, 6.10.1958, str. 385. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena s Pogodbo o pristopu iz leta 2003.

(11)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.