13.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/1


UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 1934/2004

z dne 27. oktobra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1726/2000 o razvojnem sodelovanju z Južno Afriko

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 179 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1726/2000 z dne 29. junija 2000 o razvojnem sodelovanju z Južno Afriko (2) Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 31. oktobra 2003 predložiti vmesni pregled. Na podlagi tega vmesnega pregleda so bile predlagane nekatere spremembe Uredbe (ES) št. 1726/2000.

(2)

Vmesni pregled vključuje pobude in predloge za izboljšanje izvajanja razvojnega sodelovanja z Južno Afriko, od katerih so bili nekateri že vključeni v dokument državne strategije za leto 2002 in upoštevani v indikativnem programu 2003-2005. Ti se med drugim nanašajo na upoštevanje vprašanja spolov na vseh ravneh projektnega cikla od načrtovanja do izvedbe, racionalizacijo upravnih postopkov, izboljšanje meril za ocenjevanje načrtovanja projektov in programov ter pojasnitev pogojev za dodeljevanje finančnih prispevkov iz Evropskega programa za obnovo in razvoj Južne Afrike (EPRD) regionalnim programom.

(3)

V skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (3) je možno, da se Južnoafriški republiki zagotovi financiranje z neposredno proračunsko podporo. Uredba (ES) št. 1726/2000 pa se lahko razlaga tudi tako, da izključuje nenamensko proračunsko podporo. Poleg tega Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4), vsebuje v naslovu IV drugega dela posebne določbe za „zunanje ukrepe“. Zato je primerno, da se Uredba (ES) št. 1726/2000 uskladi z Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002 in Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5).

(4)

Zaradi izvajanja EPRD in predvsem večletnega indikativnega programa 2000-2002 je treba prilagoditi Uredbo (ES) št. 1726/2000, zlasti v zvezi s sprejetjem sektorskih programov, financiranjem s proračunsko podporo ter skupnim financiranjem projektov in programov na področju regionalnega sodelovanja in integracije.

(5)

Uredba (ES) št. 1726/2000 je začela veljati leta 2000 in preneha veljati 31. decembra 2006. Vendar je v členu 6(1) predvideno izvajanje triletnega indikativnega načrtovanja. Da bi programi ustrezali obdobju veljavnosti Uredbe, je treba predvideti tudi štiriletne indikativne programe.

(6)

Sporazum o partnerstvu med člani afriške, karibske in pacifiške skupine držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (6), katerega podpisnica je Južna Afrika, je bil podpisan v Cotonouju 23. junija 2000. V Protokolu 3 tega sporazuma je določen status s pridržki, ki ga ima Južna Afrika v okviru tega sporazuma.

(7)

S Sklepom Sveta 1999/753/ES (7) je bila odobrena začasna uporaba Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Južnoafriško republiko. V Prilogi X tega sporazuma je določeno, da bo Skupnost zagotovila pomoč za prestrukturiranje južnoafriškega sektorja vin in alkoholnih pijač ter za trženje in distribucijo južnoafriških vin in alkoholnih pijač. Ustrezna sporazuma o trgovini z vinom in alkoholnimi pijačami sta bila odobrena s Sklepom Sveta 2002/51/ES (8) oziroma Sklepom Sveta 2002/52/ES (9). Zato je treba povečati referenčno finančno vsoto, predvideno v Uredbi (ES) št. 1726/2000.

(8)

Odbor Evropskega razvojnega sklada je v praksi v okviru Uredbe (ES) št. 1726/2000 deloval kot „Odbor za Južno Afriko“. Primerno je, da se ta odbor ustanovi uradno.

(9)

V skladu s členom 8(5) Uredbe (ES) št. 1726/2000 se mora Komisija z Odborom posvetovati o finančnih odločitvah, ki jih namerava sprejeti v zvezi s projekti in programi, katerih vrednost presega 5 milijonov EUR. Zaradi dobrega finančnega poslovodenja in racionalizacije postopkov je ta prag priporočljivo povišati na 8 milijonov EUR.

(10)

Uredbo (ES) št. 1726/2000 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1726/2000 se spremeni:

1.

Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Programi so usmerjeni na boj proti revščini, upoštevajo potrebe skupnosti, ki so bile v preteklosti v neugodnem položaju, ter vključujejo okoljske dejavnike razvoja in upoštevajo enakost spolov, zlasti večje sodelovanje žensk na vseh ravneh politike, načrtovanja in izvajanja. Pri vseh teh programih se posebna pozornost posveti krepitvi institucionalne usposobljenosti.“

2.

V členu 2(2) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Razvojno sodelovanje, izvedeno po tej uredbi, se osredotoči predvsem na področja sodelovanja iz člena 8 Protokola 3 o Južni Afriki k Sporazumu iz Cotonouja, zlasti na:“

3.

Člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Financiranje Skupnosti lahko krije:“

(ii)

v prvem pododstavku se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

vladne proračunske izdatke za podporo reformam in izvajanju politik v prioritetnih sektorjih, opredeljenih v političnem dialogu, ob uporabi najustreznejših instrumentov, vključno s proračunsko podporo in drugimi posebnimi oblikami proračunske pomoči;“

(iii)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Del finančnih sredstev se lahko posreduje ciljnim končnim uporabnikom (npr. novim podjetnikom) v obliki rizičnega kapitala ali drugih oblikah finančne udeležbe. Evropska investicijska banka lahko po potrebi sodeluje pri upravljanju teh sredstev. Sredstva, ki so na voljo v okviru te uredbe, se ne uporabljajo na način, ki dopušča nelojalno konkurenco.“

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„4a.   Individualni projekti in programi regionalnega sodelovanja in integracije bodo financirani iz EPRD in/ali regionalnih sredstev Evropskega razvojnega sklada (ERS).

Komisija si prizadeva za uravnoteženo financiranje iz obeh virov na ravni večletnega indikativenga programa, pri čemer regionalnemu sodelovanju in integraciji nameni indikativni odstotek EPRD, ki ustreza deležu sredstev ERS, namenjenih regionalnemu sodelovanju in integraciji v finančnem protokolu Sporazuma iz Cotonouja.“

4.

Člen 5 se črta.

5.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Načrtovanje

1.   Večletno indikativno načrtovanje se opravi v tesnem sodelovanju z vlado Južne Afrike ter ob upoštevanju rezultatov usklajevanja iz členov 4(6) in (7). Proces indikativnega načrtovanja bo v celoti spoštoval načelo, po katerem programiranje vodi prejemnik.

2.   Zaradi priprave na vsako načrtovano nalogo Komisija izdela državno strategijo v okviru okrepljenega usklajevanja z državami članicami, vključno z usklajevanjem na kraju samem, in v dialogu z vlado Južne Afrike. Ta državna strategija upošteva rezultate zadnjega celovitega vrednotenja dejavnosti, financiranih po Uredbi (ES) št. 2259/96 in po tej uredbi, ter drugih rednih vrednotenj dejavnosti. Povezana bo s problemsko naravnano analizo in bo vključevala soodvisna področja, kot so zmanjševanje revščine, enakost spolov, okolje in trajnost. Osnutek večletnega indikativnega programa se priloži državni strategiji. Izbere se omejeno število sektorjev sodelovanja na podlagi področij iz člena 2. Za te sektorje se določijo modalitete in spremljevalni ukrepi. Kolikor je mogoče, se razvijejo kazalci učinkovitosti zaradi lažje uresničitve ciljev ter vrednotenja njihovega vpliva. Državno strategijo in osnutek večletnega indikativnega programa bo pregledal geografsko opredeljeni odbor, pristojen za razvoj, iz člena 8(1), v nadaljnjem besedilu ‚odbor’. Odbor poda svoje mnenje v skladu s postopkom iz člena 8(2).

3.   Večletni indikativni program je predmet pogajanj Komisije in vlade Južne Afrike, ki ga tudi podpišeta. Končni rezultati pogajanj se pošljejo v vednost odboru. Ta na zahtevo enega ali več svojih članov razpravlja o tem dokumentu.

4.   Odbor enkrat na leto pregleda delovanje, rezultate ter nadaljnjo ustreznost državne strategije in večletnega indikativnega programa. Če vrednotenje ali razvoj dogodkov tako narekujeta, lahko odbor pozove Komisijo k pogajanjem z vlado Južne Afrike o spremembah večletnega indikativnega programa.

5.   Odbor enkrat na leto in na podlagi predstavitve Komisije razpravlja o splošnih smernicah za dejavnosti, ki jih je treba izvesti v prihajajočem letu.“

6.

Člen 7(2) se črta.

7.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisiji pomaga Odbor za Južno Afriko, v nadaljnjem besedilu ‚odbor’.“

(b)

v odstavkih 5 in 6 se znesek „5 milijonov EUR“ nadomesti z zneskom „8 milijonov EUR“.

8.

V odstavku 10(1) se znesek „885,5 milijonov EUR“ nadomesti z zneskom „900,5 milijonov EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 27. oktobra 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

A. NICOLAI


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 31. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 13. septembra 2004.

(2)  UL L 198, 4.8.2000, str. 1.

(3)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(5)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(6)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(7)  UL L 311, 4.12.1999, str. 1.

(8)  UL L 28, 30.1.2002, str. 3.

(9)  UL L 28, 30.1.2002, str. 112.