1.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/1


UREDBA SVETA (ES) št. 930/2004

z dne 1. maja 2004

o ukrepih v zvezi z začasnim odstopanjem pri sestavljanju aktov institucij Evropske unije v malteščini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 290 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28 in 41 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti (1), in Uredbe Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo (2), v nadaljevanju se za obe uredbi uporablja izraz »Uredba št. 1«,

ob upoštevanju Poslovnika Sveta in zlasti člena 14(1) Poslovnika,

ob upoštevanju zahteve malteške vlade z dne 31. marca 2004,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pristopu Malte k Evropski uniji ter v skladu s členom 1 Uredbe št. 1 je malteščina eden od uradnih jezikov in eden od delovnih jezikov institucij Unije.

(2)

Skladno s tem se uredbe in drugi dokumenti, ki se splošno uporabljajo, sestavljajo tudi v malteščini, kakor določa člen 4 Uredbe št. 1. Uradni list Evropske unije izhaja tudi v malteščini, kakor določa člen 5 iste Uredbe.

(3)

Glede na stike med malteškimi organi in institucijami Evropske unije kaže, da zaradi trenutnega stanja v zvezi z zaposlovanjem malteških jezikoslovcev in od tod izhajajočega pomanjkanja usposobljenih prevajalcev ni mogoče zagotoviti, da bodo v malteščini sestavljeni vsi akti, ki jih sprejmejo institucije.

(4)

Takšno stanje bo prevladovalo še nekaj časa, dokler se ne bodo začeli izvajati prehodni ukrepi, ki so jih v tesnem medsebojnem sodelovanju sprejeli malteški organi in institucije Evropske unije, da bi pomanjkanje usposobljenih prevajalcev odpravili. Do takrat pa takšno stanje na dejavnosti Unije ne bi smelo negativno vplivati z upočasnitvijo dela v njenih institucijah.

(5)

Člen 8 Uredbe št. 1 dopušča Svetu, da na zahtevo zadevne države članice odloča o uporabi jezikov v zvezi z državami članicami, ki imajo več kot en uradni jezik. Uradna jezika na Malti sta po malteški ustavi malteščina in angleščina in vsak zakon se sprejme tako v malteškem kot angleškem jeziku, s tem, da pri morebitnih nesoglasjih, če ni določeno drugače, prevlada malteško besedilo.

(6)

V luči zgoraj opisanega stanja in glede na zahtevo malteške vlade je primerno sprejeti odločitev, naj institucij Unije izjemoma in prehodno ne zavezuje obveznost sestavljati vse akte, vključno s sodbami Sodišča, v malteškem jeziku ali jih vanj prevajati. Primerno pa je določiti, naj bo to odstopanje le delno, tako da ne obsega uredb, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet.

(7)

Status malteščine kot uradnega jezika in delovnega jezika institucij Unije ostane nespremenjen.

(8)

Ob koncu prehodnega obdobja se vsi akti, ki do tedaj še ne bodo objavljeni v malteškem jeziku, objavijo tudi v tem jeziku —

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od Uredbe št. 1 ter za obdobje treh let s pričetkom 1. maja 2004 institucij Evropske unije ne zavezuje obveznost sestavljanja vseh aktov v malteščini ter njihove objave v tem jeziku v Uradnem listu Evropske unije.

Ta člen se ne uporablja za uredbe, ki jih skupno sprejmeta Evropski parlament in Svet.

Člen 2

Najkasneje 30 mesecev po sprejetju te uredbe Svet preveri njeno učinkovanje in določi, ali naj se njena veljavnost podaljša za dodatno obdobje enega leta.

Člen 3

Ob koncu prehodnega obdobja se vsi akti, ki do tedaj še ne bodo objavljeni v malteškem jeziku, objavijo tudi v tem jeziku.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. maja 2004

Za Svet

Predsednik

B. COWEN


(1)  UL 17, 6.10.1958, str. 385/58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena s Pristopno pogodbo iz leta 2003.

(2)  UL 17, 6.10.1958, str. 401/58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena s Pristopno pogodbo iz leta 2003.