32004R0911Uradni list L 163 , 30/04/2004 str. 0065 - 0070


Uredba Komisije (ES) št. 911/2004

z dne 29. aprila 2004

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ušesnimi znamkami, potnimi listi in registri živali na gospodarstvu

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 820/97 [1] ter zlasti člena 7(1) in člena 10 (a), (b) in (c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 2629/97 z dne 29. decembra 1997 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 glede ušesnih znamk, registrov živali na gospodarstvih in potnih listov v okviru sistema identifikacije in registracije govedi [2] je bila večkrat bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in skladnosti z zakonodajo Skupnosti bi morali biti ti predpisi zajeti v enem samem pravnem aktu. Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 2629/97 razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(2) Ušesne znamke bi morale vključevati informacije o državi članici porekla in o posamezni živali. Najustreznejša kodirana oblika takšne informacije je iz dveh črk sestavljena oznaka države skupaj z največ dvanajstimi številkami. Črtne kode bi se lahko odobrile poleg oznake države in največ dvanajstih številk.

(3) Ustrezno je upoštevati težave, na katere so opozorili pristojni organi določenih držav članic, glede identifikacijske kode govedi, in tem organom omogočiti uporabo ušesnih znamk, ki vsebujejo črkovno-številčno kodo, do konca prehodnega obdobja. Poleg tega je ustrezno upoštevati težave, na katere je opozoril pristojni organ Italije, in temu organu omogočiti uporabo največ treh dodatnih znakov pod pogojem, da dodatni znaki ne predstavljajo dela številčne kode.

(4) Da bi se izognili težavam pri trgovini z govedom znotraj Skupnosti in da bi pojasnili trenutne predpise, je treba imetnikom živali na njihovo željo in skladno z nacionalnimi določbami dovoliti vnaprejšnjo pridobitev količine ušesnih znamk, ki ustreza njihovim potrebam za obdobje največ enega leta.

(5) Primerno je določiti vsebino informacij v dvojnikih ušesnih znamk v primeru izgube ušesnih znamk.

(6) Primerno je določiti minimalna enotna pravila za oblikovanje ušesnih znamk

(7) Določbe glede vsebine ušesnih znamk bi bilo treba ponovno pregledati zaradi uvajanja računalniške podatkovne baze, določene z Uredbo (ES) št. 1760/2000.

(8) Informacije, ki so navedene v potnem listu in v registru, bi morale biti v obliki, ki omogoča sledljivost živali.

(9) Te informacije bi morale biti usklajene z informacijami, vključenimi v računalniško podatkovno bazo, predvideno z Direktivo Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti [3].

(10) Rok treh do sedmih dni, ki ga morajo določiti države članice za obvestila imetnikov o premikih, rojstvih in smrtih živali, bi moral biti vezan na datum dogodka. Vendar pa je ustrezno upoštevati težave, na katere so opozorile države članice, pri obveščanju o rojstvih v predvidenem roku, in omogočiti državam članicam določitev ustreznega roka po datumu, ko žival dobi ušesno znamko.

(11) Primerno je upoštevati težave, na katere so opozorile države članice, glede informacij, navedenih v potnih listih, ki spremljajo govedo, rojeno pred 1. januarjem 1998. Treba bi bilo upoštevati tudi težave, ki so se pojavile med pripravo na pristop Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, pri potnih listih, ki spremljajo živali, rojene pred 1. januarjem 2004.

(12) Primerno je omogočiti prostovoljnost glede vključitve določenih informacij v potnih listih, ki spremljajo govedo, rojeno pred 1. januarjem 1998, in govedo, rojeno pred 1. januarjem 2004 na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, v Litvi, na Madžarskem, na Malti, na Poljskem, v Sloveniji ali na Slovaškem. To odstopanje ne bi smelo postaviti pod vprašanje obveznost omembe teh informacij v potnih listih govedi, rojenih na ozemlju države članice, kadar tako zahtevo določajo nacionalni predpisi.

(13) Ob upoštevanju nadzornih ukrepov, povezanih s programi pomoči Skupnosti, je v potni list treba vnesti določene informacije glede premij, kot je določeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [4].

(14) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

UŠESNE ZNAMKE

Člen 1

1. Na ušesnih znamkah je navedeno ime, oznaka ali logotip pristojnega organa, ki je ušesne znamke dodelil, in znaki iz odstavka 2.

2. Znaki, ki sestavljajo identifikacijsko kodo na ušesnih znamkah, so:

(a) prvi dve mesti označujeta državo članico, na gospodarstvu katere je bila žival prvič identificirana; v ta namen se uporablja dvočrkovna oznaka države, določena v Prilogi I;

(b) znaki, ki sledijo oznaki države, so numerični in obsegajo največ 12 številk; vendar pa lahko Španija, Irska, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo obdržijo sistem črkovno-številčne kode pri 12 števkah, ki sledijo oznaki države, pri živalih, rojenih do 31. decembra 1999 v Španiji, na Irskem, v Italiji in na Portugalskem, in pri živalih, rojenih do 30. junija 2000 v Združenem kraljestvu.

3. Pristojni organ lahko kot dodatek informacijam iz odstavka 1 odobri tudi uporabo črtne kode.

4. Z odstopanjem od omejitve števila znakov, določene v odstavku 2(b), lahko pristojni organ Italije uporabi največ tri dodatne znake po zaporedju znakov, določenem v navedenem odstavku. Vendar pa ti znaki ne predstavljajo dela identifikacijske kode v odstavku 2.

5. Imetnikom živali se na željo in skladno z veljavnimi nacionalnimi predpisi dovoli vnaprejšnja pridobitev količine ušesnih znamk, ki ustreza njihovim potrebam za obdobje največ enega leta. V primeru gospodarstev, na katerih ne redijo več kot pet živali, lahko pristojni organ vnaprej zagotovi največ pet parov ušesnih znamk.

6. V primeru izgube ušesnih znamk lahko dvojniki ušesnih znamk poleg navedenih informacij in ločeno od njih, vsebujejo oznako, ki v rimskih številkah navaja številko verzije nadomestne ušesne znamke. V takem primeru se identifikacijska koda iz odstavka 2 ne spremeni. Dvojniki ušesnih znamk, ki se uporabljajo v državi članici za živali, rojene v drugi državi članici, vsebujejo vsaj isto identifikacijsko kodo ter oznako ali logotip pristojnega organa, ki jih izdaja.

Člen 2

Ušesne znamke ustrezajo naslednjim zahtevam:

(a) so iz prožne plastike;

(b) so zaščitene proti ponarejanju in jih je mogoče vse življenje živali, ki jo označujejo, brez težav prebrati;

(c) niso ponovno uporabljive;

(d) oblikovane so tako, da ostanejo pritrjene na žival, ne da bi ji to škodovalo;

(e) nosijo samo neizbrisne oznake, kot je določeno v členu 1.

Člen 3

Vzorec prve ušesne znamke izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) sestavljena je iz dveh delov - moškega dela in ženskega dela;

(b) vsak del ušesne znamke vsebuje samo informacije, določene v členu 1;

(c) dolžina vsakega dela ušesne znamke je najmanj 45 mm;

(d) širina vsakega dela ušesne znamke je najmanj 55 mm;

(e) višina znakov je najmanj 5 mm.

Člen 4

Države članice lahko za drugo ušesno znamko izberejo drugačen material in tip in lahko dodajo še druge informacije, pod pogojem, da so izpolnjene zahteve glede informacij iz člena 1(1) in (2).

Člen 5

Države članice Komisiji in druga drugi posredujejo vzorce prve in druge ušesne znamke, kot je določeno v členih 3 in 4.

POGLAVJE II

POTNI LISTI IN REGISTRI ŽIVALI NA GOSPODARSTVU

Člen 6

1. Potni list vsebuje najmanj:

(a) informacije iz prvih sedem alinej člena 14 (3) C (1) Direktive 64/432/EGS;

(b) informacije iz:

(i) druge alinee člena 14 (3) C (2) Direktive 64/432/EGS, ali

(ii) prve alinee člena 14 (3) C (2), če baza podatkov, predvidena v členu 5 Uredbe (ES) št. 1760/2000, v celoti deluje;

(c) podpis imetnika oziroma imetnikov živali, razen prevoznika; če baza podatkov v celoti deluje, tako kot določa prva alinea člena 6 (3) Uredbe (ES) št. 1760/2000, se zagotovi samo podpis zadnjega imetnika;

(d) ime organa, ki je potni list izdal;

(e) datum izdaje potnega lista.

2. Brez poseganja v poglavje I.A.1 Priloge k Direktivi Sveta 91/628/EGS o zaščiti živali med prevozom [5] se tele, ki še ni dopolnilo štirih tednov, lahko premika, če ima popek popolnoma zaceljen. V takem primeru lahko države članice dovolijo, da se tele premika z začasnim potnim listom, ki vsebuje vsaj informacije, navedene v odstavku 1, in je v obliki, ki jo odobri pristojni organ.

Začasni potni list izda prvi imetnik teleta in ga dopolni vsak naslednji imetnik, razen prevoznika. Imetnik predloži začasni potni list pristojnemu organu, preden žival dopolni štiri tedne oziroma v sedmih dneh od dogodka, če žival pogine ali jo zakoljejo, preden je dopolnila štiri tedne. Če tele ostane pri življenju, pristojni organ v štirinajstih dneh po prejemu začasnega potnega lista izda stalni potni list skladno z odstavkom 1. Stalni potni list vsebuje natančne podatke o vseh prejšnjih premikih teleta, ki so bili navedeni tudi v začasnem potnem listu.

Tele se lahko z začasnim potnim listom z enega na drugo gospodarstvo premakne največ dvakrat. V tem odstavku se premik z enega gospodarstva na drugo prek sejmišča ali zbirnega centra šteje za en premik, pod pogojem da sejmišče oziroma zbirni center na zahtevo pristojnega organa lahko zagotovita popolno poročilo o premikih, opravljenih v okviru tega sejmišča ali centra.

3. Z odstopanjem od odstavka 1(a) informacije, določene z drugo in peto alineo člena 14 (3) C (1) Direktive 64/432/EGS, niso obvezni za potne liste goveda, rojenega pred 1. januarjem 1998. Odstopanje, predvideno v tem odstavku, ne posega v dolžnost navajanja zgoraj navedenih informacij, kadar je taka zahteva določena z nacionalnimi predpisi. Države članice druga drugi in Komisiji posredujejo predpise, ki se uporabljajo glede informacij iz tega odstavka.

4. V primeru Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške se odstopanje iz odstavka 3 uporablja pri govedu, rojenem pred 1. januarjem 2004.

Člen 7

Poleg informacij iz člena 6 se za moške živali v potni list dodajo naslednje informacije o zaprošenih ali izplačanih premijah, kot je določeno v členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 1254/99:

(a) vloga ali izplačilo: prvo starostno obdobje;

(b) vloga ali izplačilo: drugo starostno obdobje.

Člen 8

Register, ki se vodi na vsakem gospodarstvu, vsebuje najmanj naslednje informacije:

(a) ažurne informacije, predvidene s prvo do četrto alineo člena 14 (3) C (1) Direktive 64/432/EGS;

(b) datum smrti živali, ki se nahajajo na gospodarstvu;

(c) v primeru živali, ki zapuščajo gospodarstvo, ime in naslov imetnika, razen prevoznika, ali identifikacijsko kodo gospodarstva, kamor se žival premika, in datum odhoda;

(d) v primeru živali, ki prihajajo na gospodarstvo, ime in naslov imetnika, razen prevoznika, ali identifikacijsko kodo gospodarstva, s katerega je bila žival pripeljana, in datum prihoda;

(e) ime in podpis predstavnika pristojnega organa, ki je register pregledal, in datum pregleda registra.

Člen 9

V primeru rojstev lahko države članice pri določanju tri- do sedemdnevnega roka za obvestilo imetnika o dogodkih v skladu s členom 7 (1) Uredbe (ES) št. 1760/2000 za začetek navedenega roka namesto datuma rojstva uporabijo datum vstavljanja ušesne znamke pod pogojem, da pri evidentiranju ne pride do tveganja zamenjave obeh datumov.

Člen 10

Države članice sporočijo Komisiji in druga drugi vzorec potnega lista in registra govedi na gospodarstvu, ki se uporabljata na njihovem ozemlju.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

1. Uredba (ES) št. 2629/97 se razveljavi.

2. Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 2629/97 se razlagajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 12

Ta uredba začne veljati prvega maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 29. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 204, 11.8.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

[2] UL L 354, 30.12.1997, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

[3] UL L 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 21/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

[4] UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

[5] UL L 340, 11.12.1991, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Oznaka na ušesni znamki za govedo se začne s črkovno oznako države porekla skladno z naslednjo tabelo:

Država porekla | Oznaka ISO |

Avstrija | AT |

Belgija | BE |

Češka | CZ |

Ciper | CY |

Danska | DK |

Estonija | EE |

Finska | FI |

Francija | FR |

Nemčija | DE |

Grčija | EL |

Madžarska | HU |

Irska | IE |

Italija | IT |

Latvija | LV |

Litva | LT |

Luksemburg | LU |

Malta | MT |

Nizozemska | NL |

Poljska | PL |

Portugalska | PT |

Slovenija | SI |

Slovaška | SK |

Španija | ES |

Švedska | SE |

Združeno kraljestvo | UK |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES) št. 2629/97 | Ta uredba |

Člen 1 | Člen 1 |

Člen 2 | Člen 2 |

Člen 3 | Člen 3 |

Člen 4 | Člen 4 |

Člen 5 | Člen 5 |

Člen 6(1), (2) in (4) | Člen 6 |

Člen 6(3) | Člen 9 |

Člen 7 | Člen 7 |

Člen 8 | Člen 8 |

Člen 9 | Člen 10 |

– | Člen 11 |

Člen 10 | Člen 12 |

Priloga | Priloga I |

– | Priloga II |

--------------------------------------------------