32004R0866Uradni list L 161 , 30/04/2004 str. 0128 - 0143


Uredba Sveta (ES) št. 866/2004

z dne 29. aprila 2004

o režimu na podlagi člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola št. 10 o Cipru k Aktu o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija [1], in zlasti člena 2 Protokola,

ob upoštevanju Protokola št. 3 o suverenih conah Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na Cipru [2] k navedenemu Aktu o pristopu in zlasti člena 6 Protokola št. 3,

ob upoštevanju predloga Komisije [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski svet je večkrat poudaril svojo močno preferenco o pristopu združenega Cipra. Na žalost obširna ureditev še ni dosežena. V skladu z odstavkom 12 sklepov Evropskega sveta v Kopenhagnu je Svet dne 26. aprila 2004 orisal svoje stališče o sedanjih razmerah na otoku.

(2) Dokler se ne doseže ureditev, se v skladu s členom 1(1) Protokola št. 10 uporaba pravnega reda EU odloži na tistih območjih Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper.

(3) Na podlagi člena 2(1) Protokola št. 10 je zaradi tega odloga treba opredeliti pogoje, pod katerimi se ustrezne določbe prava EU uporabljajo za črto med zgoraj navedenimi območji in območji, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti teh pravil je treba njihovo uporabo razširiti na mejo med območji, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in Vzhodno suvereno cono Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

(4) Ker navedena črta ni zunanja meja EU, je treba določiti posebna pravila o prehodu blaga, storitev in oseb, za kar je primarno pristojna Republika Ciper. Ker so navedena območja začasno zunaj carinskega in davčnega območja Skupnosti ter zunaj območja svobode, varnosti in pravičnosti, morajo posebna pravila zagotoviti enako raven zaščite varnosti EU v zvezi z nezakonitim priseljevanjem in ogrožanjem javnega reda ter gospodarskimi interesi glede pretoka blaga. Dokler niso na voljo zadostni podatki o zdravju živali na navedenih območjih, bo prepovedan pretok živali in proizvodov živalskega izvora.

(5) Člen 3 Protokola št. 10 jasno navaja, da odlog uporabe pravnega reda EU ne izključuje ukrepov za spodbujanje gospodarskega razvoja na zgoraj navedenih območjih. Ta uredba je namenjena spodbujanju trgovine in drugih povezav med zgoraj navedenimi območji in območji, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, ob zagotavljanju, da se ohranijo ustrezne ravni zaščite, kakor je navedeno zgoraj.

(6) Glede oseb politika Vlade Republike Ciper trenutno dovoljuje prehod črte vsem državljanom Republike, državljanom EU in državljanom tretjih držav, ki zakonito bivajo v severnem delu Cipra, ter vsem državljanom EU in državljanom tretjih držav, ki so vstopili na otok prek območij pod nadzorom Vlade.

(7) Ob upoštevanju upravičene zaskrbljenosti Vlade Republike Ciper je treba omogočiti državljanom EU, da uveljavljajo svoje pravice prostega gibanja znotraj EU, ter določiti minimalna pravila za opravljanje kontrole oseb na črti in zagotoviti učinkovit nadzor le-te zaradi boja proti nezakonitemu priseljevanju državljanov tretjih držav, kakor tudi proti vsakemu ogrožanju javnega reda in javne varnosti. Prav tako je treba določiti pogoje, pod katerimi je državljanom tretjih držav dovoljeno prečkati črto.

(8) Glede kontrole oseb ta uredba ne vpliva na določbe, opredeljene v Protokolu št. 3, in zlasti v členu 8 Protokola.

(9) Ta uredba nikakor ne vpliva na mandat Združenih narodov v varovalnem pasu.

(10) Ker lahko vsaka sprememba politike Vlade Republike Ciper glede črte povzroči težave glede skladnosti s pravili, določenimi s to uredbo, je treba o takšnih spremembah obvestiti Komisijo pred začetkom njihove veljavnosti, da se tako omogoči sprejetje ustreznih pobud za preprečevanje neskladij.

(11) Komisija mora prav tako imeti možnost spremeniti prilogi I in II k tej uredbi, da se lahko odzove na spremembe, do katerih lahko pride in ki zahtevajo takojšnje ukrepanje –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. izraz "črta" pomeni:

(a) za namen kontrole oseb, kakor je opredeljeno v členu 2, črta med območji, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in območji, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper;

(b) za namen kontrole blaga, kakor je opredeljeno v členu 4, črta med območji, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, ter območji, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, kakor tudi Vzhodno suvereno cono Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske;

2. izraz "državljan tretje države" pomeni vsaka oseba, ki ni državljan Unije v smislu člena 17(1) Pogodbe ES.

Sklicevanja v tej uredbi na območja, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, so sklicevanja na območja le znotraj Republike Ciper.

NASLOV II

PREHOD OSEB

Člen 2

Kontrola oseb

1. Republika Ciper opravlja kontrole vseh oseb, ki prečkajo črto, zaradi boja proti nezakonitemu priseljevanju državljanov tretjih držav in zaradi odkrivanja in preprečevanja groženj javnemu redu in javni varnosti. Izvajajo se tudi kontrole prevoznih sredstev in stvari v lasti oseb, ki prečkajo črto.

2. Pri vseh osebah je treba opraviti vsaj eno od teh kontrol za ugotovitev njihove istovetnosti.

3. Državljani tretjih držav smejo prečkati črto le, če:

(a) imajo dovoljenje za bivanje, ki ga je izdala Republika Ciper, ali veljavni potni dokument in, če je potrebno, veljavni vizum za Republiko Ciper; in

(b) ne ogrožajo javnega reda in javne varnosti.

4. Črta se prečka le na mejnih prehodih, ki so jih odobrili pristojni organi Republike Ciper. Seznam teh mejnih prehodov je naveden v Prilogi I.

5. Kontrole oseb na meji med Vzhodno suvereno cono in območji, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, se opravijo v skladu s členom 5(2) Protokola št. 3 k Aktu o pristopu.

Člen 3

Nadzor črte

Dejanski nadzor opravlja Republika Ciper vzdolž celotne črte na način, da odvrača ljudi od izogibanja kontrolam na mejnih prehodih iz člena 2(4).

NASLOV III

PREHOD BLAGA

Člen 4

Obravnava blaga, ki prihaja z območij, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper

1. Brez poseganja v člen 6 se lahko vnese blago na območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, pod pogojem, da je v celoti pridobljeno na območjih, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, ali je bila opravljena zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava v za to opremljenem podjetju na območjih, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper v smislu členov 23 in 24 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 [4].

2. To blago ni zavezano carini ali dajatvam z enakovrednim učinkom niti carinski deklaraciji, če ni upravičeno do izvoznih nadomestil ali intervencijskih ukrepov. Za zagotavljanje učinkovitih kontrol se beležijo količine, ki prečkajo črto.

3. Blago prečka črto le na mejnih prehodih, naštetih v Prilogi 1, in na mejnih prehodih Pergamos in Strovilia v pristojnosti Vzhodne suverene cone.

4. Za blago veljajo zahteve in opravljanje kontrol, kakor zahteva zakonodaja Skupnosti in kakor je opredeljeno v Prilogi II.

5. Blago je opremljeno z dokumentom, ki ga izda turško-ciprska gospodarska zbornica in ki ga v ta namen ustrezno potrdi Komisija v soglasju z Vlado Republike Ciper ali drug ustrezen organ, ki je pooblaščen v soglasju z Vlado Republike Ciper. Turško-ciprska gospodarska zbornica ali drug ustrezen pooblaščen organ bo vodil evidenco o vseh tako izdanih dokumentih, da se Komisiji omogoči spremljanje vrste in količine blaga, ki prečka črto, kakor tudi njegovo skladnost z določbami tega člena.

6. Potem ko blago prečka črto na območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, pristojni organi Republike Ciper preverijo verodostojnost dokumenta iz odstavka 5 in ali ta ustreza pošiljki.

7. Republika Ciper obravnava blago iz odstavka 1, kakor da ni uvoženo, v smislu člena 7(1) Direktive Sveta 77/388/EGS [5] in člena 5 Direktive Sveta 92/12/EGS [6], če je blago namenjeno za uporabo v Republiki Ciper.

8. Odstavek 7 nikakor ne vpliva na lastna sredstva Evropskih skupnosti, ki izvirajo iz DDV.

9. Gibanje živih živali in proizvodov živalskega izvora čez črto je prepovedano.

10. Pristojni organi Vzhodne suverene cone lahko še naprej tradicionalno oskrbujejo turško-ciprsko prebivalstvo v vasi Pyla z blagom, ki prihaja z območij, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper. Strogo morajo nadzorovati količine in vrsto blaga glede na njegov namembni kraj.

11. Blago, ki izpolnjuje pogoje iz odstavkov od 1 do 10, ima status blaga Skupnosti v smislu člena 4(7) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

12. Ta člen se začne uporabljati takoj s 1. majem 2004 za blago, ki je v celoti pridobljeno na območjih, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper in ki je v skladu s Prilogo II. Glede ostalega blaga veljajo za popolno izvajanje tega člena posebna pravila, ki v celoti upoštevajo posebne razmere na otoku Ciper, na podlagi sklepa Komisije, ki ga je treba sprejeti čimprej in najkasneje v roku dveh mesecev po sprejetju te uredbe. V ta namen Komisiji pomaga odbor, uporabljata pa se člena 3 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES [7].

Člen 5

Blago, poslano na območja, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper

1. Za blago, ki sme prečkati črto, ne veljajo izvozne formalnosti. Vendar se na zahtevo pristojnih organov Republike Ciper predloži potrebna ustrezna dokumentacija, ob popolnem upoštevanju ciprske notranje zakonodaje.

2. Pri prečkanju črte se za kmetijske proizvode in predelane kmetijske proizvode ne plača nobeno izvozno nadomestilo.

3. Dobava blaga ni izvzeta na podlagi člena 15(1) in (2) Direktive 77/388/EGS.

4. Prepovedan je pretok blaga, katerega odstranitev ali izvoz s carinskega območja Skupnosti je prepovedan ali se zanj po zakonodaji Skupnosti zahtevajo dovoljenja, veljajo omejitve, carine ali druge dajatve pri izvozu.

Člen 6

Infrastruktura, namenjena osebam, ki prečkajo črto

Direktiva Sveta 69/169/EGS [8] se ne uporablja, vendar je blago, vsebovano v osebni prtljagi oseb, ki prečkajo črto, vključno z največ 20 cigaretami in 1/4 litra žgane pijače, oproščeno prometnega davka in trošarine, če ni komercialnega značaja in če njegova skupna vrednost ne presega 30 EUR na osebo. Oprostitev prometnega davka in trošarin za tobačne izdelke in alkoholne pijače ne velja za osebe, stare manj kakor 17 let, ki prečkajo črto.

NASLOV IV

STORITVE

Člen 7

Obdavčevanje

Če storitve prek črte opravijo ali prejmejo osebe s sedežem ali s stalnim prebivališčem ali z običajnim prebivališčem na območjih Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, te storitve štejejo za namene DDV, kakor da so jih opravile ali prejele osebe s sedežem ali s stalnim prebivališčem ali z običajnim prebivališčem na območjih Republike Ciper, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper.

NASLOV V

KONČNE DOLOČBE

Člen 8

Izvajanje

Pristojni organi Republike Ciper in pristojni organi Vzhodne suverene cone na Cipru sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje popolne skladnosti z določbami te uredbe in za preprečevanje njihove zlorabe.

Člen 9

Prilagoditev prilog

Komisija lahko po dogovoru z Vlado Cipra spremeni prilogi k tej uredbi. Komisija se pred spreminjanjem prilog posvetuje s turško-ciprsko gospodarsko zbornico ali z drugim organom, ki ga ustrezno pooblasti Vlada republike Ciper, kakor je navedeno v členu 4(5), kakor tudi z Združenim kraljestvom, če gre za suvereni coni. Pri spreminjanju Priloge II Komisija upošteva primeren postopek iz ustrezne zakonodaje Skupnosti glede zadev, ki se spreminjajo.

Člen 10

Sprememba politike

Vsaka sprememba politike Vlade Republike Ciper o prehodih oseb ali blaga začne veljati le takrat, ko je o predlaganih spremembah obveščena Komisija in ko ta ni nasprotovala tem predlogom v roku enega meseca. Če je ustrezno in po posvetovanju z Združenim kraljestvom, če gre za suvereni coni, lahko Komisija predlaga spremembe te uredbe, da se zagotovi skladnost nacionalnih predpisov in predpisov EU, ki se uporabljajo za črto.

Člen 11

Pregled in spremljanje uredbe

1. Brez poseganja v člen 4(12) začne Komisija najkasneje leto dni po datumu začetka veljavnosti te uredbe letno poročati Svetu o izvajanju uredbe in o razmerah, ki izvirajo iz njene uporabe, temu poročilu pa po potrebi priloži primerne predloge sprememb.

2. Komisija preuči zlasti uporabo člena 4 te uredbe in oblike trgovine med območji, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in območji, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, vključno s količino in vrednostjo trgovine in trženih izdelkov.

3. Vsaka država članica lahko zaprosi Svet, da pozove Komisijo, naj preuči vse zadeve, ki vzbujajo zaskrbljenost in ki izhajajo iz uporabe te uredbe, ter o njih poroča Svetu v časovno določenem roku.

4. V nujnem primeru, ki vzbuja tveganje za zdravje ljudi ali živali ali rastlin, se uporabijo ustrezni postopki, določeni v zakonodaji EU, ki je navedena v Prilogi II. V drugih nujnih primerih ali če pride do nepravilnosti ali izjemnih okoliščin, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, lahko Komisija po posvetovanju z Vlado Republike Ciper takoj uporabi ukrepe, ki so nujno potrebni za ureditev razmer. Sprejeti ukrepi se posredujejo Svetu v roku 10 delovnih dni. Svet lahko s kvalificirano večino spreminja, dopolnjuje ali ukinja ukrepe, ki jih je sprejela Komisija, v roku 21 delovnih dni od prejetega obvestila Komisije.

5. Vsaka država članica lahko pozove Komisijo, naj predloži ustreznemu stalnemu ali upravljalnemu odboru podatke o količini, vrednosti in izdelkih, ki prečkajo črto, če ji da mesec dni časa za svojo prošnjo.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan pristopa Cipra k Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL L 236, 23.9.2003, str. 955.

[2] UL L 236, 23.9.2003, str. 940.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

[4] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

[5] UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/15/ES (UL L 52, 21.2.2004, str. 61).

[6] UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[8] UL L 133, 4.6.1969, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/47/ES (UL L 193, 29.7.2000, str. 73).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam prehodov iz člena 2(4)

- Ledra Palace

- Agios Dhometios

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Zahteve in kontrole iz člena 4(4)

- Veterinarske, fitosanitarne zahteve in zahteve o varnosti živil ter kontrole, kakor so opredeljene z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 37 (prej člen 43) in/ali člena 152(4)(b) Pogodbe ES. Ustrezno pooblaščeni strokovnjaki zlasti opravijo fitosanitarne preglede ustreznih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, da preverijo, če so izpolnjene določbe fitosanitarne zakonodaje EU (Direktiva Sveta 2000/29/ES [1]), preden ti prečkajo črto na območja, ki so pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/31/ES (UL L 85, 23.3.2004, str. 18).

--------------------------------------------------