32004R0807Uradni list L 143 , 30/04/2004 str. 0046 - 0048


Uredba (ES) št. 807/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 21. aprila 2004

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2236/95 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih omrežij

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega odstavka člena 156 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupina na visoki ravni za vseevropsko prometno omrežje, ki ji predseduje gospod Karel Van Miert, je izrazila zaskrbljenost, da zamude pri čezmejnih odsekih prednostnih projektov za vseevropsko omrežje (TEN) neugodno vplivajo na donosnost naložb držav članic na nacionalnih odsekih in jih tako prikrajšajo za prednosti ekonomije obsega, ter priporočila diferenciacijo stopnje financiranja Skupnosti, ob upoštevanju koristi, ki jo imajo druge države, zlasti sosednje, s poudarkom, da bi taka modulacija morala v prvi vrsti koristiti čezmejnim projektom za prevozne storitve na dolge razdalje. Poleg tega bi morala stopnja financiranja Skupnosti postati odvisna od tega, v kolikšnem obsegu ekonomske ugodnosti projekta presegajo njegovo finančno donosnost.

(2) V ta namen je Skupina na visoki ravni priporočila višjo stopnjo pomoči Skupnosti, da se pospeši izvedbo čezmejnih povezav prednostnih projektov, in dodala, da bi bili učinki takšnega ukrepa na proračun omejeni. To je treba izvesti ob upoštevanju potrebe, da se pri ključnih projektih osredotoči na TEN vire in obenem prizna potrebo po nenehni finančni podpori za neprednostne projekte.

(3) Treba je dati možnost, da se obveznosti proračuna izpolnjujejo z letnimi obroki, pri čemer morajo te obveznosti temeljiti na globalni in večletni pravni obveznosti.

(4) Začasno povečanje stopnje pomoči Skupnosti lahko spodbudi akterje, da pospešijo izvajanje in učinkovitost prednostnih projektov, ki so vključeni v to uredbo.

(5) Ustanovitev javnih-zasebnih partnerskih podjetij (ali drugih oblik sodelovanja med javnimi in zasebnimi sektorji) zahteva trdno finančno obveznost institucionalnih vlagateljev, ki je dovolj prepričljiva za zbiranje zasebnega kapitala. Dodelitev finančne pomoči Skupnosti na večletni podlagi bi odpravilo negotovosti, ki ovirajo razvoj projekta. Zato je treba sprejeti ukrepe za dodelitev finančne podpore projektom, ki so izbrani na podlagi večletne pravne obveznosti.

(6) Čezmejne povezave med energetskimi omrežji so pomembne za zagotovitev tekočega delovanja notranjega trga, varnosti oskrbe in optimalne uporabe energetske infrastrukture. Prednostni projekti na energetskih omrežjih, ki so potrebni zaradi evropskega gospodarstva vendar poslovno niso dobičkonosni in ki ne izkrivljajo konkurence med podjetji, bi morali biti prav tako upravičeni do večje finančne pomoči. Ta pomoč je za prednostne projekte na energetskih omrežjih.

(7) Uredbo Sveta (ES) št. 2236/95 [4] je treba prilagoditi tako, da se upošteva Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [5].

(8) Uredbo (ES) št. 2236/95 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2236/95 se spremeni na naslednji način:

1. Člen 5 se spremeni na naslednji način:

(a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Skupna sredstva pomoči Skupnosti na podlagi te uredbe, ne glede na obliko izbrane pomoči, ne presegajo 10 % skupne cene investicije. Vendar skupna sredstva pomoči Skupnosti lahko izjemoma znašajo 20 % skupne cene investicije v naslednjih primerih:

(a) projekti v zvezi s satelitskimi sistemi za navigacijo in določanje položaja, kakor določa člen 17 Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1692/96/ES z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja [6];

(b) prednostni projekti za energetska omrežja;

(c) oddelki projektov, aktualni za Evropo, opredeljeni v Prilogi III Odločbe št. 1692/96/ES, pod pogojem, da se projekti začnejo pred 2010, s ciljem odpraviti ozka grla in/ali dograditi manjkajoče odseke, če so taki odseki čez mejo ali prečkajo naravno pregrado, in prispevati k vključevanju notranjega trga v razširjeno Skupnost, spodbujati varnost, zagotoviti medsebojno usklajeno delovanje nacionalnih omrežij in/ali v veliki meri prispevati k zmanjšanju neskladja med načini transporta v prid načinom, ki so okolju najbolj prijazni. Ta stopnja se diferencira skladno z ugodnostmi v drugih državah, zlasti sosednjih državah članicah."

(b) doda se naslednji odstavek:

"5. Za projekte iz odstavka 3, ki so v mejah te uredbe, je pravna obveznost večletna, proračunske obveznosti pa se izpolnjujejo z letnimi obroki.";

2. Členu 13 se doda naslednji odstavek:

"4. Če 10 let po dodelitvi finančne pomoči, zadevna aktivnost ni zaključena, Komisija lahko zahteva povračilo izplačane pomoči ob dolžnem upoštevanju načela sorazmernosti in vseh pomembnih dejavnikov.";

3. Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

1. Komisija je odgovorna za izvajanje te uredbe.

2. Komisiji pomaga odbor. Evropska investicijska banka imenuje v odbor enega predstavnika, ki ne glasuje.

3. Pri sklicevanju na ta člen, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [7], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok, določen v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik."

4. Členu 18 se doda naslednji odstavek:"Dodelitev sredstev je povezana s kakovostno in količinsko stopnjo izvajanja."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 21. aprila 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

D. Roche

[1] UL C 75 E, 26.3.2002, str. 316 in UL C 151 E, 25.6.2002, str. 291.

[2] UL C 125, 27.5.2002, str. 13.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2002 (UL C 271 E, 12.11.2003, str. 163), Skupno stališče Sveta z dne 24. februarja (še neobjavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 30. marca 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 228, 23.9.1995, str. 1. Uredba, spremenjena z Uredbo (ES) št. 1655/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 197, 29.7.1999, str. 1).

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 228, 9.9.1996, str. 1. Odločba spremenjena z Odločbo št. 1346/2001/ES (UL L 185, 6.7.2001, str. 1).

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------