32004R0662Uradni list L 104 , 08/04/2004 str. 0103 - 0104


Uredba Komisije (ES) št. 662/2004

z dne 7. aprila 2004

o prehodnih ukrepih zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške v zvezi s prošnjami za uvozna dovoljenja v skladu z uredbama (ES) št. 936/97 in (ES) št. 1279/98 o upravljanju nekaterih tarifnih kvot za proizvode iz govejega in telečjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter predvsem člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška (v nadaljnjem besedilu nove države članice) bodo 1. maja 2004 po ratifikaciji Pogodbe o pristopu pristopile k Skupnosti. Tarifne kvote, odprte za proizvode iz govejega in telečjega mesa, je treba subjektom iz teh držav odpreti na dan njihovega pristopa.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za visoko kakovostno sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso in zamrznjeno bivolje meso [1] in Uredba Komisije (ES) št. 1279/98 z dne 19. junija 1998 o določitvi podrobnih pravil za vlaganje zahtevkov za tarifne kvote za goveje in telečje meso iz sklepov Sveta 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES in 2003/285/ES za Bolgarijo, Češko republiko, Slovaško, Romunijo, Republiko Poljsko in Republiko Madžarsko [2] določata posebne zahteve glede izpolnjevanja pogojev subjektov v okviru različnih uvoznih sistemov za nekatere tarifne kvote.

(3) Za izpolnjevanje pogojev za uvozne kvote morajo prosilci za dovoljenja iz novih držav članic dokazati, da so opravili minimalne aktivnosti na področju trgovine s tretjimi državami. Trgovina, ki je bila opravljena pred 1. majem 2004 s sedanjimi državami članicami Skupnosti, kot je bila sestavljena pred začetkom veljavnosti Pogodbe o pristopu iz leta 2003, se šteje za trgovino s tretjimi državami.

(4) Zaradi tega je treba sprejeti prehodne ukrepe v zvezi s pravili glede izpolnjevanja pogojev subjektov iz novih držav članic v okviru uvoznih sistemov, predvidenih v uredbah (ES) št. 936/97 in (ES) št. 1279/98.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Da bi se šteli za prosilce za uvozna dovoljenja v pomenu člena 4(a) Uredbe (ES) št. 936/97 in člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 1279/98, morajo biti prosilci iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za namene DDV v državi članici Skupnosti v sestavi, kot je na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu iz leta 2003, in morajo v času, ko predložijo prošnje pristojnemu organu zadevne države članice v zadovoljivi meri dokazati, da:

(a) so se vsaj 12 mesecev ukvarjali s trgovino z govedino in teletino z drugimi državami za namen Uredbe (ES) št. 936/97;

(b) so se vsaj enkrat v preteklih 12 mesecih ukvarjali s trgovino z govedino in teletino z drugimi državami za namen Uredbe (ES) št. 1279/98.

2. V tem členu "druge države" pomeni vse tretje države vključno z državami članicami Skupnosti, kot je bila sestavljena pred datumom začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu iz leta 2003.

Člen 2

Ta uredba začne veljati pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, na dan, ko začne veljati ta pogodba.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 649/2003 (UL L 95, 11.4.2003, str. 13).

[2] UL L 176, 20.6.1998, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1144/2003 (UL L 160, 28.6.2003, str. 44).

--------------------------------------------------