32004R0445Uradni list L 072 , 11/03/2004 str. 0060 - 0061


Uredba Komisije (ES) št. 445/2004

z dne 10. marca 2004

o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 92/118/ES glede živalskih črev, masti in topljene masti ter mesa kuncev in gojene divjadi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/42/ES [2], in zlasti člena 15 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 92/118/EGS določa pravila Skupnosti glede zahtev zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost izdelkov živalskega izvora.

(2) Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 808/2003, določa pravila Skupnosti za živalske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

(3) Direktiva 2002/33/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2002 o spremembi direktiv Sveta 90/425/EGS in 92/118/ES v zvezi z zdravstvenimi zahtevami za živalske stranske proizvode [4], je znatno spremenila Direktivo 92/118/EGS, predvsem tako, da je zmanjšala njeno področje uporabe s tem, da zajema le živalske proizvode, namenjene za prehrano ljudi, in povzročitelje bolezni.

(4) Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba področje uporabe Direktive 92/118/EGS še bolj pojasniti.

(5) Direktivo 92/118/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Direktive 92/118/EGS

1. Naslov poglavja 2 Priloge I k Direktivi 92/118/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Živalska čreva, namenjena za prehrano ljudi."

.

2. Naslov poglavja 9 Priloge I k Direktivi 92/118/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Svinjska mast in topljene maščobe, namenjene za prehrano ljudi."

.

3. Naslov poglavja 11 Priloge I k Direktivi 92/118/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Meso kuncev in gojene divjadi, namenjeno za prehrano ljudi."

.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[2] UL L 13, 18.1.2003, str. 24.

[3] UL L 273, 10.10.2002, str. 1.

[4] UL L 117, 13.5.2003, str. 1.

--------------------------------------------------