32004R0432Uradni list L 071 , 10/03/2004 str. 0003 - 0004


Uredba Komisije (ES) št. 432/2004

z dne 5. marca 2004

o osmi prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu v cestnem prometu tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu v cestnem prometu [1], kakor je bila nazadnje spremenjena Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 [2], in zlasti člen 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I B k Uredbi Sveta (ES) št. 3821/85 določa tehnične specifikacije glede konstrukcije, preizkušanja, vgradnje in kontrolnih pregledov tahografa v cestnem prometu.

(2) Zaradi posebne pozornosti, ki je posvečena splošni varnosti sistema in medsebojnemu delovanju tahografa in tahografskih kartic, je treba spremeniti določene tehnične specifikacije iz Priloge 1 B k Uredbi (ES) št. 3821/85.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 18 Uredbe (ES) št. 3821/85 -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I B k Uredbi (EGS) št. 3821/85 se spremeni:

1. V odstavku 1 Poglavja IV zahteve 172 se besede "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" nadomestijo z "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ"

2. v odstavku 5.3.9 Poglavja IV zahteve 227 se besede "namen kalibracije (prva vgradnja, vgradnja, občasni inšpekcijski pregled)" nadomestijo z "namen kalibracije (zagon, prva vgradnja, vgradnja, občasni inšpekcijski pregled)";

3. V odstavku 2.29 Dodatka 1 se zadnji dve vrstici nadomestita z:

""

aa

"

H

"

bb

"

H

Indeks za spremembe, ki se nanašajo na uporabo podatkovnih elementov, določenih za konstrukcijo, ki jo omogoča visoki bajt "00h za to različico.""

4. Na koncu odstavka 2.67 Dodatka 1 se doda naslednja opomba:"Opomba: Posodobljen seznam identifikacijskih kod proizvajalcev bo dostopen na spletni strani Evropskega organa za certificiranje."

5. V peti alinei odstavka 3.6.3 Dodatka 2 zahteve TCS_333 se formula "(Offset + Le > velikost EF)" nadomesti z "(Offset + Lc > velikost EF)";

6. V tretjem stolpcu odstavka 3.6.7 Dodatka 2 zahteve TCS_348 se vrednost "Ceh" nadomesti z "C2h";

7. V četrti vrstici osmega stolpca odstavka 2.2.2 Dodatka 7 se podatek ""8F""EA"" nadomesti z ""EA""8F"";

8. V odstavku 2.2.2.2 Dodatka 7 zahteve DDP_006 se sklic na ""8F""EA"" nadomesti z ""EA""8F"";

9. V odstavku 2.2.6.5 Dodatka 7 zahteve DDP_033 se dolžina (bajti) "(164)" nadomesti z "(167)";

10. V odstavku 8.2 Dodatka 8 zahteve CPR_075:

(a) V naslovu tabele 40 se sklic na "vrednost recordDataIdentifier # F00B" nadomesti z "vrednost recordDataIdentifier # F90B";

(b) V tretjem stolpcu tabele 40 (Delovno območje) se sklic na "−59 do 59 min" nadomesti za "−59 do + 59 min";

11. V odstavku 8.2 Dodatka 8 zahteve CPR_076 se sklic v naslovu tabele 41 "vrednost recordDataIdentifier # F022" nadomesti z "vrednost recordDataIdentifier # F922";

12. V odstavku 8.2 Dodatka 8 zahteve CPR_078 se v naslovu tabele 42 sklic na "vrednost recordDataIdentifier # F07E" nadomesti z "vrednost recordDataIdentifier # F97E";

13. V odstavku 4.2 Dodatka 10 se za besedi "kontrolna kartica" vstavi besede "in kartica podjetja";

14. V odstavku 4.2.3 Dodatka 10 se besede "Naslednje naloge" nadomestijo z "Med drugimi tudi naslednje naloge"

15. V odstavku 4.3.2 Dodatka 10 se besede "GENERAL_READ: Podatke uporabnika lahko iz TOE odčitava vsak uporabnik, razen podatkov o identifikaciji imetnika zadevne kartice, katere lahko iz kontrolnih kartic odčita le VEHICLE_UNIT." nadomestijo z: "GENERAL_READ: Podatke uporabnika lahko iz TOE odčitava vsak uporabnik, razen podatkov o identifikaciji imetnika zadevne kartice, katere lahko iz kontrolnih kartic in kartic podjetja odčita le VEHICLE_UNIT."

16. V odstavku 2.2.1 Dodatka 11 zahteve CSM_003 se besede "Javni eksponent e za izračun RSA bo različen od 2 v vseh RSA ključih" nadomestijo z "Javni eksponent e za izračun RSA je eno celo število med 3 in n-1, ki ustreza gcd[e, lcm(p-1, q-1)]=1."

17. V pododstavku 5.1 opomba 5 odstavka 3.3.1 Dodatka 11 zahteve CSM_017 drugi stolpec v drugi tabeli se besede "Kodiranje BCD" nadomestijo z "Celota";

18. V odstavku 3.3.2 Dodatka 11 zahteve CSM_018 se za besedami "skladno z ISO/IEC 9796-2" vstavijo besede "z izjemo Priloge A.4";

19. V odstavku 4 Dodatka 11 zahteve CSM_020 na levi strani drugega diagrama v desetem okencu se beseda "podpis" nadomesti s "podpis*".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5 marca 2004

Za Komisijo

Loyola De Palacio

Podpredsednica

[1] UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

[2] UL L 284, 31.10.2003, str. 1.

--------------------------------------------------