32004R0154Uradni list L 027 , 30/01/2004 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 154/2004

z dne 26. januarja 2004

o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnega prispevka skladno s Sporazumom med Evropsko ekonomsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale za obdobje od 1. julija 2003 do 30. junija 2004

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v zvezi s členom 300(2) in s prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skladno s Sporazumom med Evropsko ekonomsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale [2] se morajo pogodbenici pred potekom veljavnosti Protokola k Sporazumu pogajati, da bi sporazumno določili vsebino Protokola za naslednje obdobje in potrebne spremembe ali dodatke k Prilogi.

(2) Pogodbenici sta se odločili, da bosta obstoječi Protokol, odobren z Uredbo (ES) št. 722/2001 [3], podaljšali za eno leto s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, dokler se pogajanja o spremembah Protokola, o katerih se je treba dogovoriti, ne zaključijo.

(3) V interesu Skupnosti je, da se odobri to podaljšanje.

(4) Dodelitev možnosti ribolova državam članicam je treba potrditi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem o podaljšanju Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnega prispevka skladno s Sporazumom med Evropsko ekonomsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale za čas od 1. julija 2003 do 30. junija 2004 se odobri v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo sporazuma v obliki izmenjave pisem se priloži tej Uredbi [4].

Člen 2

Možnosti ribolova iz Protokola se dodelijo državam članicam na naslednji način:

(a) pridneni ribolov:

Španija: 600 BRT na mesec (letno povprečje);

(b) ribolov tuna:

(i) plovila za ribolov tunov s potegalko

- Francija: 18 plovil,

- Španija: 21 plovil;

(ii) plovila za ribolov s površinskim parangalom

- Španija: 15 plovil,

- Portugalska: 5 plovil;

(iii) plovila za ribolov tuna z ribiško palico

- Francija: 7 plovil,

- Španija: 5 plovil.

Če zahtevki za izdajo dovoljenja iz teh držav članic ne izčrpajo možnosti ribolova skladno s Protokolom, lahko Komisija upošteva tudi zahtevke za izdajo dovoljenja iz katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo skladno s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, obvestijo Komisijo, na način, ki je podrobno opisan v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 [5], o količinah vsakega staleža, ulovljenega v ribolovnem območju Slonokoščene obale.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2004

Za Svet

Predsednik

B. Cowen

[1] Mnenje z dne 18. decembra 2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 379, 31.12.1990, str. 3.

[3] UL L 102, 12.4.2001, str. 1.

[4] UL L 319, 4.12.2003, str. 19.

[5] UL L 73, 15.3.2001, str. 8.

--------------------------------------------------