32004R0060Uradni list L 009 , 15/01/2004 str. 0008 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 60/2004

z dne 14. januarja 2004

o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pravila za ureditev proizvodnje in trgovine na trgu sladkorja, ki jih v Uredbo Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja [1] vnaša Akt o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljnjem besedilu "Akt o pristopu"), se bodo uporabljala od 1. maja 2004, kar je dva meseca po izteku tržnega leta 2003/2004. Prehodni ukrepi so zato potrebni zaradi prehoda z veljavne proizvodne in trgovinske ureditve v Češki publiki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem (v nadaljnjem besedilu "nove države članice") na ureditev, predvideno v Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(2) Za tržno leto 2003/2004 je vsa proizvodnja sladkorja novih držav članic v skladu z nacionalno trgovinsko ureditvijo, glavne količine proizvedenega sladkorja pa bodo prodane pred 1. majem 2004. Določbe o cenah, panožnih sporazumih in ureditvi samofinanciranja, predvidene v členih 2 do 6 in 10 do 21 Uredbe (ES) št. 1260/2001, se ne smejo uporabljati pred 1. julijem 2004. Neuporaba sistema samofinanciranja in določb o ceni sladkorja, proizvedenega pred 1. julijem 2004, pomeni, da se ureditev izvoznih nadomestil, predvidena v členih 27 do 31 Uredbe (ES) št. 1260/2001, in ureditev intervencijskih in proizvodnih nadomestil, predvidena v členih 7, 8 in 9 Uredbe, ne bi smela uporabljati pred 1. julijem 2004.

(3) Proizvodnja izoglukoze je stabilna in v skladu s potrebami ter je zato treba določiti ustrezni delež osnovnih količin izoglukoze za nove države članice, proizvajalke izoglukoze, zaradi olajšave prehoda in zagotovitve ravnotežja med proizvodnjo in porabo v razširjeni Skupnosti. Za zagotovitev enake obravnave izoglukoze in sladkorja, bi se morali členi 2 do 21 in 27 do 31 Uredbe (ES) št. 1260/2001 v novih državah članicah uporabljati za izoglukozo šele od 1. julija 2004.

(4) Akt o pristopu določa, da je maksimalna potreba po dobavi sladkorja za podjetje za proizvodnjo sladkorja v Sloveniji 19585 ton. Da bi zagotovili preskrbo tega podjetja s surovim sladkorjem za rafiniranje med 1. majem in 30. junijem 2004, bi bilo treba za to obdobje določiti ustrezni delež maksimalne potrebe po dobavi.

(5) Obstaja znatno tveganje za motnjo trgov v sektorju sladkorja, če se proizvodi uvedejo v nove države članice pred njihovim pristopom zaradi špekulacijskih namenov. Treba bi bilo sprejeti določbe za lajšanje prehoda, da bi se izognili špekulacijam zaradi pristopa novih držav članic. Podobne določbe so že bile sprejete glede trgovine s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške z Uredbo (ES) št. 1972/2003 [2]. Zaradi upoštevanja posebnosti v sektorju sladkorja so potrebna posebna pravila.

(6) Poglavje 5 Priloge IV k Aktu o pristopu predvideva, da je blago, za katerega velja odložni postopek ob datumu pristopa, oproščeno carin, kadar je sproščeno v prosti promet, če so izpolnjene posebne okoliščine. V sektorju sladkorja pa obstaja velika nevarnost, da bo ta možnost uporabljena za špekulacijo. Poleg tega bi omogočala, da se izvajalci ognejo obveznosti, določeni v tej uredbi, da na njihove stroške iz trga izločijo količine odvečnega sladkorja ali izoglukoze, ki jih določijo organi novih držav članic, ali da plačajo dajatve, če ne morejo predložiti dokazil o izločitvi teh količin. Za proizvode s takim tveganjem bi morale veljati uvozne dajatve na datum sprostitve v prosti promet.

(7) V skladu z Aktom o pristopu je treba iz trga izločiti tudi količine zalog sladkorja ali izoglukoze, ki presegajo običajne količine za prenos zalog, na stroške novih držav članic. Določitev presežnih zalog bo izvedla Komisija na podlagi razvoja trgovine, proizvodnje in porabe v novih državah članicah med obdobjem od 1. maja 2000 do 30. aprila 2004. Za ta postopek bi bilo treba poleg sladkorja in izoglukoze upoštevati druge proizvode s pomembno ekvivalentno vsebnostjo sladkorja, ker so tudi lahko cilji špekulacije. Če določena presežna količina sladkorja in izoglukoze ni izločena iz trga Skupnosti najpozneje do 30. aprila 2005, bodo nove zadevne države članice finančno odgovorne za ustrezno količino. Znesek, ki se ga zaračuna novi državi članici in ki je plačljiv v proračun Skupnosti, če presežne zaloge niso izločene, bi moral biti najvišje izvozno nadomestilo, ki se uporablja med obdobjem od 1. maja 2004 do 30. aprila 2005.

(8) V interesu Skupnosti in novih držav članic je, da po možnosti preprečujejo kopičenje presežnih zalog in da so v vsakem primeru sposobne identificirati tiste izvajalce ali posameznike, ki se ukvarjajo z špekulativnimi tržnimi gibanji. Za ta namen morajo nove države članice imeti 1. maja 2004 na voljo sistem, ki jim omogoča identifikacijo odgovornih za tak razvoj dogodkov.

(9) Zaradi določanja presežnih zalog in izločitve opredeljenih presežnih zalog morajo nove države članice Komisiji priskrbeti najnovejše statistične podatke v zvezi s trgovino, proizvodnjo in porabo zadevnih proizvodov, kakor tudi dokazila o izločitvi opredeljenih presežnih zalog iz trga do navedenega roka.

(10) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK 1

PREHODNI UKREPI V ZVEZI S PRISTOPOM

Člen 1

Uporaba nekaterih določb Uredbe (ES) št. 1260/2001

Členi 2 do 21 in 27 do 31 Uredbe (ES) št. 1260/2001 se ne uporabljajo od 1. maja 2004 do 30. junija 2004 za Češko republiko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško (v nadaljnjem besedilu "nove države članice").

Člen 2

Kvote izoglukoze

Za obdobje od 1. maja 2004 do 30. junija 2004 so osnovne količine izoglukoze A in B za nove države članice naslednje:

| Osnovna količina A v tonah suhe snovi | Osnovna količina B v tonah suhe snovi |

Madžarska | 21271 | 1667 |

Poljska | 4152 | 312 |

Slovaška | 6254 | 837 |

Člen 3

Preferencialni uvoz trsnega sladkorja

Za zagotovitev potreb po rafiniranju surovega trsnega sladkorja v obdobju od 1. maja 2004 do 30. junija 2004, je Slovenija pooblaščena za izdajo dovoljenj v tem obdobju za "posebni preferencialni sladkor" v okviru 3264 ton, izraženem kot ekvivalent belega sladkorja, in pod pogoji, predvidenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 1159/2003 [3].

ODDELEK 2

PREHODNI UKREPI ZA IZOGNITEV ŠPEKULACIJAM

Člen 4

Opredelitev izrazov

Za namene tega oddelka se uporabljajo naslednje definicije:

1. "Sladkor" pomeni:

(a) sladkor iz sladkorne pese in sladkor iz sladkornega trsa v trdni obliki pod oznako KN 1701;

(b) sladkorni sirup pod oznakami KN 17026095, 17029099 in 21069059;

(c) inulinski sirup pod oznakama KN 17026080 in 17029080;

2. "izoglukoza" pomeni proizvod pod oznakami KN 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 in 21069030;

3. "Predelani proizvodi" pomeni proizvode z dodano vsebnostjo sladkorja/ekvivalentom vsebnosti sladkorja, ki presega 10 %, ki izhajajo iz predelave kmetijskih proizvodov;

4. "Fruktoza" pomeni kemično čisto fruktozo pod oznako KN 17025000.

Člen 5

Odložni postopek

1. Z odstopanjem od poglavja 5 Priloge IV k Aktu o pristopu in od členov 20 in 214 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 [4] za proizvode pod oznakami KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 in 2202, razen tistih iz člena 4(5) Uredbe Komisije (ES) št. 1972/2003, velja erga omnes stopnja uvozne dajatve, vključno s kakršno koli dodatno uvozno dajatvijo, ki se uporablja na dan sprostitve v prosti promet, če:

(a) so bili v prostem prometu pred 1. majem 2004 v Skupnosti v sestavi 30. aprila 2004 ali v novi državi članici ter;

(b) če so 1. maja 2004:

(i) v začasnem skladiščenju ali

(ii) v eni od carinskih obravnav ali postopkov iz člena 4(15)(b) in člena 4(16)(b) do (g) Uredbe (EGS) št. 2913/92 v Skupnosti, ali

(iii) v prevozu potem, ko so bile opravljene izvozne formalnosti v okviru razširjene Skupnosti.

Ta prvi pododstavek se ne uporablja za proizvode, razen rafiniranega sladkorja C iz sladkorne pese, sirupa izoglukoze C in inulinskega sirupa C pod oznakami KN 17019910, 17019990, 17023010, 17024010, 17026010, 17029030, 17026080 oziroma 17029080, izvožene iz Skupnosti petnajsterice, če uvoznik predloži dokazila, da za proizvode države izvoznice niso bila zahtevana izvozna nadomestila. Na zahtevo uvoznika izvoznik poskrbi, da pridobi overovitev pristojnega organa na izvozni deklaraciji, da za proizvode države izvoznice ni bilo zahtevano izvozno nadomestilo.

2. Z odstopanjem od poglavja 5 Priloge IV k Aktu o pristopu in od členov 20 in 214 Uredbe (EGS) št. 2913/92 za proizvode pod oznakami KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 in 2202, razen tistih iz člena 4(5) Uredbe Komisije (ES) št. 1972/2003, ki prihajajo iz tretjih držav, velja uvozna dajatev, vključno s kakršno koli dodatno uvozno dajatvijo, ki se uporablja na dan sprostitve v prosti promet, če:

(a) so 1. maja 2004 v postopku aktivnega oplemenitenja iz člena 4(16)(d) ali v postopku začasnega uvoza iz člena 4(16)(f) Uredbe (EGS) št. 2913/92 v novi državi članici;

(b) so sproščeni v prosti promet 1. maja 2004 ali po tem datumu.

Člen 6

Presežne zaloge

1. V skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 Komisija najpozneje do 31. oktobra 2004 določi za vsako novo državo članico količino sladkorja kot takega ali v obliki predelanih proizvodov, izoglukoze in fruktoze, ki presega količino, ki se šteje za običajno količino za prenos zalog 1. maja 2004 in ki jo je treba izločiti iz trga na stroške novih držav članic.

Za določitev presežne količine se zlasti upošteva razmere med letom pred pristopom glede na prejšnja leta:

(a) uvoženih in izvoženih količin sladkorja kot takega ali v obliki predelanih proizvodov, izoglukoze in fruktoze;

(b) proizvodnje, porabe in zalog sladkorja in izoglukoze;

(c) okoliščin, v katerih so bile zaloge pridobljene.

2. Nova država članica, ki jo to zadeva, zagotovi izločitev iz trga količine sladkorja ali izoglukoze, ki je enaka presežni količini iz odstavka 1, brez poseganja Skupnosti najpozneje do 30. aprila 2005:

(a) z izvozom iz Skupnosti brez nadomestila;

(b) z uporabo na področju goriv;

(c) z denaturacijo, brez pomoči, za hrano za živali v skladu z naslovi III in IV Uredbe Komisije (EGS) št. 100/72 [5].

3. Za uporabo odstavka 2 morajo za zadevne glavne izvajalce pristojni organi novih držav članic 1. maja 2004 imeti na voljo sistem za identifikacijo presežnih količin sladkorja, s katerimi se trguje, bodisi proizvedenih presežnih količin sladkorja kot takega bodisi v predelanih proizvodih, izoglukozi ali fruktozi. Ta sistem lahko zlasti temelji na sledenju uvoza, davčnem nadzoru, pregledih izvajalčevih računov in fizičnih zalog ter vsebuje ukrepe, kot so varščine za tveganje. Sistem identifikacije temelji na oceni tveganja, ki upošteva zlasti naslednja merila:

- vrsta dejavnosti zadevnih izvajalcev,

- zmogljivost skladišč,

- obseg dejavnosti.

Nova država članica uporablja ta sistem, da zadevne izvajalce prisili, da na lastne stroške izločijo iz trga količino sladkorja ali izoglukoze, enakovredno njihovi določeni individualni presežni količini. Zadevni izvajalci predložijo novi državi članici dokazilo, da so bili proizvodi izločeni iz trga najpozneje do 30. aprila 2005.

Če tako dokazilo ni predloženo, nova država članica zaračuna znesek, ki je enak zadevni količini, pomnoženi z najvišjimi uvoznimi dajatvami, ki se uporabljajo za zadevni proizvod v obdobju med 1. majem 2004 in 30. aprilom 2005, povečan za EUR 1,21/100 kg za beli sladkor ali ekvivalent suhe snovi.

Znesek iz tretjega pododstavka se pripiše nacionalnemu proračunu nove države članice.

4. Kadar je sladkor ali izoglukoza izločena v skladu z odstavkom 2(a), zadevni proizvajalci zagotovijo dokazilo o izvozu najpozneje do 31. julija 2005, tako da predložijo:

(a) izvozna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbama Komisije (ES) št. 1291/2000 [6] in (ES) št 1464/95 [7].

(b) ustrezne dokumente iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 1291/2000, potrebne za sprostitev varščine.

Zahtevek za izvozno dovoljenje iz (a) vsebuje v okencu 20 naslednji navedek: "za izvoz v skladu s členom 6(2)(a) Uredbe (ES) št. 60/2004".

Izvozno dovoljenje iz (a) vsebuje v okencu 22 naslednji navedek: "za izvoz brez nadomestila ali prelevmana … (količina, za katero je bilo to dovoljenje izdano) kg; to dovoljenje velja le v … (nova država članica, ki dovoljenje izdaja)".

Izvozno dovoljenje iz (a) velja od datuma njegove izdaje do 1. maja 2005.

Člen 7

Dokazilo novih držav članic o izločitvi

1. Najpozneje do 31. julija 2005 nove države članice predložijo Komisiji dokazilo, da je bila presežna količina iz člena 6(1) izločena iz trga v skladu s členom 6(2) in določijo za vsako metodo izločeno količino.

2. Če dokazilo o izločitvi ni predloženo v skladu z odstavkom 1 za del ali celotno presežno količino, se novi državi članici zaračuna znesek, ki je enak neizločeni količini, pomnoženi z najvišjimi izvoznimi nadomestili za beli sladkor pod oznako KN 17019910 med obdobjem od 1. maja 2004 do 30. aprila 2005. Ta znesek bo pripisan proračunu Skupnosti najpozneje do 30. novembra 2005 in bo upoštevan pri izračunu proizvodnih dajatev za tržno leto 2004/2005.

Člen 8

Nadzor

1. Nove države članice sprejmejo potrebne ukrepe za uporabo tega oddelka, zlasti pa uvedejo postopke kontrole, ki se izkažejo za potrebne za izločitev presežnih količin iz člena 6(1).

2. Nove države članice najpozneje do 31. julija 2004 sporočijo Komisiji:

(a) informacije o sistemu, uvedenem za identifikacijo presežnih količin iz prvega pododstavka člena 6(3);

(b) količine sladkorja, izoglukoze, fruktoze in predelanih proizvodov, mesečno uvožene in izvožene v obdobju od 1. maja 2000 do 30. aprila 2004, pri čemer posebej sporočijo količine za uvoz in izvoz v Skupnost v sestavi 30. aprila 2004, nove države članice in tretje države;

(c) za obdobje od 1. maja 2000 do 30. aprila 2004 količine sladkorja in izoglukoze, ki so letno proizvedene, razčlenjene po proizvodnji po kvotah oziroma zunaj kvot, in letno porabljene;

(d) za obdobje od 1. maja 2000 do 1. maja 2004 zaloge sladkorja in izoglukoze 1. maja vsako leto.

ODDELEK 3

KONČNA DOLOČBA

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. maja 2004 ob pogoju začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. januarja 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu.

[2] UL L 293, 11.11.2003, str. 3.

[3] UL L 162, 1.7.2003, str. 25.

[4] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[5] UL L 12, 15.1.1972, str. 15.

[6] UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

[7] UL L 144, 28.6.1995, str. 14.

--------------------------------------------------