32004R0048Uradni list L 007 , 13/01/2004 str. 0001 - 0006


Uredba (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 5. decembra 2003

o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003-2009

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Statistika o jeklarski industriji je temeljila na Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), ki od 23. julija 2002 ne velja več.

(2) Sprejeta je bila Uredba (ES) št. 1840/2002 [4] Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. septembra 2002, da se po izteku veljavnosti PESPJ zagotovi podaljšanje ESPJ sistema statistike o jeklu do 31. decembra 2002.

(3) Zaradi izvajanja prihodnjih politik Skupnosti o jeklarski industriji je treba nadaljevati z zbiranjem statističnih podatkov o jeklarski industriji. Na evropski ravni ni nobenega drugega statističnega sistema, ki bi lahko zadovoljeval potrebe po taki statistiki. Zato je potrebna nova uredba na podlagi Pogodbe ES o zbiranju statističnih podatkov Skupnosti o jeklarski industriji.

(4) Uredba Sveta (ES) št. 322/97 dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [5], predstavlja referenčni okvir za določbe te uredbe.

(5) Potrebno je prehodno obdobje od 2003 do 2009, da se ugotovi, ali se statistika o jeklu lahko vključi v druge statistične sisteme.

(6) Podjetja v jeklarski industriji potrebujejo informacije o naložbah in zmogljivosti iz celega sveta, da lahko ocenijo bodočo premajhno ali preveliko zmogljivost za posamezne razrede jeklenih izdelkov. Statistika Skupnosti o naložbah in zmogljivosti prispeva k globalnemu omrežju informacij o svetovni jeklarski zmogljivosti, ki je organizirana pod pokroviteljstvom OECD.

(7) Statistika o porabi energije v jeklarski industriji daje informacije ne samo o porabi energije in proizvodnji v jeklarski industriji, ampak posredno tudi o emisiji onesnaževal.

(8) Statistika o razpoložljivosti zalog odpadkov iz železa in jekla je potrebna za spremljanje uporabe te pomembne surovine za izdelavo jekla.

(9) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6].

(10) Opravljen je bil posvet s z Odborom za statistični program v skladu s členom 3 Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom [7] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Cilj te uredbe je vzpostavitev skupnega okvira za sistematično pripravo statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003-2009.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi imata izraza "statistični podatki Skupnosti" in "priprava statističnih podatkov" pomen, kot ga določa Uredba (ES) št. 322/97.

Člen 3

Področje uporabe

Ta uredba zajema podatke o jeklarski industriji, ki je opredeljena kot skupina 27.1 statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 1), oblikovane z Uredbo Sveta (EGS) št. 3037/90 [8].

Kadar dodana vrednost v stroških faktorjev podjetij v jeklarski industriji držav članic predstavlja manj kot 1 % celotne vrednosti Skupnosti, ni treba zbirati podatkov o spremenljivkah.

Člen 4

Spremenljivke

Posredovani podatki, ki so v skladu z obliko, določeno v Prilogi, se nanašajo na spremenljivke enote enovrstne dejavnosti, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti [9] in na podjetja s 50 ali več zaposlenimi.

Člen 5

Referenčno obdobje in periodika

Države članice letno zbirajo podatke, določene v Prilogi, prvič za leto 2003 in nato za vsako leto do leta 2009.

Člen 6

Posredovanje podatkov

1. Države članice Komisiji (Statističnemu uradu Evropskih skupnosti) posredujejo podatke in metapodatke o jeklarski industriji, združene po enotah iz člena 4. Posredujejo se zaupni podatki v skladu z obstoječimi določbami Skupnosti o posredovanju zaupnih podatkov.

2. Države članice posredujejo podatke in metapodatke v elektronski obliki. Prenos mora biti skladen z ustreznimi standardi za izmenjavo, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 8(2). Statistični urad Evropskih skupnosti da na voljo podrobno dokumentacijo v zvezi z odobrenimi standardi in posreduje smernice, kako te standarde izvajati v skladu z zahtevami te uredbe.

3. Države članice podatke in metapodatke posredujejo v šestih mesecih po koncu referenčnega leta. V skladu s postopkom iz člena 8(2) pa Komisija lahko to obdobje podaljša na 12 mesecev za prvo posredovanje za tiste države članice, ki imajo težave pri izvajanju te uredbe.

Člen 7

Izvedbeni ukrepi

V skladu s postopkom iz člena 8(2) se določijo naslednji ukrepi za izvajanje te uredbe:

(a) kakršna koli sprememba seznama spremenljivk, pod pogojem, da se državam članicam ne naloži znatna dodatna obremenitev;

(b) format posredovanja in prvo obdobje posredovanja podatkov.

Člen 8

Postopek

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s členom 1 Sklepa 89/382/EGS, Euratom.

2. Kadarkoli se navaja ta odstavek, veljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 9

Poročila

V petih letih po začetku veljavnosti te uredbe Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe.

Poročilo predvsem:

(a) oceni koristi pripravljene statistike za Skupnost, za države članice ter za tiste, ki posredujejo statistične informacije in uporabnike le-teh glede na njihove stroške;

(b) oceni kakovost pripravljene statistike;

(c) preveri sinergijo z ostalimi aktivnostmi Skupnosti;

(d) predlaga kakršne koli spremembe, za katere meni, da so potrebne za boljše izvajanje te uredbe.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

P. Lunardi

[1] UL C 45 E, 25.2.2003, str. 154.

[2] UL C 133, 6.6.2003, str. 88.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13. maja 2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 17. novembra 2003.

[4] UL L 279, 17.10.2002, str. 1.

[5] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[7] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

[8] UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[9] UL L 76, 30.3.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

--------------------------------------------------

PRILOGA

PODATKI IZ ČLENOV 4, 5 IN 6, KI JIH JE TREBA POSREDOVATI STATISTIČNEMU URADU EVROPSKIH SKUPNOSTI

1. Letna statistika bilance stanja odpadkov iz jekla in železove litine

(Enota: tone) |

Oznaka | Naslov |

Bilanca stanja odpadkov iz jekla in železove litine

1010 | Zaloge na prvi dan v letu |

1020 | Nastali v okviru obrata |

1030 | Prejemi (1031 + 1032 + 1033) |

1031 | —od domačih virov |

1032 | —od drugih držav članic Skupnosti |

1033 | —od tretjih držav |

1040 | Skupaj na voljo (1010 + 1020 + 1030) |

1050 | Skupna poraba… |

1051 | … od tega elektropeči |

1052 | … od tega nerjavni odpadki |

1060 | Dobave |

1070 | Zaloge na zadnji dan v letu (1040–1050–1060) |

2. Poraba goriv in energije ter bilanca stanja električne energije v jeklarski industriji

Letna statistika porabe goriv in energije, razčlenjena po vrstah obratov [1]

(Enota: tone ali giga džuli (GJ)) |

Oznaka | Naslov | Pripombe |

Poraba goriv in energije

2010 | Trdna goriva (2011 + 2012) | tone |

2011 | Koks | tone |

2012 | Druga trdna goriva | tone |

2020 | Tekoča goriva | tone |

2030 | Plin (2031 + 2032 + 2033 + 2034) | GJ |

2031 | Plavžni plin | GJ |

2032 | Koksarniški plin | GJ |

2033 | Konvertorski plin | GJ |

2034 | Drugi plin | GJ |

2040 | Zunanje dobave plavžnega plina | GJ |

2050 | Zunanje dobave konvertorskega plina | GJ |

Del B: Letna statistika bilance stanja električne energije v jeklarski industriji

(Enota: MWh) |

Oznaka | Naslov |

Bilanca stanja za električne energije v jeklarski industriji

3100 | Viri (3101 + 3102) |

3101 | Bruto proizvodnja |

3102 | Prejemi od zunaj |

3200 | Poraba (3210 + 3220 + 3230) |

3210 | Poraba v tovarni (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217) |

3211 | Oprema za sintranje in naprava za pripravo vsipa |

3212 | Plavži in elektropeči za proizvodnjo železa |

3213 | Elektrojeklarne in kontinuirno litje |

3214 | Druge talilnice in kontinuirno litje |

3215 | Valjarne |

3216 | Postaje za proizvodnjo električne energije |

3217 | Druga oprema |

3220 | Dobave drugim |

3230 | Izgube |

3. Poizvedbe o naložbah v industriji železa in jekla

(Izdatki in zmogljivost)

Del A: Letna statistika o izdatkih

(Enota: milijoni evrov) |

Oznaka | Naslov |

Investicijski izdatki v industriji železa in jekla

4010 | Koksarna |

4020 | Oprema za pripravo vsipa |

4030 | Oprema za proizvodnjo grodlja in železovih zlitin (vključno s plavži) |

4040 | Jeklarne |

4041 | … od tega elektro jeklarne |

4050 | Kontinuirno litje |

4060 | Valjarne (4061 + 4062 + 4063 + 4064) |

4061 | Ploščati izdelki |

4062 | Dolgi izdelki |

4063 | Hladne valjarne za široke trakove |

4064 | Linije za nanos površinskih prevlek |

4070 | Druga oprema |

4100 | Skupaj (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070) |

4200 | … od tega za zmanjševanje onesnaževanja |

Del B: Letna statistika o zmogljivosti

(Enota 1000 ton na leto) |

Oznaka | Naslov |

Največja možna proizvodnja v industriji železa in jekla (zmogljivost)

5010 | Koks |

5020 | Priprava vsipa |

5030 | Grodelj in železove zlitine |

5040 | Surovo jeklo |

5041 | —od tega iz elektropeči |

5042 | —od tega vlito po kontinuirnem postopku |

5050 | Izdelki, pridobljeni neposredno s toplim valjanjem (5051 + 5052) |

5051 | Ploščati izdelki |

5052 | Dolgi izdelki |

5060 | Izdelki, pridobljeni iz toplo valjanih izdelkov (brez izdelkov s površinsko prevleko) |

5061 | … od tega izdelki, pridobljeni s hladnim valjanjem |

5070 | Izdelki s površinsko prevleko |

[1] * Obrat za pripravo vsipa: ValjarnePlavži in elektropeči za izdelavo železa: Postaje za proizvodnjo električne energijeTalilnice: Drugi obrati

--------------------------------------------------