10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/25


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/111/ES

z dne 9. decembra 2004

o peti prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (1), in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES se nanašata na Prilogi A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor velja od 1. julija 2003.

(2)

ADR se posodablja vsaki dve leti. Posledično se bo 1. januarja 2005 začela uporabljati spremenjena različica, s prehodnim obdobjem do 30. junija 2005.

(3)

Zato je treba spremeniti Prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES.

(4)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga, navedenega v členu 9 Direktive 94/55/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES se spremenita:

1.

Priloga A se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Določbe Priloge A k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor se uporablja od 1. januarja 2005, pri čemer se razume, da se ‚pogodbenica‘ zamenja z ‚državo članico‘.

Besedilo sprememb različice Priloge A k ADR iz leta 2005 bo objavljeno, kakor hitro bo na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.“

2.

Priloga B se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Predpisi Priloge B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor se uporablja od 1. januarja 2005, pri čemer se razume, da se ‚pogodbenica‘ zamenja z ‚državo članico‘.

Besedilo sprememb različice Priloge B k ADR iz leta 2005 bo objavljeno kakor hitro bo na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.“

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 2005. Države članice takoj posredujejo Komisiji besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Jacques BARROT

Član Komisije


(1)  UL L 319, 12.12.1994, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/28/ES (UL L 90, 8.4.2003, str. 45).