32004L0004Uradni list L 015 , 22/01/2004 str. 0025 - 0030


Direktiva Komisije 2004/4/ES

z dne 15. januarja 2004

o spremembi Direktive 96/3/ES o odstopanju od nekaterih določb Direktive Sveta 93/43/EGS o higieni živil pri morskem prevozu neembaliranega tekočega olja in maščob

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/43/EGS z dne 14. junija 1993 o higieni živil [1] in zlasti člena 3(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je spremeniti Direktivo Komisije 96/3/ES z dne 26. januarja 1996 o odstopanju od nekaterih določb Direktive Sveta 93/43/EGS o higieni živil pri morskem prevozu neembaliranega tekočega olja in maščob [2] zaradi upoštevanja znanstvenih dosežkov.

(2) Na podlagi vrednotenj, ki jih je opravil Znanstveni odbor za prehrano, in zlasti njegovega mnenja z dne 20. septembra 1996, kakor je bilo spremenjeno 12. junija 1997 (107. plenarna seja), in dopolnjenega mnenja z dne 4. aprila 2003 o možnem tveganju za zdravje ljudi zaradi prevoza olja in maščob v ladijskih cisternah, iz snovi, ki se štejejo kot dovoljeni predhodni tovor, je treba spremeniti seznam dovoljenih predhodnih tovorov iz Priloge k Direktivi 96/3/ES.

(3) Znanstveni odbor za prehrano ni mogel opraviti zahtevanih vrednotenj za cikloheksanol, butan-2,3-diol, izobutanol in nonan, ker so bili razpoložljivi podatki neustrezni ali bi pravilna znanstvena ocena toksikoloških lastnosti potrebovala dodatno pojasnitev. Znanstveni odbor za prehrano je menil, da te snovi niso sprejemljive kot predhoden tovor in jih je zato treba odstraniti s seznama dovoljenih predhodnih tovorov.

(4) Metilni estri maščobnih kislin (lavrat, palmitat, stearat, oleat), anhidrid ocetne kisline, amonijev polifosfat, tetrametilni propilen, propilni alkohol, natrijevi silikat so bili ob upoštevanju razpoložljivih podatkov na podlagi ocene Znanstvenega odbora za prehrano dovoljeni kot predhoden tovor. Te snovi je zato treba dodati na seznam dovoljenih predhodnih tovorov.

(5) Za izodekanol, izonanol, izooctanol, montanov vosek, parafinski vosek in bela mineralna olja so bili razpoložljivi podatki neustrezni za izvedbo celotnega vrednotenja. Vendar se v skladu z mnenjem Znanstvenega odbora za prehrano te snovi lahko štejejo kot začasno dovoljen predhoden tovor ob upoštevanju majhne možnosti za njihovo genotoksičnost, ker se s postopki čiščenja cisterne lahko odstranijo in je zato pričakovati zelo nizke količine ostankov in zaradi možnosti njihovega razredčenja.

(6) Te začasno dovoljene snovi je treba v ustreznem obdobju ponovno oceniti na podlagi novih znanstvenih podatkov in po potrebi ponovno pregledati Prilogo. Podatke, potrebne za zgornje vrednotenje, morajo zagotoviti zlasti podjetniki živilske dejavnosti.

(7) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 96/3/ES se nadomesti s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

(5) Snovi: izodekanol, izonanol, izooctanol, montanov vosek, parafinski vosek in bela mineralna olja se na podlagi znanstvenih podatkov ponovno ocenijo do 31. decembra 2006, Priloga pa se po potrebi ponovno pregleda.

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. junija 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. januarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 175, 19.7.1993, str. 1.

[2] UL L 21, 27.1.1996, str. 42.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA

SEZNAM DOVOLJENIH PREDHODNIH TOVOROV

Snov | Št. CAS |

Ocetna kislina | 64-19-7 |

Anhidrid ocetne kisline (anhidrid etanojske kisline) | 108-24-7 |

Aceton (dimetilketon; 2-propanon) | 67-64-1 |

Kislinska olja in destilati maščobnih kislin – iz rastlinskih olj in maščob in/ali njihovih mešanic, živalskih maščob in olja ter maščob in olja morskih živali |

Amonijev hidroksid (amonijev hidrat; raztopina amonijaka) | 1336-21-6 |

Amonijev polifosfat | 68333-79-9 10124-31-9 |

Živalska in rastlinska olja in maščobe, olja in maščobe morskih živali in hidrogenirana olja in maščobe (razen akažujevega in surovega lojevega olja) |

Čebelji vosek (beli in rumeni) | 8006-40-4 8012-89-3 |

Benzilalkohol (le farmacevtsko in analitsko čist) | 100-51-6 |

butilacetat (n-, sek-, terc-) | 123-86-4 105-46-4 540-88-5 |

Raztopina kalcijevega klorida je dovoljena kot predhodni tovor le, kadar je tovor pred njim na tem seznamu in ni podobno omejen | 10043-52-4 |

Kalcijev lignosulfonat | 8061-52-7 |

Vosek candelilla | 8006-44-8 |

Vosek karnauba – (brazilski vosek) | 8015-86-9 |

Cikloheksan (heksametilen; heksanaften; heksahidrobenzen) | 110-82-7 |

Epoksidirano sojino olje (z minimalno 7 % – maksimalno 8 % vsebnostjo oksiranega kisika) | 8013-07-8 |

Etanol (etilni alkohol) | 64-17-5 |

Etil acetat (eter ocetne kisline, ester ocetne kisline) | 141-78-6 |

2-etilheksanol | 104-76-7 |

Maščobne kisline: |

Arahidonska kislina (eikozanojska kislina) | 506-30-9 |

Behenska kislina (dokozenojska kislina) | 112-85-6 |

Maslena kislina (n-maslena kislina, etilna ocetna kislina; propilna mravljična kislina) | 107-92-6 |

Kaprinska kislina (n-dekanojska kislina) | 334-48-5 |

Kaprojska kislina (n-heksanojska kislina) | 142-62-1 |

Kaprilna kislina (n-oktanojska kislina) | 124-07-2 |

Eruka kislina (cis-13-dokozenojska kislina) | 112-86-7 |

Heptojska kislina (n-heptanojska kislina) | 111-14-8 |

Lavrinska kislina (n-dodekanojska kislina) | 143-07-7 |

Lauroleinska kislina (dedekenoinska kislina) | 4998-71-4 |

Linoleinska kislina (9,12-oktadekadienojska kislina) | 60-33-3 |

Linolenska kislina (9,12,15-oktadekatrienojska kislina) | 463-40-1 |

Miristinska kislina (n-tetradekanojska kislina) | 544-63-8 |

Miristoleinska kislina (n-tetradekanojska kislina) | 544-64-9 |

Oleinska kislina (n-oktadekanojska kislina) | 112-80-1 |

Palmitinska kislina (n-heksadekanojska kislina) | 57-10-3 |

Palmitooleinska kislina ((Z)-heksadec-9-enojska kislina) | 373-49-9 |

Pelargonska kislina (n-nonanojska kislina) | 112-05-0 |

Ricinolna kislina ((Z)-12-hidroksi oktadek-9-enojska kislina) | 141-22-0 |

Stearinska kislina (n-oktadekanojska kislina) | 57-11-4 |

Valerenska kislina (n-pentanojska kislina, valerianska kislina) | 109-52-4 |

Maščobni alkoholi – naravni alkoholi: |

Butilni alkohol – (butan-1-ol) | 71-36-3 |

Heksan-1-ol (heksil alkohol) | 111-27-3 |

Kapril alkohol (oktan-1-ol) | 111-87-5 |

Cetil alkohol (alkohol c-16; heksadekan-1-ol; palmitil alkohol; n-primarni heksadecil alkohol) | 36653-82-4 |

Decil alkohol (dekan-1-ol) | 112-30-1 |

Heptan-1-ol (heptil alkohol) | 111-70-6 |

Lavril alkohol (dodekan-1-ol; dodecil alkohol) | 112-53-8 |

Miristil alkohol (tetradekanol) | 112-72-1 |

Nonil alkohol – (nonan-1-ol; oktil karbinol) | 143-08-8 |

Oleil alkohol ((Z)-oktadec-9-enol) | 143-28-2 |

Stearil alkohol (oktadekan-1-ol) | 112-92-5 |

Tridecil alkohol (tridekan-1-ol) | 27458-92-0 112-72-1 |

Mešanice maščobnih alkoholov: |

Lauril miristil alkohol (C12-C14) | |

Cetil stearil alkohol – (C16-C18) | |

Estri maščobnih kislin – kateri koli ester, izdelan iz kombinacije katere koli od navedenih maščobnih kislin s katerim koli od navedenih maščobnih alkoholov. Primeri so butil miristrat, oleil palmitat, cetil stearat. |

Metilni estri maščobnih kislin: |

Metillavrat | 111-82-0 |

Metilpalmitat | 112-39-0 |

Metilstearat | 112-61-8 |

Metiloleat | 112-62-9 |

Mravljična kislina (metanjska kislina; vodikova karboksilna kislina) | 64-18-6 |

Glicerin (glicerol)l | 56-81-5 |

Glikoli: |

Butandiol |

Butan-1,3-diol (1.3-butilenglikol) | 107-88-0 |

Butan-1,4-diol 1.4-butilenglikol) | 110-63-4 |

Polipropilen glikol (molekulska masa večja od 400) | 25322-69-4 |

Propilen glikol (1.2 propilen glikol; propan-1,2-diol; 1.2-dihidroksipropan; monopropilen glikol (MPG); metil glikol) | 57-55-6 |

1.3-propilen glikol (propan-1,3-diol) | 504-63-2 |

n-heptan | 142-82-5 |

n-heksan (tehnični) | 110-54-3 64742-49-0 |

Izobutil acetat | 110-19-0 |

Izodecil alkohol | 25339-17-7 |

Izononil alkohol | 27458-94-2 |

Izooktan-1-ol (izooktil alkohol) | 26952-21-6 |

Izopropan-2-ol (izopropil alkohol; IPA) | 67-63-0 |

Dipenten – surov | 138-86-3 |

Raztopina magnezijevega klorida | 7786-30-3 |

Metanol (metil alkohol) | 67-56-1 |

Metil etil keton (2-butanon) | 78-93-3 |

Metilizobutilketon (4-metilpentan-2-on) | 108-10-1 |

Metilni terciarni butilni eter (MBTE) | 1634-04-4 |

Melasa | 57-50-1 |

Vosek montan | 8002-53-7 |

Parafinski vosek | 8002-74-2 63231-60-7 |

Pentan | 109-66-0 |

Fosforna kislina (ortofosforjeva kislina) | 7664-38-2 |

Pitna voda je dovoljena kot predhodni tovor le, kadar je tovor pred njo s tega seznama in ni podobno omejen |

Kalijev hidroksid (kalijev karbonat, pepelika) je dovoljen kot predhodni tovor le, kadar je tovor pred njim na tem seznamu in ni podobno omejen | 1310-58-3 |

n-propil acetat | 109-60-4 |

Propilen tetramer | 6842-15-5 |

Propil alkohol (propan-1-ol; 1-propanol) | 71-23-8 |

Natrijev hidroksid (kavstična soda) je dovoljen kot predhodni tovor le, kadar je tovor pred njim na tem seznamu in ni podobno omejen | 1310-73-2 |

Silicijev dioksid, kemijsko pripravljen | 7631-86-9 |

Natrijev silikat (vodno steklo) | 1344-09-8 |

Sorbitol (D-sorbitol; D-glucitol) | 50-70-4 |

Žveplova kislina | 7664-93-9 |

Raztopina amonijevega nitrata sečnine (UAN) |

Vinski kamen (vinski kamen, kalijev hidrogen tartrat, surov kalijev tartrat) | 868-14-4 |

Bela mineralna olja | 8042-47-5 |

"

--------------------------------------------------