31.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 390/1


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA št. 2239/2004/ES

z dne 17. novembra 2004

o spremembi Sklepa Sveta 1999/784/ES o sodelovanju Skupnosti v Evropskem avdiovizualnem observatoriju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 157(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v Sklepu 1999/784/ES (4) sklenil, da bi morala Skupnost postati članica Evropskega avdiovizualnega observatorija (v nadaljevanju „Observatorij“), da bi podprla njegovo dejavnost. Observatorij prispeva h krepitvi konkurenčnosti avdiovizualne industrije Skupnosti z izboljšanjem prenosa informacij na industrijo, zlasti na mala in srednje velika podjetja, ter s spodbujanjem večje preglednosti trga.

(2)

Večpredstavnost in nove tehnologije bodo igrale vedno večjo vlogo v avdiovizualnem sektorju. Observatorij bi lahko še naprej igral pomembno vlogo, če bi pravočasno okrepili njegovo sposobnost slediti temu novemu razvoju.

(3)

Čeprav je prosti pretok oseb, blaga in storitev utemeljen v Pogodbi, pomanjkanje informacij o mnogih razlikah v nacionalnih ureditvah na področju davčnega in delovnega prava ovira prosti pretok avdiovizualnih izdelkov in storitev. Observatorij bi lahko nudil pozitivni prispevek z zbiranjem in zagotavljanjem strokovnega znanja in izkušenj ter sistematičnih informacij s področja davčnega in delovnega prava, avtorskega prava in prava varstva potrošnikov.

(4)

Na podlagi Resolucije Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2003 o televiziji brez meja, v kateri je opredeljena zahteva po sestavi letnega primerjalnega poročila o omogočanju dostopa digitalne televizije invalidom, bi bilo treba Observatorij pozvati, da zbere letne podatke o stopnjah televizijskih storitev, zagotovljenih za pomoč invalidom v vseh državah članicah Evropske unije ali Sveta Evrope, kot na primer podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni jezik.

(5)

Sodelovanje Skupnosti v Observatoriju se je izkazalo za učinkovito pri podpiranju njegove dejavnosti.

(6)

Ustrezno je, da se takšno sodelovanje nadaljuje v obdobju, v katerem Observatorij sprejema smernice za svojo prihodnjo dejavnost po letu 2006.

(7)

Sklep 1999/784/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SKLENILA:

Edini člen

Člen 5 Sklepa 1999/784/ES se nadomesti z:

„Člen 5

Ta sklep se uporablja do zadnjega dne zadnjega meseca sedmega leta, ki sledi letu njegovega sprejetja.“

V Bruslju, 17. novembra 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

A. NICOLAÏ


(1)  UL C 98, 23.4.2004, str. 34.

(2)  UL C 241, 28.9.2004, str. 15.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004.

(4)  UL L 307, 2.12.1999, str. 61.