16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/65


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. decembra 2004

o spremembi Odločbe 97/222/ES o določitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz mesnih izdelkov

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4563)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/857/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o težavah v zvezi z zdravstvenimi in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda, ovac in koz ter prašičev, svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav (1) in zlasti členov 3(1) in 16 v povezavi s prvo alineo člena 21a(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A (I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (2), ter zlasti člena 10(2)(a) in (3)(a) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), ter zlasti člena 8(1) in (4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 97/222/ES (4) določa seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz mesnih izdelkov.

(2)

Da bi zagotovili transparentnost in uskladitev oznak za določene režime obdelave, določene v tabelah v delih II in III Priloge k Odločbi 97/222/ES, je treba spremeniti in pojasniti nekatere opombe s sklicevanjem na izvor in poreklo svežega mesa.

(3)

V opisu regionaliziranih ozemelj v delu I Priloge k Odločbi 97/222/ES so podane zastarele navedbe zakonodaje, ki je bila razveljavljena in nadomeščena z novimi akti. Zato je treba te navedbe posodobiti. Ustrezne kode ozemelj in režimov obdelave v delu II Priloge k Odločbi 97/222/ES je prav tako treba ustrezno posodobiti.

(4)

Zato je treba ustrezno spremeniti dele I, II in IV Priloge k Odločbi 97/222/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba Komisije 97/222/ES se spremeni:

1.

Del I Priloge se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej odločbi.

2.

Del II Priloge se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej odločbi.

3.

Del IV Priloge se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 23. decembra 2004.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(2)  UL L 62, 15.3.1993, str. 49. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 445/2004 (UL L 72, 11.3.2004, str. 60).

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  UL L 89, 4.4.1997, str. 39. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/245/ES (UL L 77, 13.3.2004, str. 62).


PRILOGA I

„Opis regionaliziranih ozemelj, kot so določena za države, naštete v delih II in III

Država

Ozemlje

Opis ozemlja

Oznaka

Verzija

Argentina

AR

 

Celotno ozemlje države

AR-1

1/2004

Celotno ozemlje države razen provinc Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Province Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego

Bolgarija

BG

 

Celotno ozemlje države

BG-1

Kot je opisano v delu I Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS (1) (kakor je bila nazadnje spremenjena)

BG-2

Kot je opisano v delu I Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS (1) (kakor je bila nazadnje spremenjena)

Brazilija

BR

 

Celotno ozemlje države

BR-1

Kot je opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 94/984/ES (2) (kakor je bila nazadnje spremenjena)

Srbija in Črna gora

CS

 

Celotno ozemlje države, kot je opisano v delu I Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS (1) (kakor je bila nazadnje spremenjena)

Malezija

MY

 

Celotno ozemlje države

MY-1

95/1

Samo polotoška (zahodna) Malezija“


(1)  UL L 146, 14.6.1976, str. 15.

(2)  UL L 378, 31.12.1994, str. 11.


PRILOGA II

„DEL II

Tretje države ali deli tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz mesnih izdelkov v Evropsko skupnost

Koda ISO

Država porekla ali njen del

1.

Domače govedi

2.

Parkljasta gojena divjad (z izjemo prašičev)

Domače ovce/koze

1.

Domači prašiči

2.

Parkljasta gojena divjad – prašiči

Domači kopitarji

1.

Domača perutnina

2.

Gojena pernata divjad

Domači kunci in gojeni zajci in kunci

Parkljasta divjad (razen prašičev)

Divji prašiči

Divji kopitarji

Divji zajci in kunci

Divje ptice

Divji kopenski sesalci (z izjemo parkljarjev, kopitarjev, zajcev in kuncev)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Avstralija

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bolgarija BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bolgarija BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bolgarija BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrajn

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazilija

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brazilija BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Bocvana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belorusija

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švica

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Čile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Ljudska republika Kitajska

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Srbija in Črna gora

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grenlandija

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Hrvaška

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

Indija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islandija

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Koreja (Rep.)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mehika

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malezija MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malezija MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibija (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nova Zelandija

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paragvaj

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Romunija

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Rusija

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazi

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tajska

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunizija

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turčija

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Združene države Amerike

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Urugvaj

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Južna Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabve (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX“

XXX: Mesni izdelki, ki vsebujejo meso teh vrst živali, niso odobreni.


(1)  Glej del III te priloge v zvezi z minimalnimi zahtevami glede obdelave pasteriziranih mesnih izdelkov in na soncu sušenih mesnih rezin (biltong).

(2)  Za mesne izdelke, pripravljene iz svežega mesa živali, zaklanih po 1. marcu 2002.

(3)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: začasna oznaka, ki ne vpliva na dokončno poimenovanje države, ki bo določeno po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih.

XXX: Mesni izdelki, ki vsebujejo meso teh vrst živali, niso odobreni.


PRILOGA III

„DEL IV

Razlaga oznak, uporabljenih v tabelah v delih II in III

Splošni režim obdelave:

A

=

Najnižja temperatura ali drug način obdelave ni določen za sanitarno-zdravstvene namene za ta mesni izdelek. Vendar mora biti meso, da se šteje kot ‚mesni izdelek’, obdelano na tak način, da površina reza pokaže, da nima več značilnosti svežega mesa, uporabljeno sveže meso pa mora tudi ustrezati predpisom v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za izvoz svežega mesa v Evropsko skupnost.

Režimi posebne obdelave – našteti v padajočem vrstnem redu strogosti:

B =

Obdelava v hermetično zaprti posodi do vrednosti Fo tri ali več.

C = A

Med obdelavo mesnega izdelka mora vse meso doseči temperaturo najmanj 80 °C.

D = A

Med obdelavo mesnega izdelka mora vse meso doseči temperaturo najmanj 70 °C, ali v primeru šunke je obdelava sestavljena iz naravne fermentacije in zorenja, ki traja najmanj devet mesecev, posledica te obdelave pa so naslednje značilnosti:

vrednost Aw največ 0,93,

vrednost pH največ 6,0.

E =

V primeru izdelkov tipa „na soncu sušene mesne rezine“ (biltong) mora biti z obdelavo dosežena:

vrednost Aw največ 0,93,

vrednost pH največ 6,0.

F = A

Toplotna obdelava, ki zagotavlja, da je temperatura v jedru vsaj 65 °C toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže vrednost pasterizacije (pv), ki je enaka ali večja od 40.“