32004D0846Uradni list L 157 , 30/04/2004 str. 0004 - 0006


Sklep št. 846/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 29. aprila 2004

o spremembi Odločbe Sveta 2000/821/ES o izvajanju programa za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih avdiovizualnih del (MEDIA Plus – razvoj, distribucija in promocija) (2001 do 2005)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 157(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [1],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Odločbo 2000/821/ES [4] je Svet uvedel program MEDIA Plus, ki spodbuja razvoj, distribucijo in promocijo evropskih avdiovizualnih del in naj bi potekal od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2005.

(2) Bistveno je, da se zagotovi kontinuiteta politike Skupnosti glede podpore evropskemu avdiovizualnemu sektorju, ob upoštevanju ciljev, ki jih upošteva Skupnost na podlagi člena 157 Pogodbe.

(3) Prav tako je bistveno, da Komisija zagotovi celovito in podrobno ocenjevalno poročilo o programu MEDIA Plus Programme najpozneje do 31. decembra 2005, da lahko zakonodajni organ pravočasno obravnava predlog za nov program MEDIA Plus Programme, katerega začetek je načrtovan za leto 2007, in da lahko proračunski organ oceni potrebo za novi finančni okvir –

SKLENILA:

Člen 1

Odločba 2000/821/ES se spremeni na naslednji način:

1. V členu 1(1) se "31. december 2005" nadomesti z "31. december 2006".

2. V členu 5(2) se referenčni znesek 350 milijonov EUR nadomesti s 453,60 milijonov EUR, vključno s prilagoditvijo, ki jo je treba upoštevati zaradi širitve, po revidiranju finančnih možnosti.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 29. aprila 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL C 10, 14.1.2004, str. 8.

[2] UL C 23, 27.1.2004, str. 24.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 26. aprila 2004.

[4] UL L 336, 30.12.2000, str. 82.

--------------------------------------------------