32004D0791Uradni list L 138 , 30/04/2004 str. 0031 - 0039


Sklep št. 791/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 21. aprila 2004

o akcijskem programu Skupnosti za spodbujanje ustanov, ki so aktivne na evropski ravni ter podpirajo posebne dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 149(4) in 150(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [1],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pogodba določa, da naj Skupnost prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja tako, da podpira in dopolnjuje delovanje držav članic, uresničuje politiko poklicnega usposabljanja, ki podpira in dopolnjuje delovanje držav članic, ter da spodbuja sodelovanje s tretjimi državami.

(2) Laekenska deklaracija, ki je priložena k sklepom Evropskega Sveta z dne 14. in 15. decembra 2001 zatrjuje, da je bistveni izziv, na katerega naj odgovori Evropska unija, kako državljane približati evropski zasnovi in evropskim institucijam.

(3) Podrobni delovni program o sledenju ciljem sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi [3], ki ga je sprejel svet z dne 14. junija 2001, določa program delovanja, ki potrebuje podporo na ravni Skupnosti.

(4) Deklaracija Evropske unije ob petdeseti obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah na Dunaja 10. decembra 1998 navaja, da bi Unija morala še naprej razvijati sodelovanje na področju človekovih pravic, kot so dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, v povezavi z drugimi zadevnimi organizacijami ter zagotoviti kontinuiteto evropskega magistrskega študija človekovih pravic in demokratizacije, ki ga organizira 15 evropskih univerz.

(5) Sklepi Evropskega sveta na zasedanju v Kölnu 4. junija 1999 navajajo, da je treba za krepitev trajnosti in kontinuitete evropskega magistrskega študija človekovih pravic in demokratizacije "posvetiti dodatno pozornost vprašanju zagotavljanja proračunskih sredstev".

(6) Postavke A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 in B3-304 splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2003 in prejšnja finančna leta so dokazale svojo pomembnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

(7) Evropski koledž, ki na evropski ravni izvaja podiplomske študije prava, ekonomije, političnih ved, družboslovja in humanističnih ved, ki vključujejo evropsko dimenzijo, Evropski univerzitetni inštitut, ki prispeva k razvoju evropske kulturne in znanstvene dediščine z visokošolskim izobraževanjem in raziskovanjem, Evropski inštitut za javno upravo, ki usposablja nacionalne in evropske državne uradnike na področju evropskega združevanja, Akademija za evropsko pravo v Trieru, ki na univerzitetni ravni usposablja pravne strokovnjake in uporabnike, Evropsko meduniverzitetno središče za človekove pravice in demokratizacijo, ki izvaja evropski magistrski študij in zagotavlja stažiranje ter tudi drugo izobraževanje, usposabljanje in raziskovalno delo na področju širjenja človekovih pravic in demokratizacije, Evropska agencija za razvoj izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, ki si prizadeva izboljšati kakovost izobraževanja za učence s posebnimi potrebami in spodbujati trajnostno evropsko sodelovanje na tem področju, ter Mednarodno središče za evropsko usposabljanje, ki poučuje, usposablja in raziskuje vprašanja evropeizacije, globalizacije, federalizma, regionalizma in spreminjanja sodobnih družbenih struktur, predstavljajo ustanove, ki si prizadevajo doseči cilje evropskega interesa.

(8) Povečuje se potreba po usposabljanju nacionalnih sodnikov za uveljavljanje zakonodaje Skupnosti ter po tem, da to usposabljanje podpira Skupnost, zlasti po sprejetju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz člena 81 in 82 Pogodbe [4], ki krepi moč nacionalnih sodišč za uveljavitev teh določb iz Pogodbe.

(9) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [5] (v nadaljevanju "Finančna uredba"), zahteva pripravo temeljnega akta, ki bi zajel obstoječe podporne aktivnosti.

(10) Evropski parlament, Svet in Komisija so se v času sprejema Finančne uredbe zavezali, da bodo dosegli zastavljeni cilj in zagotovili, da ta temeljni akt začne veljati od finančnega leta 2004; Komisija se je zavezala, da bo v okviru izvedbe upoštevala pripombe na proračun.

(11) Institucijam, katerim je Skupnost dodelila finančno podporo v prejšnjih letih, je treba zagotoviti ustrezno stopnjo stabilnosti in kontinuiteto financiranja, upoštevajoč Finančno uredbo in njena pravila izvedbe.

(12) Sprejeti je treba določbo o zemljepisnem območju izvajanja programa, da bi ga razširili na pristopne države in po možnosti v primeru nekaterih akcij na države EFTE/EGP ter države kandidatke.

(13) Vsako financiranje iz državnih virov, ki ni povezano s proračunom Skupnosti, bi moralo biti v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe.

(14) Ta sklep med celotnim trajanjem programa določa finančni okvir, ki je za organ za izvajanje proračuna med letnim proračunskim postopkom prednostni referenčni okvir v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka [6].

(15) Vsaka pomoč, ki se dodeli po tem sklepu, bi morala biti strogo v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti –

SKLENILA:

Člen 1

Cilj progama in dejavnosti

1. Ta sklep uveljavlja akcijski program Skupnosti na področju izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju "program") za spodbujanje ustanov in njihovih dejavnosti, s katerimi si prizadevajo razširiti in poglobiti znanje o razvoju Evrope ali prispevati k doseganju ciljev skupne politike na področju izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti in zunaj.

2. Splošni cilj programa je podpreti dejavnosti ustanov na področju izobraževanja in usposabljanja.

Program obsega naslednje dejavnosti:

(a) tekoče programe dela ustanov, ki delujejo na evropski ali svetovni ravni in si prizadevajo doseči cilj splošnega evropskega interesa na področju izobraževanja in usposabljanja ali cilj, ki je sestavni del politike Evropske unije na tem področju;

(b) posebno akcijo, ki spodbuja delovanje Evropske unije na tem področju, zagotavlja informacije o evropskem združevanju in ciljih, ki jim sledi Unija v svojih mednarodnih odnosih, ali podpira delovanje Skupnosti ter ga prenaša na nacionalno raven.

Zlasti morajo te dejavnosti prispevati ali morajo imeti možnost prispevati k razvoju in izvajanju politike sodelovanja Skupnosti ter k aktivnostim na področju izobraževanja in usposabljanja.

3. Program se začne izvajati 1. januarja 2004 in se zaključi 31. decembra 2006.

Člen 2

Dostop do programa

Da bi bila upravičena do dotacije, mora ustanova izpolniti zahteve iz Priloge in imeti naslednje značilnosti:

(a) mora biti neodvisna in nepridobitna pravna oseba, ki je aktivna predvsem na področju izobraževanja in usposabljanja zaradi cilja, ki je usmerjen na javno dobro;

(b) mora biti več kot dve leti pravno ustanovljena ustanova, ki ji je pooblaščeni revizor za dve prejšnji leti potrdil letni računovodski izkaz;

(c) njene dejavnosti morajo biti v skladu s temeljnimi načeli delovanja Skupnosti na področju izobraževanja in usposabljanja ter upoštevati prednostne naloge iz Priloge.

Komisija lahko v izjemnih okoliščinah odobri odstopanje od zahteve iz točke (b) prvega odstavka, pod pogojem, da to ne ogroža zaščite finančnih interesov Skupnosti.

Člen 3

Sodelovanje tretjih držav

Sodelovanje pri akcijah v okviru programa je lahko odprto za ustanove, ki so ustanovljene v:

(a) pristopnih državah, ki so podpisale pristopne pogodbe 16. aprila 2003;

(b) državah članicah EFTE/EGP v skladu s pogoji iz Sporazuma EGP;

(c) Romuniji in Bolgariji, v zvezi s katerima je treba pogoje za sodelovanje določiti v skladu z evropskimi sporazumi, njihovimi dodatnimi protokoli ter sklepi ustreznih pridružitvenih svetov;

(d) Turčiji, v zvezi s katero je treba pogoje za sodelovanje določiti v skladu z Okvirnim sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Turčijo z dne 26. februarja 2002 o splošnih načelih sodelovanja Republike Turčije v programih Skupnosti [7].

Člen 4

Izbor upravičencev

Program obsega dve vrsti upravičencev:

(a) skupina 1: dotacije za poslovanje se upravičencem, ki so poimensko navedeni v točki 2 Priloge, dodelijo neposredno;

(b) skupina 2: podpora za evropska združenja, ki so aktivna na področju izobraževanja ali usposabljanja, podpora za dejavnosti na področju visokošolskega izobraževanja v zvezi z evropskim združevanjem, vključno s katedrami Jean Monnet, podpora za dejavnosti, ki prispevajo k doseganju novih ciljev sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi, ter podpora za usposabljanje nacionalnih sodnikov na področju evropskega prava in za organizacijo pravosodnega sodelovanja. Upravičenci so izbrani na podlagi poziva za zbiranje predlogov v skladu s splošnimi merili iz Priloge.

Člen 5

Dodelitev dotacije

Dotacije se v okviru različnih akcij programa dodelijo v skladu z določbami iz ustreznega dela Priloge.

Člen 6

Finančne določbe

1. Finančni okvir za izvedbo tega programa do roka iz člena 1(3) je 77 milijonov evrov.

2. Letno razdelitev proračunskih sredstev odobri organ za izvajanje proračuna v okviru finančne perspektive.

Člen 7

Izvajanje

Komisija je pristojna za izvajanje tega programa v skladu z določbami iz Priloge.

Člen 8

Spremljanje in ocenjevanje

1. Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o doseženih ciljih programa najkasneje do 31. decembra 2007.

To poročilo med drugim temelji na poročilu o zunanji oceni, ki mora biti na voljo najkasneje do konca leta 2006 in ki ocenjuje vsaj splošno primernost in skladnost programa, učinkovitost njegovega izvajanja (priprava, izbor, izvajanje akcij) ter splošno in posamezno učinkovitost različnih akcij v zvezi z doseganjem ciljev iz člena 1 in iz Priloge.

Poleg tega Komisija vsako leto poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju tega programa.

2. Evropski parlament in Svet odločata o nadaljevanju programa od 1. januarja 2007 v skladu s Pogodbo.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 21. aprila 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

D. Roche

[1] UL C 32, 5.2.2004, str. 52.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 6. novembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 22. decembra 2003 (UL C 72 E, 23.3.2004, str. 19), Stališče Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 30. marca 2004.

[3] UL C 142, 14.6.2002, str. 1.

[4] UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

[5] UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

[6] UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta 2003/429/ES (UL L 147, 14.6.2003, str. 25).

[7] UL L 61, 2.3.2002, str. 29.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. UVOD

Cilje iz člena 1 je treba uresničevati z akcijami iz Priloge.

Ta priloga vsebuje dve vrsti akcij:

- prva vrsta, akciji 1 in 2, je naravnana na podporo posameznim institucijam ali izbranim združenjem, ki so aktivni na evropski ravni na področju izobraževanja in usposabljanja,

- druga vrsta, akcija 3, je naravnana na podporo posameznim dejavnostim ali projektom, ki so usmerjeni bodisi v evropsko združevanje (akcija 3A) bodisi podporo politikam Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja neodvisno od programov Skupnosti na teh področjih (akcija 3B) ali na krepitev evropskega prava, zlasti v zvezi z nacionalnimi sodniki (akcija 3C).

2. IZVEDBA PODPRTIH DEJAVNOSTI

Dejavnosti, ki jih izvajajo ustanove, upravičene do finančnih sredstev Skupnosti iz tega programa, sodijo na eno izmed naslednjih področij:

Akcija 1: Podpora posebnim institucijam, ki so aktivne na področju izobraževanja in usposabljanja

Dotacije v okviru te akcije programa se lahko dodelijo, da bi financirali nekatere stroške poslovanja in administrativne stroške spodaj navedenih institucij, ki si prizadevajo doseči cilj splošnega evropskega interesa in delujejo na naslednjih področjih:

- Evropski koledž (kampusa Bruges in Natolin): podiplomski študij evropskih razsežnosti prava, ekonomije, politologije in družboslovja ter humanističnih ved,

- Evropski univerzitetni inštitut v Firencah: prispevek k razvoju evropske kulturne in znanstvene dediščine z visokošolskim izobraževanjem in raziskovanjem,

- Evropski inštitut za javno upravo v Maastrichtu: usposabljanje nacionalnih in evropskih državnih uradnikov za opravljanje njihovih obveznosti na področju evropskega združevanja,

- Akademija za evropsko pravo v Trieru: usposabljanje pravnih strokovnjakov in uporabnikov na univerzitetni ravni,

- Evropsko meduniverzitetno središče za človekove pravice in demokratizacijo: evropski magistrski študij človekovih pravic in demokratizacije, stažiranje in tudi drugo izobraževanje, dejavnosti usposabljanja ter spodbujanje človekovih pravic in demokratizacije,

- Evropska agencija za razvoj izobraževanja oseb s posebnimi potrebami: izboljšanje kakovosti izobraževanja za učence s posebnimi potrebami in spodbujanje trajnostnega evropskega sodelovanja na tem področju,

- Mednarodno središče za evropsko usposabljanje: študij, usposabljanje in raziskovanje vprašanj evropskega in svetovnega združevanja, federalizma, regionalizma in sprememb sodobnih družbenih struktur iz vidika svetovnega federalizma.

Komisija lahko dodeli dotacije zgoraj navedenim institucijam po prejemu ustreznega delovnega načrta in proračuna. Dotacije se lahko vsako leto dodelijo ali obnovijo na podlagi sporazuma o partnerstvu s Komisijo.

Za dotacije, ki se dodelijo v okviru te akcije, ne velja načelo postopnega zmanjševanja iz člena 113(2) Finančne uredbe.

Dejavnosti institucij, ki dobijo donacijo v okviru te akcije, se lahko izvajajo v Evropski uniji ali drugje.

Sredstva, ki se dodelijo v okviru akcije 1, znašajo največ 65 % in najmanj 58 % skupnega proračuna, ki je na voljo temu programu.

Akcija 2: Podpora evropskim združenjem, ki so aktivna na področju izobraževanja in usposabljanja

Dotacije v okviru te akcije programa se lahko dodelijo za financiranje nekaterih stroškov poslovanja in administrativnih stroškov združenj, ki so aktivna na področju izobraževanja in usposabljanja ter izpolnjujejo naslednja minimalna merila:

- so ustanove, ki si prizadevajo doseči cilj splošnega evropskega interesa po členu 162 izvedbenih pravil Finančne uredbe iz Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 [1],

- izvajajo dejavnost na področju izobraževanja in usposabljanja na evropski ravni ter si prizadevajo doseči jasne in dobro opredeljene cilje iz svojih statutov,

- imajo člane v vsaj dvanajstih državah članicah Evropske unije,

- so sestavljena iz nacionalnih, regionalnih ali lokalnih združenj,

- so locirane in imajo pravni status v eni izmed držav članic Evropske unije,

- večino svojih dejavnosti opravljajo v državah članicah Evropske unije, v državah EGP in/ali državah kandidatkah.

V okviru te akcije se dotacije dodelijo po izboru predlogov, prejetih na podlagi enega ali več pozivov za zbiranje predlogov. Dotacija skupnosti krije največ 75 % upravičenih stroškov, ki so navedeni v potrjenem načrtu dela združenja. Dotacije se lahko vsako leto dodelijo ali obnovijo na podlagi sporazuma o partnerstvu s Komisijo.

Za dotacije, ki se dodelijo v okviru te akcije, ne velja načelo postopnega zmanjševanja iz člena 113(2) Finančne uredbe.

Sredstva, ki se dodelijo v okviru akcije 2, znašajo največ 4 % skupnega proračuna, ki je na voljo temu programu.

Akcija 3a: Podpora za dejavnosti na področju visokošolskega izobraževanja, povezanega z evropskim združevanjem, vključno s katedrami Jean Monnet

Ta akcija se nanaša na spodbujanje delovanja Evropske unije na področju visokošolskega izobraževanja, dvigovanje zavesti v visokošolskih okoljih o evropskem združevanju ter na cilje, ki jim sledi Unija v svojih mednarodnih odnosih, ali pa na podporo delovanju Skupnosti in prenos le-tega na nacionalno raven.

Dejavnosti, ki dobijo donacijo v okviru te akcije, se lahko izvajajo v državah Evropske unije ali drugje.

V skladu s členom 2 Sklepa se to nanaša zlasti na:

- izvajanje študija evropskega združevanja na univerzah,

- ustanovitev nacionalnih združenj učiteljev, ki se posvečajo preučevanju evropskega združevanja, in podporo za njih,

- spodbujanje razmisleka in razprave o procesu evropskega združevanja,

- spodbujanje akademskega raziskovanja o prednostnih temah EU, kot sta prihodnost Evrope ali dialog med narodi in kulturami, vključno z raziskovanjem mladih visokošolcev.

V okviru te akcije se dotacije dodelijo po izboru predlogov, prejetih na podlagi enega ali več pozivov za zbiranje predlogov. Dotacija skupnosti krije največ 75 % upravičenih stroškov za dejavnosti, ki so izbrane za financiranje v okviru te akcije.

Sredstva, ki se dodelijo v okviru akcije 3A, znašajo največ 24 % in najmanj 20 % skupnega proračuna, ki je na voljo temu programu.

Akcija 3B: Podpora za dejavnosti, ki prispevajo k doseganju novih ciljev sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi

Akcija 3B se nanaša na dejavnosti v zvezi s podporo, izvajanjem, dvigovanjem zavesti in spodbujanjem, ki so povezane s spremljanjem uresničevanja treh ciljev sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi, potrjenim s strani Evropskega Sveta za leto 2010 [2]:

- izboljšati kakovost ter učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji,

- vsakomur olajšati dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja,

- odpreti svetu sisteme izobraževanja in usposabljanja,

ter 13 podciljem, ki so z njimi povezani. Te dejavnosti lahko vključujejo daljnosežne pristope, ki zajemajo obdobje do leta 2010 in lahko zajemajo notranje evropske vidike ter vidike, ki zadevajo položaj Evrope v svetu.

Vrste dejavnosti, ki jih je treba podpreti v okviru te akcije, predstavljajo odprto metodo usklajevanja na področju izobraževanja in usposabljanja, predvsem s pregledi strokovnjakov, izmenjavo dobre prakse, izmenjavo informacij ter z določitvijo kazalcev in meril uspešnosti.

Te dejavnosti so predvsem:

- podpora študijam, poizvedovanju in raziskovanju, ki so povezani z doseganjem konkretnih novih ciljev,

- srečanja strokovnjakov, seminarji, konference in študijska gostovanja, ki podpirajo izvedbo podrobnega programa dela za doseganje ciljev,

- priprava in izvedba informacijskih dejavnosti in objav, ki si prizadevajo dvigovati zavest v okoljih, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem, vključujoč tiste, ki so predvidene za krepitev delovanja Evropske unije na teh področjih ter za povečevanje kakovosti, splošne dostopnosti in odprtosti v svet evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja,

- različne dejavnosti, ki podpirajo delovanje Skupnosti z vključevanjem akterjev civilne družbe, ki deluje na področju izobraževanja in usposabljanja na nacionalni ali evropski ravni.

Ta akcija se izvaja z dotacijami, ki se dodelijo po izboru predlogov, prejetih na podlagi enega ali več pozivov za zbiranje predlogov.

Dotacije se lahko dodelijo institucijam, ki imajo sedež v eni izmed držav članic Evropske unije, v državah Evropskega gospodarskega prostora ali v državah kandidatkah. Za dejavnosti v zvezi s tretjim ciljem (odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja svetu) se dotacije lahko izjemoma dodelijo institucijam s sedežem v drugih tretjih državah.

Dotacija Skupnosti praviloma krije največ 75 % upravičenih stroškov za izbrane predloge.

Sredstva, ki se dodelijo v okviru akcije 3B, znašajo največ 14 % in najmanj 9 % skupnega proračuna, ki je na voljo temu programu.

Akcija 3C: Podpora za usposabljanje nacionalnih sodnikov na področju evropskega prava

Dotacije v okviru te akcije se lahko dodelijo za podporo akcijam, ki jih izvajajo organizacije za pravosodno sodelovanje, in drugim akcijam, ki so načrtovane za krepitev usposabljanja, predvsem nacionalnih sodnikov, na področju evropskega prava.

Dejavnosti, ki dobijo donacijo v okviru te akcije, se lahko izvajajo v državah članicah, v državah Evropskega gospodarskega prostora ali v državah kandidatkah.

V okviru te akcije se dotacije dodelijo po izboru predlogov, prejetih na podlagi enega ali več pozivov za zbiranje predlogov. Dotacija skupnosti krije največ 75 % upravičenih stroškov za dejavnost, ki je navedena v potrjenem načrtu dela.

Sredstva, ki se dodelijo v okviru akcije 3C, znašajo največ 4 % skupnega proračuna, ki je na voljo temu programu.

3. PREGLEDNOST

Upravičenec, ki mu je dodeljena dotacija v okviru katerega koli dela tega programa, navede na vidnem mestu, kot je domača stran na internetu ali letno poročilo, da je upravičenec do finančnih sredstev iz proračuna Evropske unije.

4. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA FINANCIRANJE

Zahtevki za sredstva dotacije, ki so prispeli kot odziv na zbiranje predlogov, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:

- pomembnost za cilje programa in za zadevno posamezno akcijo,

- pomembnost za katere koli prednostne naloge ali druga merila, navedena v pozivu za zbiranje predlogov,

- kakovost predloga,

- možni vpliv predloga na izobraževanje in/ali usposabljanje na evropski ravni.

5. UPRAVIČENI IZDATKI

Komisija lahko pri določanju zneska dotacije, ki se dodeli v okviru katere koli akcije programa, uporabi pavšalno financiranje na podlagi objavljenih stroškov na enoto.

V zvezi z dotacijami za leto 2004 se lahko obdobje upravičenosti izdatkov začne s 1. januarjem 2004, pod pogojem, da izdatki niso nastali pred datumom, na katerega je predložena vloga za dotacijo, ali pred datumom, na katerega se začne proračunsko leto upravičenca.

Med letom 2004 se lahko v primeru upravičencev, katerih proračunsko leto se začne pred 1. marcem, odobri izjema glede obveznosti podpisati sporazum o dotaciji v štirih mesecih od začetka proračunskega leta upravičenca, kot je določeno v odstavku 2 člena 112 Finančne uredbe. V tem primeru je treba sporazum o dotaciji podpisati najkasneje do 30. junija 2004.

6. UPRAVLJANJE PROGRAMA

Komisija lahko na podlagi analize stroškov in koristi odloči, da zaupa vse ali del svojih nalog v zvezi z upravljanjem programa izvajalski agenciji v skladu s členom 55 Finančne uredbe. Lahko poišče tudi pomoč strokovnjakov in prevzame vse druge stroške tehnične in administrativne pomoči, razen tistih v zvezi z izvajanjem javne oblasti, ki jo zagotovijo zunanji izvajalci v okviru ad hoc pogodbe o nudenju storitev. Lahko financira tudi študije in organizira srečanja strokovnjakov, ki lahko olajšajo izvedbo tega programa, ter sproži akcije za pošiljanje, objavo in razširjanje informacij, ki so neposredno povezane z doseganjem cilja programa.

7. KONTROLE IN REVIZIJE

7.1 Upravičenec do dotacije za delovanje hrani na razpolago Komisiji pet let po zadnjem izplačilu vse spremne dokumente, vključno z revidiranimi računovodskimi izkazi, ki so povezani s stroški, nastalimi med letom. Upravičenec do dotacije zagotovi, da so spremni dokumenti na voljo Komisiji, če jih imajo partnerji ali člani.

7.2 Komisija ima pravico do revizije uporabe dotacije, ki jo lahko opravi njeno osebje neposredno ali katerikoli drugi pristojni organ po njeni izbiri. Te revizije se lahko opravljajo med veljavnostjo sporazuma in pet let po izplačilu preostanka dotacije. Če je to primerno, lahko Komisija na podlagi ugotovitev revizije sprejme odločbo o izterjavi.

7.3 Osebje Komisije in zunanji sodelavci, ki jih je Komisija pooblastila, imajo pravico do dostopa, zlasti do pisarn upravičenca in do vseh informacij, vključno z informacijami v elektronski obliki, ki so potrebne za opravljanje teh revizij.

7.4 Računsko sodišče in Evropski urad za boj proti prevaram (OLAF) imata enake pravice kot Komisija, zlasti glede dostopa.

7.5 Da bi zaščitili finančne interese Skupnosti pred prevarami in drugimi nepravilnostmi, lahko Komisija v okviru tega programa opravi preglede in preverjanja na kraju samem v skladu z Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 [3]. Po potrebi Evropski urad za boj proti prevaram (OLAF) opravi preiskave, ki so v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1073/1999 [4].

[1] UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

[2] Podrobni program dela za spremljanje uresničevanja ciljev sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi (UL C 142, 14.6.2002, str. 1).

[3] UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

[4] UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

--------------------------------------------------