23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. julija 2004

o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2104)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/558/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Skupnosti (1), in zlasti členov 9(2) in 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Infekciozni bovini rinotraheitis je opis najvidnejših kliničnih znakov okužbe z bovini herpesvirusom tipa 1 (BHV1). Ker veliko okužb s tem virusom poteka v prikriti obliki, je treba nadzorne ukrepe usmeriti k izkoreninjenju okužbe in ne k odpravljanju simptomov.

(2)

V Prilogi E (II) k Direktivi 64/432/EGS je „infekciozni bovini rinotraheitis“ naveden med boleznimi, za katere se lahko odobrijo nacionalni nadzorni programi in se zahteva dodatna jamstva.

(3)

Nemčija je predložila program, ki je bil izveden, da bi izkoreninili okužbo BHV1 na celotnem območju države, ki izpolnjuje merila iz člena 9(1) Direktive 64/432/EGS in predvideva predpise za premike govedi v državi, ki so enakovredni tistim predpisom, ki so bili predhodno izvedeni v Avstriji, provinci Bolzano v Italiji in v Švedski ter so bili pri izkoreninjenju te bolezni v navedenih državah uspešni.

(4)

Program, ki ga je predložila Nemčija in dodatna jamstva v zvezi s trgovino z govedom, kot jih je zahtevala ta država članica, da bi zagotovila uspeh programa, so bila odobrena z Odločbo Komisije 2004/215/ES z dne 1. marca 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovanje z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (2).

(5)

Dodatna jamstva obstajajo v zvezi z Dansko, z Avstrijo, s Finsko in s Švedsko ter z Italijo, kar zadeva provinco Bolzano. Te države članice menijo, da na njihovem območju ni infekcioznega bovinega rinotraheitisa, enako meni tudi Italija, kar zadeva provinco Bolzano. V skladu s členom 10(1) Direktive 64/432/EGS so te države Komisiji predložile dodatno dokumentacijo, ki zlasti dokazuje, da se spremljanje položaja nadaljuje.

(6)

Za države članice ali njihove regije, za katere velja, da so proste te bolezni, in so trenutno navedene v Prilogi k Odločbi Komisije 93/42/EGS (3), je treba uporabljati samo minimalne zahteve za odpošiljanje govedi za vzrejo in proizvodnjo v druge države članice.

(7)

Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) je za standardizacijo testov za BHV1 v laboratorijih sprejela močno pozitivne, šibko pozitivne in negativne standardne serume OIE, ki se uporabljajo v referenčnih laboratorijih OIE za infekciozni bovini rinotraheitis in so navedeni v Priročniku standardov za diagnostične teste in cepiva (4).

(8)

Težave so se pojavile v zvezi s trgovanjem med državami članicami Skupnosti z govedom, ki je po poreklu iz držav članic z drugačnim stanjem, kar zadeva infekciozni bovini rinotraheitis.

(9)

Zaradi jasnosti in zagotavljanja jezikovne doslednosti ukrepov je primerno, da se potrditev nemškega programa in dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis združi v eni sami odločbi ter se razveljavi Odločbo 2004/215/ES.

(10)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Programi za nadzor in izkoreninjenje okužbe z bovini herpesvirusom tipa 1 (BHV1), v nadaljnjem besedilu „infekciozni bovini rinotraheitis“ ali „IBR“, v regijah držav članic iz drugega stolpca, ki so predloženi s strani držav članic iz prvega stolpca tabele v Prilogi I, so odobreni.

Člen 2

1.   Govedo za vzrejo in proizvodnjo, ki prihaja iz držav članic, ki niso navedene v Prilogi II, ali iz njihovih regij ter je namenjeno v države članice, ki so navedene v Prilogi I, ali v njihove regije, izpolnjuje vsaj naslednja dodatna jamstva:

a)

izhajati mora z gospodarstva, na katerem ni bil po uradnih informacijah v zadnjih 12 mesecih zabeležen noben klinični ali patološki dokaz infekcioznega bovinega rinotraheitisa;

b)

izolirano mora biti v objektu, ki ga je odobril pristojni organ, 30 dni neposredno pred premikom, hkrati ne sme nobeno govedo v istem objektu za izolacijo kazati kliničnih znakov infekcioznega bovinega rinotraheitisa;

c)

na tem govedu in drugem govedu v istem objektu za izolacijo mora biti opravljen serološki test z negativnim rezultatom na vzorcih krvi, ki so odvzeti ne prej kakor 21 dni po prihodu živali v objekt za izolacijo, za odkrivanje naslednjih protiteles:

i)

protiteles za glikoprotein gE virusa BHV1 pri cepljenem govedu, ali

ii)

protiteles za celotni BHV1 za necepljeno govedo.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 pristojni organi države članice izvora dovolijo odpošiljanje na gospodarstva v regijah, ki so navedene v Prilogi I, za govedo, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

a)

živali so po poreklu iz države članice, navedene v Prilogi I, in prihajajo z gospodarstev, prostih BHV1, ki izpolnjujejo najmanj tiste zahteve, določene v Prilogi III;

b)

živali so namenjene za proizvodnjo mesa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

i)

za živali velja, da

so po poreklu z gospodarstev, prostih BHV1, kot so opisana v Prilogi III, ali

izvirajo od cepljenih ali redno ponovno cepljenih mater, ali

so redno cepljene in ponovno cepljene s cepivom z izbrisanim gE v skladu z navodili proizvajalca, ali

je na njih v državi članici izvora opravljen serološki test z negativnim rezultatom na protitelesa, kakor je opisano v odstavku 1(c), na vzorcu krvi, ki je odvzet v 14 dneh po odpošiljanju, in

ii)

živali so prepeljane na gospodarstvo z neznanim stanjem glede BHV1 v namembni državi članici, ki je navedena v Prilogi I, tako, da ne pridejo v stik z živalmi slabšega zdravstvenega stanja, pri čemer so živali v skladu z odobrenim nacionalnim programom za izkoreninjenje na tem gospodarstvu pitane v zaprti reji in iz so z njega lahko prepeljane samo neposredno v klavnico;

c)

živali izhajajo z gospodarstev, na katerih je vse govedo, starejše od 15 mesecev, cepljeno in redno ponovno cepljeno in je na živalih na gospodarstvu, starejših od 9 mesecev, opravljen serološki test z negativnim rezultatom na protitelesa za glikoprotein gE virusa BHV1 v razmikih največ 12 mesecev ter je bil na živalih opravljen test z negativnim rezultatom na protitelesa, kakor je opisano v odstavku 1(c)(i), na vzorcih krvi, odvzetih v 14 dneh pred odpošiljanjem;

d)

živali izhajajo z gospodarstev, prostih BHV1, kot je opredeljeno v Prilogi III, ki se nahajajo v državi članici, v kateri je treba infekciozni bovini rinotraheitis obvezno prijaviti, in v premeru 5 km okrog njih ni bil zabeležen noben klinični ali patološki dokaz za okužbo z BHV1 v zadnjih 30 dneh in v katerih so bili na živalih opravljeni testi z negativnimi rezultati na protitelesa, kot je opredeljeno v odstavku 1(c), na vzorcu krvi, odvzetem v 14 dneh pred odpošiljanjem.

3.   Govedo za zakol, ki prihaja iz držav članic, ki niso navedene v Prilogi II, ali iz njihovih regij ter je namenjeno v države članice, ki so navedene v Prilogi I, ali v njihove regije, je prepeljano neposredno v namembno klavnico ali v odobren zbirni center, iz katerega je v skladu s členom 7, z drugo alineo Direktive 64/432/EGS premeščeno v klavnico, kjer bo zaklano.

4.   Pod točko 4 Oddelka C zdravstvenega spričevala, ki je določeno v vzorcu 1 Priloge F k Direktivi 64/432/EGS in ki spremlja govedo, kot je opisano v odstavku 1, se vstavi naslednje informacije:

a)

za prvo alineo: „IBR“,

b)

za drugo alineo: „člen 2, odstavek … točka …. Odločbe Komisije 2004/558/ES“.

Člen 3

1.   Govedo za vzrejo in proizvodnjo, ki prihaja iz držav članic, ki niso navedene v Prilogi II, ali iz njihovih regij ter je namenjeno v države članice, v katerih ni infekcioznega bovini rinotraheitisa in ki so navedene v Prilogi II, ali v njihove regije, izpolnjuje naslednja dodatna jamstva:

a)

govedo ustreza dodatnim jamstvom iz člena 2(1)(a) in (b);

b)

na tem govedu in drugem govedu v istem objektu za izolacijo iz člena 2(1)(b) mora biti opravljen serološki test z negativnimi rezultati na vzorcih krvi, ki so odvzeti ne prej kakor 21 dni po prihodu živali v objekt za izolacijo, za odkrivanje protiteles za celotni BHV1;

c)

govedo ne sme biti cepljeno proti infekcioznemu bovini rinotraheitisu.

2.   Govedo za zakol, ki prihaja iz držav članic, ki niso navedene v Prilogi II, ali iz njihovih regij ter je namenjeno v države članice, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihove regije, je prepeljano neposredno v namembno klavnico, kjer bo zaklano v skladu s členom 7, prvo alineo Direktive 64/432/EGS.

3.   Pod točko 4 oddelka C zdravstvenega spričevala, ki je določeno v vzorcu 1 Priloge F k Direktivi 64/432/EGS in ki spremlja govedo, kot je opisano v odstavku 1, se vstavi naslednji informaciji:

a)

za prvo alineo: „IBR“;

b)

za drugo alineo: „člen 3 Odločbe Komisije 2004/558/ES“.

Člen 4

Govedo za vzrejo in proizvodnjo s poreklom iz države članice, ki je navedena v Prilogi II, ali iz njene regije, ki je namenjeno v državo članico, ki je navedena v Prilogah I ali II, ali v njeno regijo, izpolnjuje pogoje iz člena 2(1)(a).

Člen 5

Države članice zagotovijo, da se serološki test iz členov 2(1)(c)(ii) in 3(1)(b) za odkrivanje protiteles za BHV1 standardizira na podlagi močno pozitivnih, šibko pozitivnih in negativnih standardnih serumov OIE za teste BHV1.

Člen 6

Odločba 2004/215/ES se razveljavi.

Člen 7

Ta odločba začne veljati s 26. julijem 2004.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. julija 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 21/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

(2)  UL L 67, 5.3.2004, str. 24.

(3)  UL L 16, 25.1.1993, str 50. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/502/ES (UL L 200, 8.8.2000, str. 62).

(4)  Priročnik standardov za diagnostične teste in cepiva, četrta izdaja, avgust 2000.


PRILOGA I

Država članica

Regije države članice, za katere veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS

Nemčija

Vse regije


PRILOGA II

Država članica

Regije države članice, za katere veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS

Danska

Vse regije

Italija

Provinca Bolzano

Avstrija

Vse regije

Finska

Vse regije

Švedska

Vse regije


PRILOGA III

Gospodarstvo, prosto BHV1

1.

Gospodarstvo, na katerem je govedo, se šteje, da je prosto okužbe z BHV1, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1.1.

v zadnjih 6 mesecih na gospodarstvu ni zabeležen noben sum za okužbo z BHV1 in vse govedo na gospodarstvu ne kaže kliničnih simptomov, ki so značilni za okužbo z BHV1;

1.2.

sprejeto je bilo samo govedo z gospodarstev v državah članicah, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihovih regijah ali govedo z gospodarstev, prostih BHV1, ter živali na gospodarstvu so bile v stiku samo z govedom z gospodarstev v državah članicah, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihovih regijah ali z govedom z gospodarstev, prostih BHV1;

1.3.

žensko govedo je osemenjeno samo s semenom bikov, ki je pripravljeno v skladu z Direktivo 88/407/EGS in ki izvira iz bikov, ki so bili testirani z negativnim rezultatom na protitelesa, kot je opisano v členu 2(1)(c)(i), ali s semenom bikov z gospodarstev v državah članicah, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihovih regijah, ali s semenom bikov z gospodarstev, prostih BHV1;

1.4.

Na gospodarstvu se uporablja vsaj eden od naslednjih režimov nadzora:

1.4.1.

serološka preiskava na protitelesa, kot je opisana v členu 2(1)(c), je opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj dveh vzorcih krvi, ki so odvzeti v razmiku od 5 do 7 mesecev vsemu ženskemu in moškemu govedu, ki se uporablja za gojenje ali je namenjeno gojenju in je starejše od 9 mesecev,

1.4.2.

serološka preiskava na protitelesa za BHV1 je opravljena z negativnim rezultatom na vsaj dveh posameznih vzorcih mleka ali na skupnem vzorcu mleka največ 5 živali, ki je odvzet vsem molznim živalim v razmiku od 5 do 7 mesecev, poleg tega je serološka preiskava na protitelesa, kot je opisano v členu 2(1)(c), opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj dveh vzorcih krvi, ki so odvzeti v razmiku od 5 do 7 mesecev vsemu nemolznemu ženskemu govedu in vsemu moškemu govedu, ki se uporablja za gojenje ali je namenjeno gojenju in je starejše od 9 mesecev,

1.4.3.

v primeru kmetij za proizvodnjo mleka, na katerih je vsaj 30 % goveda molznih krav v laktaciji, je serološka preiskava na protitelesa za BHV1 opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj treh vzorcih mleka, ki so odvzeti, odvisno od specifikacije uporabljenega testa, največ 50 živalim v razmiku vsaj 3 mesecev, poleg tega je serološka preiskava na protitelesa, kot je opisana v členu 2(1)(c), opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj enem vzorcu krvi, ki je odvzet vsemu nemolznemu ženskemu govedu in vsemu moškemu govedu, ki se uporablja za gojenje ali je namenjeno gojenju in je starejše od 9 mesecev,

1.4.4.

vse govedo na gospodarstvu izvira iz gospodarstev v državah članicah, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihovih regijah ali z gospodarstev, prostih BHV1.

2.

Za gospodarstvo, na katerem je govedo, se stanje, prosto BHV1, ohrani, če:

2.1.

pogoji v odstavkih od 1.1 do 1.3 še naprej veljajo in

2.2.

se uporablja vsaj eden od naslednjih režimov nadzora:

2.2.1.

vse govedo na gospodarstvu, ki je starejše od 24 mesecev, reagira negativno na serološki test za odkrivanje protiteles, kot je opisano v členu 2(1)(c), na vzorcu krvi, odvzetem v razmikih, ki niso daljši od 12 mesecev,

2.2.2.

serološka preiskava na protitelesa za BHV1 je opravljena z negativnim rezultatom na vsaj enem posameznem vzorcu mleka ali na skupnem vzorcu mleka največ 5 živali, ki je odvzet vsem molznim živalim v razmikih največ 12 mesecev, poleg tega vse nemolzno žensko govedo in moško govedo na gospodarstvu, ki je starejše od 24 mesecev, reagira negativno na serološki test za odkrivanje protiteles, kot je opisano v členu 2(1)(c), na vzorcu krvi, odvzetem v razmikih, ki niso daljši od 12 mesecev,

2.2.3.

v primeru kmetij za proizvodnjo mleka, na katerih je vsaj 30 % goveda molznih krav v laktaciji, je serološka preiskava na protitelesa za BHV1 opravljena z negativnim rezultatom na vsaj dveh vzorcih mleka, odvzetih, odvisno od specifikacije uporabljenega testa, največ 50 živalim v razmikih vsaj 3 mesecev in ne več kot 12 mesecev, poleg tega je serološka preiskava na protitelesa, kot je opisana v členu 2(1)(c), opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj enem vzorcu krvi, odvzetem vsemu nemolznemu ženskemu govedu in moškemu govedu, ki je starejše od 24 mesecev, v razmikih, ki niso daljši od 12 mesecev.

3.

Za gospodarstvo, na katerem je govedo, se stanje, prosto BHV1, začasno prekine, če je med preiskavami iz odstavkov od 2.2.1 do 2.2.3 na test na protitelesa, kot je opisano v členu 2(1)(c), žival reagirala pozitivno.

4.

Stanje, prosto BHV1, ki je začasno prekinjeno v skladu z odstavkom 3, se znova uvede samo po serološki preiskavi, ki je opravljena z negativnim rezultatom v vsakem primeru dvakrat v razmiku vsaj dveh mesecev z začetkom ne prej kakor 30 dni po odstranitvi seropozitivnih živali in ki je sestavljena iz serološkega testiranja na protitelesa, kot je opisano v členu 2(1)(c), vsega goveda na gospodarstvu na vzorcih krvi ali v primeru molznih krav iz testiranja na protitelesa za BHV1, ki je opravljeno na posameznih vzorcih mleka ali skupnem vzorcu mleka, ki je odvzet največ 5 živalim.