16.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 244/47


ODLOČBA SVETA

z dne 11. maja 2004

o stališču Skupnosti do sporazuma o monetarnih odnosih s Kneževino Andoro

(2004/548/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 111(3) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi evra (1) je evro s 1. januarjem 1999 nadomestil valuto vsake udeležene države članice.

(2)

Od istega datuma je Skupnost pristojna za vprašanja monetarnega in deviznega režima v državah članicah, ki so sprejele evro.

(3)

Svet je odgovoren za določitev podrobnosti pogajanj in sklepanja sporazumov glede vprašanj monetarnega ali deviznega režima.

(4)

Skupnost je sklenila monetarne sporazume z Monakom (2), Vatikansko mestno državo (3) in San Marinom (4). Te države so pred uvedbo evra sklenile monetarne sporazume s Francijo ali z Italijo.

(5)

Kneževina Andora („Andora“) nima uradne valute in ni sklenila monetarnega sporazuma z nobeno od držav članic ali tretjo državo. Prvotno so se v Andori de facto uporabljali španski in francoski bankovci in kovanci, ki so jih 1. januarja 2002 nadomestili bankovci in kovanci evra.

(6)

Andora je 15. julija 2003 formalno zaprosila za sklenitev monetarnega sporazuma s Skupnostjo.

(7)

Zaradi tesnih gospodarskih odnosov med Andoro in Skupnostjo je primerno, da se v sporazum med Skupnostjo in Andoro vključijo določbe glede bankovcev in kovancev evra, pravnega statusa evra v Andori in tudi dostopa do plačilnih sistemov območja evra. Ker se evro v Andori že uporablja, se je treba dogovoriti, da bo Andora evro uporabljala kot svojo uradno valuto in da bo bankovcem in kovancem evra, ki jih izdajo Evropski sistem centralnih bank in države članice, ki so sprejele evro, podelila status zakonitega plačilnega sredstva.

(8)

Z uvedbo evra kot uradne valute Andore Andora ne dobi pravice, da izdaja bankovce ali kovance, denominirane v evrih ali drugi denominaciji, ali da izdaja monetarne nadomestke, razen če monetarni sporazum glede tega vsebuje izrecne določbe. Andora trenutno izdaja spominske kovance, denominirane v diner, možnost nadaljevanja te prakse pa se bo še preučila.

(9)

Pomembno je, da Andora zagotovi uporabo pravil Skupnosti o bankovcih in kovancih, denominiranih v evrih, v Andori. Bankovci in kovanci evra morajo biti ustrezno zaščiteni pred goljufijami in ponarejanjem. Pomembno je tudi, da Andora sprejme vse potrebne ukrepe in sodeluje s Skupnostjo na tem področju.

(10)

Andora se mora obvezati, da bo izvajala vse potrebne ukrepe, ki so del bančnih in finančnih predpisov Skupnosti, vključno s preprečevanjem pranja denarja, preprečevanjem goljufij in ponarejanja nedenarnih plačilnih sredstev in zahtevami glede statističnega poročanja. Uporaba teh ukrepov bo med drugim prispevala k vzpostavitvi primerljivih in uravnoteženih pogojev med finančnimi institucijami v območju evra in finančnimi institucijami v Andori.

(11)

Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke lahko opravljajo vse vrste bančnih poslov v zvezi s finančnimi institucijami v tretjih državah. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke lahko pod ustreznimi pogoji dovolijo finančnim institucijam iz tretjih držav dostop do svojih plačilnih sistemov. Sporazum med Skupnostjo in Andoro ne sme naložiti obveznosti Evropski centralni banki ali kateri koli nacionalni centralni banki.

(12)

Komisija mora biti pooblaščena, da vodi pogajanja z Andoro. Sosednji državi Andore, Španija in Francija, morata biti v celoti vključeni v pogajanja in Evropska centralna banka mora biti v celoti vključena na področju svojih pristojnosti.

(13)

Ta odločba se nanaša izključno na sporazum, ki bo sklenjen med Andoro in Skupnostjo o monetarnih zadevah; izključena so druga vprašanja, za katera bo treba skleniti ločene sporazume. Andora je bila pozvana, da privoli v enake ukrepe na nekaterih področjih, zlasti na področju obdavčitve prihodkov od obresti. Svet bo ob upoštevanju napredka v pogajanjih in parafiranju sporazuma o davku na prihodke od obresti ter na podlagi priporočila Komisije preučil, ali so izpolnjeni potrebni pogoji za začetek pogajanj o monetarnem sporazumu.

(14)

Komisija mora predložiti osnutek sporazuma v mnenje Ekonomsko-finančnemu odboru. Osnutek sporazuma je nadalje treba predložiti Svetu, če Španija ali Francija ali Evropska centralna banka ali Ekonomsko-finančni odbor meni, da je to potrebno –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Komisija obvesti Kneževino Andoro o pripravljenosti Skupnosti, da sklene sporazum o monetarnih zadevah z Andoro, kolikor hitro je mogoče, in predlaga pogajanja za sklenitev takega sporazuma.

Člen 2

Stališče, ki ga mora zavzeti Skupnost v pogajanjih z Andoro za sklenitev sporazuma o spodaj navedenih zadevah, temelji na načelih, določenih v členih 3 do 6.

Člen 3

1.   Andora ima pravico, da uporablja evro kot svojo uradno valuto.

2.   Andora ima pravico, da podeli status zakonitega plačilnega sredstva bankovcem in kovancem evra.

Člen 4

1.   Andora se obvezuje, da ne bo izdajala bankovcev, kovancev ali monetarnih nadomestkov katere koli vrste, razen če se ne bo o pogojih za izdajanje predhodno dogovorila s Skupnostjo.

2.   Preučila pa se bo možnost, da Andora nadaljuje izdajanje zlatih in srebrnih spominskih kovancev, denominiranih v diner.

Člen 5

1.   Andora se obvezuje, da bo upoštevala pravila Skupnosti o bankovcih in kovancih.

2.   Andora se obvezuje, da bo s Skupnostjo tesno sodelovala na področju zaščite bankovcev in kovancev evra pred goljufijami in ponarejanjem ter da bo sprejela pravila za izvajanje aktov Skupnosti na tem področju.

Člen 6

1.   Andora se obvezuje, da bo – v obliki enakovrednih ukrepov ali neposrednega prenosa – sprejela vse ustrezne ukrepe za uporabo celotne zadevne bančne in finančne zakonodaje Skupnosti, zlasti zakonodaje glede dejavnosti in nadzora udeleženih institucij, ter tudi za uporabo celotne zadevne zakonodaje Skupnosti o preprečevanju pranja denarja, o preprečevanju goljufij in ponarejanja nedenarnih plačilnih sredstev in o zahtevah glede statističnega poročanja.

2.   Finančne institucije na ozemlju Andore imajo lahko dostop do plačilnih in poravnalnih sistemov v območju evra pod ustreznimi pogoji, ki se določijo v sporazumu o monetarnih zadevah in v soglasju z Evropsko centralno banko.

Člen 7

Komisija v imenu Skupnosti vodi pogajanja z Andoro o zadevah, navedenih v členih 3 do 6. Španija in Francija sta v celoti vključeni v pogajanja. Evropska centralna banka je v celoti vključena v tista pogajanja, ki spadajo v področje njenih pristojnosti.

Člen 8

Pogajanja o sporazumu o monetarnih zadevah se začnejo takoj, ko bo Svet s kvalificirano večino na priporočilo Komisije presodil, da so izpolnjeni potrebni pogoji za začetek teh pogajanj.

Predhodno parafiranje sporazuma o obdavčitvi prihodkov od obresti s strani obeh pogodbenih strank ter obveza Andore, da sklene tak sporazum pred datumom, o katerem se dogovori s Skupnostjo, sta del teh pogojev.

Če Andora sporazuma o obdavčitvi prihodkov od obresti ne sklene pred dogovorjenim datumom, se bodo pogajanja o monetarnem sporazumu odložila in se obnovila po sklenitvi sporazuma o obdavčitvi prihodkov od obresti.

Člen 9

Komisija predloži osnutek sporazuma v mnenje Ekonomsko-finančnemu odboru.

Komisija ima pravico, da sklene sporazum v imenu Skupnosti, razen če Španija ali Francija ali Evropska centralna banka ali Ekonomsko-finančni odbor meni, da bi bilo treba sporazum predložiti Svetu.

Člen 10

Ta odločba je naslovljena na Komisijo.

V Bruslju, 11. maja 2004

Za Svet

Predsednik

C. McCREEVY


(1)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2596/2000 (UL L 300, 29.11.2000, str. 2).

(2)  UL L 142, 31.5.2002, str. 59.

(3)  UL C 299, 25.10.2001, str. 1. Sporazum, nazadnje spremenjen s Sklepom 2003/738/ES (UL L 267, 17.10.2003, str. 27).

(4)  UL C 209, 27.7.2001, str. 1.