20.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/83


SKLEP SVETA

z dne 17. maja 2004

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR s strani letalskih prevoznikov Uradu za carine in varovanje meja pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

(2004/496/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

23. februarja 2004 je Svet pooblastil Komisijo, da se v imenu Skupnosti z Združenimi državami Amerike pogaja o Sporazumu o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR (Passanger Name Record) s strani letalskih prevoznikov Uradu za carinsko in mejno zaščito (Bureau of Customs and Border Protection) pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (United States Department of Homeland Security).

(2)

Evropski parlament v roku, ki ga je Svet določil na podlagi prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe zaradi nujnosti razrešitve negotovega položaja, v katerem so se znašle letalske družbe in potniki, kot tudi zaradi zaščite finančnih interesov prizadetih strank, ni podal svojega mnenja.

(3)

Sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

V imenu Skupnosti se odobri Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR s strani letalskih prevoznikov Uradu za carinsko in mejno zaščito pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti za imenovanje oseb(e), pooblaščene(ih) za podpis Sporazuma v imenu Evropske skupnosti.

V Bruslju, 17. maja 2004

Za Svet

Predsednik

B. COWEN


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR s strani letalskih prevoznikov Uradu za carinsko in mejno zaščito pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

EVROPSKA SKUPNOST IN ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE SO SE –

OB PRIZNAVANJU pomena, ki ga ima spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, zlasti zasebnosti, ter pomena spoštovanja teh vrednot, ob hkratnem preprečevanju in boju proti terorizmu in z njim povezanih mednarodnih težkih kaznivih dejanj, vključno z organiziranim kriminalom,

OB UPOŠTEVANJU zakonov in podzakonskih predpisov ZDA, po katerih mora vsak letalski prevoznik, ki opravlja potniške lete v mednarodnem letalskem prometu v Združene države ali iz njih Uradu za carinsko in mejno zaščito (Bureau of Customs and Border Protection, v nadaljevanju „Urad CBP“) pri Ministrstvu za domovinsko varnost (Department of Homeland Security, v nadaljevanju „DHS“) zagotavljati elektronski dostop do podatkov iz Evidence imen letalskih potnikov (Passenger Name Record, v nadaljevanju „PNR“), kolikor se ti zbirajo in hranijo v avtomatiziranih rezervacijskih/odpremnih nadzornih sistemih letalskih prevoznikov,

OB UPOŠTEVANJU Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter zlasti člena 7(c) Direktive,

OB UPOŠTEVANJU Zavez Urada CBP z dne 11. maja 2004 (v nadaljevanju „Zaveze“), ki bodo objavljene v Zveznem registru (Federal Register),

OB UPOŠTEVANJU Odločbe Komisije C(2004)1799, sprejete dne 17. maja 2004 na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES, v kateri se ugotavlja, da Urad CBP v skladu s priloženimi Zavezami zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov iz PNR, ki so preneseni iz Evropske skupnosti (v nadaljevanju „Skupnosti“) v zvezi z leti v ali iz ZDA (v nadaljevanju „Odločba“),

OB UGOTOVITVI, da bi se letalski prevozniki z rezervacijskimi/odpremnimi nadzornimi sistemi na ozemlju držav članic Evropske skupnosti morali pripraviti za posredovanje podatkov iz PRN Uradu CBP takoj, ko bo to tehnično izvedljivo, da pa je do takrat treba organom ZDA omogočiti neposreden dostop do podatkov v skladu z določbami tega sporazuma,

POTRJUJOČ, da ta sporazum ne prejudicira prihodnjih razprav in pogajanj med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo ali med eno od pogodbenic in katero koli drugo državo glede prenosa podatkov v kateri koli drugi obliki,

OB UPOŠTEVANJU zavezanosti obeh strani skupnim prizadevanjem, da bi brez odlašanja našli primerno in obojestransko zadovoljivo rešitev v zvezi z obdelavo predhodnih podatkov o potnikih (Advance Passenger Information - API), ki se iz Skupnosti posredujejo v ZDA –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

1.

Uradu CBP se dovoli elektronski dostop do podatkov iz PNR v rezervacijskih/odpremnih nadzornih sistemih („rezervacijski sistemi“) letalskih družb na ozemlju držav članic Evropske skupnosti dosledno v skladu z Odločbo in dokler se Odločba uporablja ter le do vzpostavitve zadovoljivega sistema, ki bo omogočil, da bodo takšne podatke posredovali letalski prevozniki.

2.

Letalski prevozniki, ki opravljajo potniške lete v mednarodnem letalskem prometu v Združene države ali iz njih, obdelujejo podatke iz PNR v svojih avtomatiziranih rezervacijskih sistemih tako, kot to zahteva Urad CBP na podlagi prava ZDA in dosledno v skladu z Odločbo, dokler se Odločba uporablja.

3.

Urad CBP se seznanja z Odločbo in izjavlja, da izvaja Zaveze, ki so priložene Odločbi.

4.

Urad CBP obdeluje prejete podatke iz PNR in ravna z osebami, na katere se podatki nanašajo, v skladu z veljavnimi zakoni ter ustavnimi pravili ZDA brez nezakonite diskriminacije zlasti na podlagi državljanstva in države prebivališča.

5.

Urad CBP in Komisija skupaj redno preverjata izvajanje tega sporazuma.

6.

V primeru, da bi se v Evropski uniji začel izvajati sistem za identifikacijo potnikov v letalskem prometu, ki bi od letalskih prevoznikov zahteval, da pristojnim organom zagotavljajo dostop do podatkov iz PNR za osebe, katerih tekoči načrt potovanja vključuje let v Evropsko unijo ali iz nje, DHS v mejah izvedljivega in dosledno na podlagi vzajemnosti dejavno spodbuja sodelovanje letalskih družb v svoji pristojnosti.

7.

Ta sporazum začne veljati s podpisom. Vsaka od pogodbenic lahko ta sporazum kadar koli odpove z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Odpoved začne učinkovati devetdeset (90) dni od dne uradnega obvestila druge pogodbenice o odpovedi. Ta sporazum se lahko kadar koli spremeni z medsebojnim pisnim sporazumom.

8.

Namen tega sporazuma ni odstopati ali spreminjati zakonodajo pogodbenic; prav tako ta sporazum ne ustvarja ali podeljuje pravic ali koristi drugim osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava.

Podpisano v ………………………, dne ……………………………….

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno. V primeru razhajanj prevlada angleška različica.

Za Evropsko Skupnost

Za Združene Države Amerike

Tom RIDGE

Minister Ministrstva Združenih držav za domovinsko varnost